Skoči do osrednje vsebine

Evidenca proizvajalcev - embalaža in plastični proizvodi

Obvestila za proizvajalce - Embalaža in Plastični proizvodi

Obvestilo – 11. 10. 2023

V petek 13. 10. 2023 bo med 7.00 in 10.00 uro prekinjeno delovanje evidenc proizvajalcev (Embalaža in Plastični proizvodi) zaradi nadgradnje sistemov. Uporabnike prosimo za razumevanje.

Vpis v evidenco proizvajalcev – Embalaža

Vpis poslovnega subjekta v evidenco proizvajalcev – Embalaža je treba izvesti v 30 dneh od začetka opravljanja dejavnosti v zvezi z embalažo. Vpis poslovnega subjekta, ki je tuje podjetje, izvede njegov pooblaščeni zastopnik. POMEMBNO! Pooblaščeni zastopnik ni uvoznik, generalni uvoznik, zastopnik ali generalni zastopnik za določeno znamko.

Za vpis v evidenco vstopite v aplikacijo Embalaža in kliknite na moder gumb »Vpis v Evidenco proizvajalcev – Embalaža«.

Odpre se obrazec za vpis v evidenco. V belo polje vpišite 10-mestno matično številko ali 8-mestno davčno številko poslovnega subjekta (slovenski proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik za tuje podjetje) in pritisnite gumb »Išči«. Nekateri podatki se bodo samodejno prenesli iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES - ePRS). Vpišite vse zahtevane manjkajoče podatke. Sledite navodilom v aplikaciji. Po kliku na gumb »Potrdi podatke«, boste v nekaj minutah na vpisani elektronski naslov prejeli sporočilo z geslom (vstopno kodo) in potrditveno povezavo.

Obvezno kliknite na prejeto potrditveno povezavo, kajti šele takrat bo dokončno izveden vpis poslovnega subjekta v evidenco proizvajalcev – Embalaža.

Skrbno shranite geslo (vstopno kodo), ker ga boste potrebovali za spreminjanje podatkov in za izvedbo izbrisa poslovnega subjekta iz evidence proizvajalcev – Embalaža.

Uporabniška navodila za uporabo aplikacije Embalaža

Kdo mora biti vpisan v evidenco proizvajalcev - Embalaža

V evidenco proizvajalcev – Embalaža mora biti vpisan vsak proizvajalec ne glede na to, ali svoje obveznosti za embalažo iz naslova proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) izpolnjuje samostojno (individualni sistem) ali skupaj z drugimi proizvajalci (skupni sistem, pogodba z družbo za ravnanje z odpadno embalažo). Proizvajalci so embalerji, pridobitelji embaliranega blaga, proizvajalci/pridobitelji servisne embalaže in tuja podjetja, ki dajejo embalirano blago ali servisno embalažo na trg v Republiki Sloveniji. Vpis za tuje podjetje izvede njegov pooblaščeni zastopnik. Servisna embalaža je tista embalaža, ki se z blagom napolni šele na prodajnem mestu blaga.

V to evidenco morajo biti vpisani tudi proizvajalci, ki so na podlagi prijave dejavnosti, zaradi katere so zavezani obračunavati in plačevati okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, vpisani v evidenco embalerjev, pridobiteljev embaliranega blaga in proizvajalcev oziroma pridobiteljev embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga, ki jo vodi Finančna uprava.

Kdo je kdo v evidenci proizvajalcev – Embalaža:

Razlaga pojmov je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Verodostojno besedilo je  določeno v 3. členu Uredbe o embalaži in odpadni embalaži.

Embaler je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:

  • embalira, pakira ali polni blago v embalažo pod svojim imenom ali znamko ali
  • embalira, pakira ali polni blago v embalažo, na kateri je vidna oznaka njegovega imena ali njegova znamka, ali
  • zanj druga oseba embalira ali pakira ali polni blago v embalažo pod njegovim imenom ali znamko ali
  • zanj druga oseba embalira ali pakira ali polni blago v embalažo, na kateri je oznaka njegovega imena ali njegova znamka.

