Skoči do osrednje vsebine

Za čistost voda ter varstvo okolja in narave skrbimo tudi z zmanjševanjem in preprečevanjem emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Z okoljevarstvenimi dovoljenji za obratovanje naprav tako omejujemo emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v okolje in postavljamo pogoje za doseganje ciljev varstva voda.

Emisije pri odvajanju odpadnih vod

Odvajanje odpadnih voda v vode ali javno kanalizacijo urejamo s predpisi, ki obravnavajo emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter posebnimi predpisi za različne dejavnosti, ki določajo mejne vrednosti emisij snovi in toplote glede na posebnosti posamezne industrijske oziroma storitvene dejavnosti.

Industrijske naprave

Naprava, ki predstavlja premično ali nepremično tehnično enoto, lahko zaradi dejavnosti, ki v njej potekajo, povzroča obremenitev okolja zaradi odvajanja industrijske odpadne vode. Za njeno obratovanje ali za spremembo v obratovanju, mora upravljavec naprave, v kolikor predpisi, ki urejajo ta področja to zahtevajo, pridobiti okoljevarstveno dovoljenje ali njegovo spremembo.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Komunalne ali skupne čistilne naprave

Komunalna ali skupna čistilna naprava je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode ali za čiščenje mešanice komunalne odpadne vode z industrijsko ali padavinsko odpadno vodo ali obema, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost. Za njeno obratovanje ali za spremembo v obratovanju mora upravljavec naprave, v kolikor predpisi, ki urejajo to področje to zahtevajo, pridobiti okoljevarstveno dovoljenje ali njegovo spremembo.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Pooblaščeni izvajalci obratovalnega monitoringa

Za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih, površinskih ali podzemnih voda morajo izvajalci na podlagi vloge pri Ministrstvu za okolje in prostor, pridobiti pooblastilo.

Po pridobljenem pooblastilu izvajalce obratovalnega monitoringa Ministrstvo vpiše v evidence izvajalcev obratovalnega monitoringa.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Poročila o obratovalnem monitoringu

Pooblaščeni izvajalci obratovalnega monitoringa morajo o opravljenih občasnih ali trajnih meritvah za vsako koledarsko leto izdelati poročilo.

Meritev pretoka odpadnih vod v času obratovalnega monitoringa

Projektno nalogo o izvajanju meritev pretoka odpadnih vod v času obratovalnega monitoringa je izvedel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Razdeljena je na tri dele. V teoretičnem delu je izveden splošen pregled metod za merjenje pretoka, standardov, merilnikov in njihovega umerjanja ter merilnih mest za meritve pretoka odpadne vode. V praktičnem delu je opravljena analiza rezultatov trajnih in občasnih meritev pretoka ter analiza urejenosti merilnih mest. Drugi del praktičnega dela pa prikazuje analizo meritev pretoka v okviru trajnih meritev na komunalnih čistilnih napravah.

Okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda

Zavezanci za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode so pravne ali fizične osebe, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti onesnažujejo okolje z odvajanjem industrijske odpadne vode, za katero je predpisano izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za okolje

Zakonodaja