Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za komunalne čistilne naprave

Povzročitelji obremenitve voda morajo pri opravljanju svoje dejavnosti zagotavljati monitoring vplivov svojega delovanja na okolje.

Zavezanci morajo na Agencijo za okolje najkasneje do 31. 3. tekočega leta v elektronski obliki posredovati Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za preteklo leto. Zavezanec za posredovanje elektronskega poročila na Agencijo za okolje lahko pooblasti tudi izvajalca obratovalnega monitoringa.

Digitalno potrdilo za pooblaščene izvajalce

Zaradi preverjanja pristnosti poročil o obratovalnem monitoringu in o prvih meritev odpadnih voda morate pooblaščeni izvajalci obratovalnega monitoringa do 15. januarja tekočega leta posredovati podatke o novih digitalnih potrdilih na naslov gp.arso-vode@gov.si na predpisanem obrazcu.  

Obrazec posredujte v Word obliki (doc) in kot skeniran dokument, opremljen z zahtevanim žigom in podpisom (pdf). V elektronsko sporočilo pod naziv zadeve navedite: ’Ime izvajalca obratovalnega monitoringa - podatki o digitalnih potrdilih'.

Način izvedbe - obratovalni monitoring

Upravljavec komunalne čistilne naprave mora izdelati letno poročilo za preteklo koledarsko leto in ga do 31. januarja tekočega leta v elektronski obliki posredovati Agenciji za okolje na naslov gp.arso-vode@gov.si.

Poročilo je potrebno izdelati na predpisanem obrazcu in v skladu z navodili za izdelavo poročila.

Če poročila ne posreduje upravljavec komunalne čistilne naprave, je potrebno poročilu priložiti elektronsko kopijo pooblastila.

Dodajamo poenostavljena navodila za ugotavljanje čezmernega obremenjevanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda iz komunalnih ali skupnih čistilnih naprav.