Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o ravnanju z ladijskimi odpadki in ostanki tovora (ODP-ladijski)

Ladijski odpadki so vsi odpadki, vključno s komunalno odpadno vodo in živalskimi stranskimi proizvodi ter ostanki, ki niso ostanki tovora, ki nastanejo med plovbo ladje, in odpadki, povezani s tovorom, v skladu z Mednarodno konvencijo o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij MARPOL 73/78. Ostanki tovora so ostanki kakršnegakoli tovora na ladji, v prostoru za tovor ali v tankih, ki ostanejo po končanem razkladanju in čiščenju ter vključujejo ostanke in razlitja pri nakladanju ali razkladanju.

Upravljavci pristanišč morajo do 31. marca tekočega koledarskega leta predložiti poročilo o ravnanju z ladijskimi odpadki in ostanki tovora (ODP-ladijski) za preteklo koledarsko leto.

Pravna podlaga: 8. člen Uredbe o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora

Priprava poročila

Pred začetkom izpolnjevanja poročila je treba obrazec obvezno shraniti na osebnem računalniku. Obrazec ODP-ladijski je pripravljen v Excel obliki in vsebuje več delovnih listov. Pri izpolnjevanju obrazca sledite opombam, ki so navedene nad posameznimi tabelami. Določene vrednosti izbirate s spustnih seznamov, določene pa vnašate sami.

Poročilo ODP-ladijski pošljite kot priponko po elektronski pošti na e-naslov gp.arso@gov.si. V naslov (zadevo) sporočila vpišite: ODP_ladijski_Naziv_upravljavca_pristanišča (vpišite vašo firmo - firmo upravljavca pristanišča).

Obrazec poročila ODP-ladijski

Z uveljavitvijo novelacije Uredbe je prenehala veljati Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora. Kljub temu se še vedno uporabljata dve določbi te razveljavljene uredbe, in sicer:
tretji odstavek 8. člena do 31. decembra 2023 in
peti odstavek 8. člena do 31. decembra 2024.