Pridobitelj embaliranega blaga je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v okviru izvajanja dejavnosti uvozi embalirano blago iz tretje države ali ga pridobi v drugi državi EU/EGP in ga vnese na območje Republike Slovenije za namen nadaljnje prodaje.

Proizvajalec servisne embalaže je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v skladu s predpisi kot dejavnost izdeluje servisno embalažo.

Pridobitelj servisne embalaže je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v okviru izvajanja dejavnosti uvozi servisno embalažo iz tretje države ali jo pridobi v drugi državi EU/EGP in jo vnese na območje Republike Slovenije za namen nadaljnje prodaje.

Tuje podjetje je fizična ali pravna oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost in ima prebivališče ali sedež zunaj Republike Slovenije (v drugi državi EU/EGP ali v tretji državi), ki ne glede na uporabljeno prodajno tehniko, vključno s komunikacijo na daljavo, prodaja embalirano blago prek sredstev za komuniciranje na daljavo neposredno končnim uporabnikom tega blaga v Republiki Sloveniji.

Pooblaščeni zastopnik je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ga proizvajalec, ki je tuje podjetje, pisno pooblasti, da v njegovem imenu izpolnjuje nekatere obveznosti, določene z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži.

Vpogled v podatke v evidenci proizvajalcev - Embalaža

Za vpogled v podatke v evidenci proizvajalcev – Embalaža vstopite v aplikacijo Embalaža. Omogočeno je iskanje po:

  • matičnih in davčnih številkah slovenskih proizvajalcev,
  • matičnih in davčnih številkah pooblaščenih zastopnikov proizvajalcev, ki so tuja podjetja,
  • nazivih proizvajalcev, ki so tuja podjetja.

Sprememba podatkov in izbris iz evidence proizvajalcev - Embalaža

Vsako spremembo dejavnosti, ki jo proizvajalec opravlja v zvezi z embalažo, in prenehanje opravljanja te dejavnosti (izbris iz evidence) je treba sporočiti v 30 dneh od nastale spremembe. Sporočiti je treba tudi spremembo kontaktnih podatkov in podatkov o načinu izpolnjevanja obveznosti PRO.

Za proizvajalca, ki je tuje podjetje, spremembo sporoči njegov pooblaščeni zastopnik, ki tudi izvede izbris tujega podjetja iz evidence.

Za spremembo podatkov ali izbris proizvajalca iz evidence proizvajalcev – Embalaža si pripravite geslo (vstopno kodo), ki ste ga prejeli po elektronski pošti ob vpisu poslovnega subjekta v evidenco. Vstopite v aplikacijo Embalaža in kliknite na moder gumb »SPREMEMBA podatkov, IZBRIS iz evidence, POZABLJENA vstopna koda«.

Odpre se obrazec, v katerega vnesete matično številko proizvajalca in geslo (vstopno kodo). Po kliku na gumb »potrdi« se odpre obrazec za spremembo podatkov in izbris proizvajalca iz evidence.

Vpis v evidenco proizvajalcev – Plastični proizvodi

Vpis poslovnega subjekta v evidenco proizvajalcev – Plastični proizvodi je treba izvesti v 30 dneh od začetka opravljanja dejavnosti v zvezi s plastičnimi proizvodi. Vpis poslovnega subjekta, ki je tuje podjetje, izvede njegov pooblaščeni zastopnik v 14 dneh od prejema pisnega pooblastila tega tujega podjetja. POMEMBNO! Pooblaščeni zastopnik NI uvoznik, generalni uvoznik, zastopnik ali generalni zastopnik za določeno znamko.

Za vpis v evidenco vstopite v aplikacijo Plastični proizvodi za enkratno uporabo in kliknite na moder gumb »Vpis v evidenco proizvajalcev – Plastični proizvodi«.

