Skoči do osrednje vsebine

Evidenčni listi – potrditev oddaje/prevzema pošiljke odpadkov

Obvestila

Vprašanja glede evidenčnih listov pošljite na elektronski naslov: isodpadki.arso@gov.si . Za pojasnila smo vam na voljo tudi na telefonski številki (01) 478 45 90 vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, vsako sredo pa tudi od 14. do 16. ure.

OBVESTILO EVL POPLAVE – 25. 8. 2023 

Na podlagi Sklepa poveljnika Civilne zaščite o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, z dne 4.8.2023, je Civilna zaščita določenim podjetjem izdala naročilnice za odvoz in obdelavo nesortiranih odpadkov. Tista podjetja, ki v nadaljnje ravnanje oddajajo odpadke, prevzete na podlagi teh naročilnic, morajo na evidenčnem listu (EVL) v rubriki »Dejavnost nastanka« izbrati možnost »intervencija CZ - 4.8.2023«.

Tudi po tem, ko bo preklican Sklep poveljnika Civilne zaščite, bo še vedno treba zagotoviti ravnanje za odpadke, ki jih bodo zbrali izvajalci javne službe zbiranja komunalnih odpadkov kot posledico poplav in plazov. V skladu s predlogom interventnega zakona, ki ga je 24.8.2023 potrdila Vlada, bo stroške ravnanja s temi odpadki krila Republika Slovenija, ceno storitve ravnanja z odpadki pa bo Vlada določila s sklepom. Izvajalci javne službe, ki bodo ministrstvu, pristojnemu za okolje (MOPE), pošiljali račune za plačilo stroškov ravnanja z odpadki, bodo morali kot dokazila, da sta bila zagotovljena prevzem in obdelava teh odpadkov, priložiti EVL za prevzem in EVL za oddajo odpadkov, na katerih bo morala biti v rubriki »Dejavnost nastanka« izbrana možnost »RS - poplave«.

Za vse ostale EVL je izpolnitev te rubrike še vedno neobvezna. Če jo pošiljatelj ali prevzemnik odpadkov vseeno izpolni, pa lahko, tako kot do sedaj, izbira samo med vrednostmi »gospodinjstva«, »javne komunalne službe« ter »proizvodne in storitvene dejavnosti«.

OBVESTILO – 10. 8. 2023

Uporabnike IS-Odpadki obveščamo, da so bile konec julija 2023 izvedene nadgradnje aplikacije IS-Odpadki v modulu za evidenčne liste (EVL), in sicer:

1. Če prevzemnik izpolnjuje EVL v imenu pošiljatelja s statusom »IZVIRNI_POVZROCITELJ«, ki ima hkrati tudi status »ZBIRALEC« ali »PREDELOVALEC« / »ODSTRANJEVALEC«, se izpiše obvestilo: "Izbrani pošiljatelj odpadkov je vpisan v evidenco zbiralcev odpadkov oziroma v evidenco izvajalcev obdelave odpadkov. Preverite, če je izbrani pošiljatelj odpadkov res njihov izvirni povzročitelj. Če ti odpadki izvirajo iz dejavnosti zbiranja ali obdelave odpadkov, je pravilen status pošiljatelja teh odpadkov »ZBIRALEC« ali »PREDELOVALEC« ali »ODSTRANJEVALEC«, in tega evidenčnega lista ne morete izpolniti v pošiljateljevem imenu.". Takšen EVL morata izpolniti in potrditi pošiljatelj in prevzemnik (vsak v svojem delu).

2. Če je na EVL naveden isti pošiljatelj in isti prevzemnik z enakim statusom (v obeh primerih kot zbiralec, predelovalec ali odstranjevalec) ter je kraj oddaje enak kraju prevzema odpadkov, se izpiše obvestilo: "Ne gre za pošiljko odpadkov. Od 1. 1. 2024 takšnega evidenčnega lista ne bo več mogoče potrditi.".