Odpre se obrazec za vpis v evidenco. V belo polje vpišite 10-mestno matično številko ali 8-mestno davčno številko poslovnega subjekta (slovenski proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik za tuje podjetje) in pritisnite gumb »Išči«. Nekateri podatki se bodo samodejno prenesli iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES - ePRS). Vpišite vse zahtevane manjkajoče podatke. Sledite navodilom v aplikaciji. Po kliku na gumb »Potrdi podatke«, boste v nekaj minutah na vpisani elektronski naslov prejeli sporočilo z geslom (vstopno kodo) in potrditveno povezavo.

Obvezno kliknite na prejeto potrditveno povezavo, kajti šele takrat bo dokončno izveden vpis poslovnega subjekta v evidenco proizvajalcev – Plastični proizvodi.

Skrbno shranite geslo (vstopno kodo), ker ga boste potrebovali za spreminjanje podatkov in za izvedbo izbrisa poslovnega subjekta iz evidence proizvajalcev – Plastični proizvodi.

Kdo mora biti vpisan v evidenco proizvajalcev – Plastični proizvodi

V evidenco proizvajalcev – Plastični proizvodi mora biti vpisan vsak proizvajalec, ki daje na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo, za katere velja proizvajalčeva razširjena odgovornost, in/ali ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko.

POMEMBNO! Poslovni subjekt, ki je vpisan v evidenco proizvajalcev – Embalaža ni avtomatično vpisan tudi v evidenco proizvajalcev – Plastični proizvodi:
- embalerji, pridobitelji embaliranega blaga, in tuja podjetja, ki dajejo na trg v RS blago, embalirano v embalažo, ki se šteje za plastični proizvod za enkratno uporabo, morajo biti vpisani v obe evidenci proizvajalcev,
- proizvajalci servisne embalaže in pridobitelji servisne embalaže, ki dajejo na trg v RS servisno embalažo, ki se šteje za plastični proizvod za enkratno uporabo, morajo biti vpisani v obe evidenci proizvajalcev.
Geslo (vstopna koda) za evidenco proizvajalcev – Embalaža se razlikuje od gesla (vstopne kode) za evidenco proizvajalcev – Plastični proizvodi.

Kdo je kdo v evidenci proizvajalcev – Plastični proizvodi:

Razlaga pojmov je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Verodostojno besedilo je samo tisto, določeno v 3. členu Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje.

Proizvajalec posode, zavitka ali ovoja za živila, vsebnika ali lončka za pijače ali lahke plastične nosilne vrečke, ki je embalaža, je proizvajalec iz Uredbe o embalaži in odpadni embalaži, ter proizvajalec, ki daje na trg v RS prazne posode, zavitke in ovoje za živila, vsebnike in lončke za pijače ter lahke plastične nosilne vrečke, ki niso servisna embalaža iz Uredbe o embalaži in odpadni embalaži.

Proizvajalec posode, zavitka ali ovoja za živila, vsebnika ali lončka za pijače ter lahke plastične nosilne vrečke, ki je prazen plastični proizvod za enkratno uporabo, ki ni servisna embalaža iz Uredbe o embalaži in odpadni embalaži, ter vlažilnih robčkov, balonov, tobačnih izdelkov in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, je:

a.) pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v RS, ki ne glede na uporabljeno prodajno tehniko, vključno s pogodbo, sklenjeno na daljavo, opredeljeno v Zakonu o varstvu potrošnikov, poklicno proizvaja, prodaja, pridobiva iz druge države EU ali EGP ali uvaža iz tretjih držav plastične proizvode za enkratno uporabo ali ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, ter te proizvode daje na trg v RS. To pa ne velja za pravne osebe ali samostojne podjetnike posameznike, ki izvajajo ribolovne dejavnosti iz Uredbe 1380/2013/EU (iskanje rib, metanje, namestitev, vlečenje in izvleko ribolovnega orodja, prenos ulova na krov, pretovarjanje, obdržanje na krovu, predelavo na krovu, premestitev, rejo v mrežastih kletkah, pitanje in iztovarjanje rib in ribiških proizvodov),

b.) pravna ali fizična oseba s sedežem v drugi državi EU ali EGP ali tretji državi, ki plastične proizvode za enkratno uporabo ali ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, v RS poklicno prodaja neposredno zasebnim gospodinjstvom ali drugim uporabnikom, in sicer s pogodbo, sklenjeno na daljavo, kot je opredeljena v Zakonu o varstvu potrošnikov. To pa ne velja za pravne osebe ali samostojne podjetnike posameznike, ki izvajajo ribolovne dejavnosti iz Uredbe 1380/2013/EU (iskanje rib, metanje, namestitev, vlečenje in izvleko ribolovnega orodja, prenos ulova na krov, pretovarjanje, obdržanje na krovu, predelavo na krovu, premestitev, rejo v mrežastih kletkah, pitanje in iztovarjanje rib in ribiških proizvodov).

Tuje podjetje je tuje podjetje v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, ki ne glede na prodajno tehniko v RS prodaja plastične proizvode za enkratno uporabo ali polnjene plastične proizvode za enkratno uporabo ali ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko.

Pooblaščeni zastopnik je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v RS, ki ga tuje podjetje pisno pooblasti, da v njegovem imenu in za njegov račun izpolnjuje obveznosti iz Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje.

 

Med ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, zaradi katerega se mora proizvajalec, ki ga daje na trg v RS, vpisati v evidenco, se šteje oprema ali njen del, ki vsebuje plastiko in ki se uporablja v ribištvu ali akvakulturi za iskanje, lovljenje ali gojenje morskih bioloških virov ali ki plava na morski gladini in se uporablja za privabljanje in lovljenje ali gojenje takih morskih bioloških virov.

Med plastične proizvode za enkratno uporabo, za katere velja proizvajalčeva razširjena odgovornost (PRO), se štejejo:

Plastični proizvod za enkratno uporabo Podroben opis plastičnega proizvoda PRO
Posode za živila Embalaža za živila, kot so npr. škatle s pokrovom ali brez njega, ki vsebuje:
(a) živila za takojšnje ali kasnejše zaužitje neposredno iz posode,
(b) živila, ki se običajno zaužijejo iz posode, in
(c) živila, ki se zaužijejo brez kakršne koli dodatne priprave, kot je kuhanje, vrenje ali segrevanje.
DA
Embalaža, ki vsebuje hitro pripravljeno hrano (»fast food«) in druge obroke, pripravljene za zaužitje neposredno iz embalaže, razen vsebnikov za pijače, krožnikov ter zavitkov in ovojev s hrano. DA
Zavitki in ovoji za živila Zavitki in ovoji, izdelani iz prožnega materiala, ki vsebujejo živila za zaužitje neposredno iz zavitka ali ovoja brez kakršne koli dodatne priprave, kot je kuhanje, vrenje ali segrevanje. DA
Vsebniki za pijače Plastenke, vključno s pokrovčki in zamaški, s prostornino do treh litrov, ki vsebujejo tekoča živila (pijače). DA
Kompozitna (sestavljena) embalaža, vključno s pokrovčkom ali zamaškom, s prostornino do treh litrov, ki vsebuje tekoče živilo (pijačo). DA
Steklenice, katerih pokrovčki ali zamaški so izdelani iz plastike, ki vsebujejo tekoča živila (pijače). NE
Kovinski vsebniki (npr. pločevinke), katerih pokrovčki ali zamaški so izdelani iz plastike, ki vsebujejo tekoča živila (pijače). NE
Lončki za pijače Lončki za pijače, vključno s pokrovčki in zamaški. DA
Lahke plastične nosilne vrečke Nosilne vrečke iz plastike, z debelino stene manj kot 50 mikronov, z ročaji ali brez, ki so na voljo potrošnikom na prodajnem mestu blaga ali izdelkov. DA
Vlažilni robčki Predhodno navlaženi robčki za osebno nego in gospodinjsko uporabo. DA
Baloni Baloni, ki so na voljo potrošnikom. DA
Baloni za industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo, ki niso na voljo potrošnikom NE
Tobačni izdelki Tobačni izdelki s filtri. DA
Filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki. DA
Tobačni izdelki brez filtrov. NE