3. Ukinjeno je polje z nazivom »Sveče« z možnimi izbirami da/ne pri odpadku s številko 20 02 03.

4. Na EVL je dodano novo polje z nazivom »PRO«, ki ga je treba obvezno izpolniti za določene vrste odpadkov, in sicer:

  • za odpadke 20 02 03 je treba v primeru, da gre za odpadne nagrobne sveče, v polju »PRO« s spustnega seznama izbrati vrednost »Sveče«, v polju »SHEMA« pa načrt ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami. Polje »SHEMA« izpolni prevzemnik odpadkov. Za druge odpadke s številko 20 02 03 pa morata polji »PRO« in »SHEMA« ostati prazni.
  • za odpadke 16 01 04* Izrabljena vozila je treba v polju »PRO« s spustnega seznama izbrati kategorijo vozila (»IV: M1, N1, L2e« ali »IV: druge kategorije«). Če je v polju »PRO« izbrana vrednost »IV: M1, N1, L2e«, je treba v polju »SHEMA« s spustnega seznama izbrati načrt oz. skupni načrt. Če je v polju »PRO« izbrana vrednost »IV: druge kategorije«, mora polje »SHEMA« ostati prazno. Polje »SHEMA« izpolni prevzemnik odpadkov.

5. Za odpadke, za katere velja PRO, ni več mogoče elektronsko podpisati tistih EVL, na katerih v poljih »PRO« in »SHEMA« niso izbrane vrednosti s spustnih seznamov. Vrednosti v spustnih seznamih se redno posodabljajo in so opredeljene tudi v dokumentu »Navodila za razvijalce« (specifikacije XML dokumentov za pošiljanje evidenčnih listov in izpolnjevanje poročil o odpadkih).

Splošno o evidenčnih listih

Evidenčni list je listina, s katero imetnik odpadkov in njihov prevzemnik potrdita oddajo in prevzem pošiljke odpadkov v Republiki Sloveniji. Izpolnjujejo in potrjujejo ga pošiljatelji in prevzemniki pošiljk odpadkov v Republiki Sloveniji.

Pravna podlaga: 25. in 26. člen Uredbe o odpadkih.

Način izvedbe

Evidenčnega lista ni treba izpolniti in potrditi, kadar imetnik odpadke prepušča v nadaljnje ravnanje.

Evidenčnega lista ni treba izpolniti in potrditi tudi za čezmejne pošiljke odpadkov.

Evidenčni list se izpolni in potrdi z uporabo aplikacije IS Odpadki. Za uporabo aplikacije se je treba registrirati.

Uporabniška navodila za delo z aplikacijo IS-Odpadki.

Informacije o možnosti izmenjave podatkov med lokalnimi informacijskimi sistemi podjetji in IS-Odpadki (uvoz podatkov z evidenčnih listov v IS-Odpadki).

Dodajanje lokacij kraja oddaje in kraja prevzema pošiljk odpadkov v IS-Odpadki

Lokacijo kraja oddaje ali kraja prevzema pošiljke odpadkov, ki se vrši izven sedeža poslovnega subjekta (pošiljatelja ali prevzemnika odpadkov), v IS-Odpadki vnese ARSO na podlagi zahteve predstavnika poslovnega subjekta.

Predstavnik poslovnega subjekta pošlje zahtevo za vnos nove lokacije na e-naslov isodpadki.arso@gov.si . V zahtevi opredeli novo lokacijo z:

  • nazivom in
  • naslovom (ulica, hišna številka, naselje in pošta) ali
  • šifro in imenom katastrske občine ter parcelno številko zemljišča, kadar lokacije ni mogoče opredeliti z naslovom.

Ko je nova lokacija vnesena v IS-Odpadki, jo lahko pošiljatelj in prevzemnik odpadkov izbereta na evidenčnem listu kot lokacijo kraja oddaje ali kraja prevzema pošiljke odpadkov.