Vpogled v podatke v evidenci proizvajalcev - Plastični proizvodi

Za vpogled v podatke v evidenci proizvajalcev – Plastični proizvodi vstopite v aplikacijo Plastični proizvodi za enkratno uporabo. Omogočeno je iskanje po:

  • matičnih in davčnih številkah slovenskih proizvajalcev,
  • matičnih in davčnih številkah pooblaščenih zastopnikov proizvajalcev, ki so tuja podjetja,
  • nazivih proizvajalcev, ki so tuja podjetja.

Sprememba podatkov in izbris iz evidence proizvajalcev - Plastični proizvodi

Vsako spremembo v zvezi  s podatki v evidenci ali opustitev dejavnosti (izbris iz evidence) je treba sporočiti v 30 dneh po nastali spremembi. Sporočiti je treba tudi spremembo kontaktnih podatkov.

Za proizvajalca, ki je tuje podjetje, spremembo sporoči njegov pooblaščeni zastopnik, ki tudi izvede izbris tujega podjetja iz evidence.

Za spremembo podatkov ali izbris proizvajalca iz evidence proizvajalcev – Plastični proizvodi si pripravite geslo (vstopno kodo), ki ste ga prejeli po elektronski pošti ob vpisu poslovnega subjekta v evidenco. Vstopite v aplikacijo Plastični proizvodi za enkratno uporabo in kliknite na moder gumb »Sprememba podatkov in izbris iz evidence proizvajalcev«.

Odpre se obrazec, v katerega vnesete matično številko proizvajalca in geslo (vstopno kodo). Po kliku na gumb »potrdi« se odpre obrazec za spremembo podatkov in izbris proizvajalca iz evidence.

Pozabljeno geslo (vstopna koda) za spreminjanje podatkov ali izbris iz evidence proizvajalcev

Če ste pozabili ali izgubili geslo (vstopno kodo) za spreminjanje podatkov ali izbris iz evidence proizvajalcev – Embalaža, lahko novo geslo (vstopno kodo) dobite tako, da vstopite v aplikacijo Embalaža in kliknite na moder gumb »SPREMEMBA podatkov, IZBRIS iz evidence, POZABLJENA vstopna koda«. Odpre se obrazec, v katerem kliknite na »Pozabil/izgubil sem vstopno kodo« in sledite navodilom na zaslonu.

Če ste pozabili ali izgubili geslo (vstopno kodo) za spreminjanje podatkov ali izbris iz evidence proizvajalcev – Plastični proizvodi, lahko novo geslo (vstopno kodo) dobite tako, da vstopite v aplikacijo Plastični proizvodi za enkratno uporabo in kliknite na moder gumb »Sprememba podatkov in izbris iz evidence proizvajalcev«. Odpre se obrazec, v katerem kliknite na »Pozabil/izgubil sem vstopno kodo« in sledite navodilom na zaslonu.

Pomembno! Poznati morate elektronski naslov, ki ste ga navedli ob vpisu poslovnega subjekta v dotično evidenco proizvajalcev. Če ste kasneje izvedli spremembo elektronskega naslova v tej evidenci, morate poznati ta spremenjeni elektronski naslov, saj bo geslo poslano na zadnji vneseni elektronski naslov. Če nimate več dostopa do tega elektronskega naslova ali pa ga ne poznate, nas o tem obvestite s sporočilom na pro.arso@gov.si.