Skoči do osrednje vsebine

Industrijska proizvodnja ima pomembno mesto pri zagotavljanju ekonomske blaginje in trajnostnega razvoja Slovenije in EU, a ima tudi velik vpliv na okolje. Industrijske naprave prispevajo znaten delež emisij h ključnim onesnaževalom zraka ter imajo tudi druge pomembne okoljske vplive, kot so emisije v vode in tla, nastajanje odpadkov in raba energije.

Javne objave

Trenutno ni aktualnih objav. Celoten seznam je na voljo v zbirki javne objave.

Pridobitev ali sprememba okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki povzroča industrijske emisije (IED)

IED naprava je naprava, v kateri se izvaja ena ali več dejavnosti, ki povzročajo industrijske emisije. Upravljavec IED naprave mora za obratovanje naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje (IED okoljevarstveno dovoljenje).

Upravljavec mora tudi za vsako nameravano spremembo v vrsti ali delovanju IED naprave ali razširitvi IED naprave, ki bi lahko vplivala na okolje, ali zaradi spremembe upravljavca ali zaradi prilagoditve zaključkom o BAT vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

Vrste dejavnosti in naprav, ki se izvajajo v IED napravah, so določene v Prilogi 1 Uredbe IED2.

Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave in dejavnosti

Za obratovanje naprave ali za spremembo v obratovanju naprave, v kateri se izvaja dejavnost, ki povzroča emisije v zrak, vode ali tla in so zanjo predpisane mejne vrednosti emisij, je treba, v kolikor predpisi, ki urejajo ta področja to zahtevajo, pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obrat ali sprememba le tega (SEVESO)

Glede na vrste in količine nevarnih snovi, ki se v obratu proizvajajo, skladiščijo ali kakor koli drugače uporabljajo, se obrati razvrščajo v obrate manjšega ali večjega tveganja za okolje. Upravljavec mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obrat.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  • Skupine obratov z možnimi verižnimi učinki

    Za skupino obratov z možnimi verižnimi učinki veljajo skupine, ki jih sestavljajo obrati, katerih medsebojna razdalja je manjša ali enaka 700 m, kot določa prvi odstavek 18. člena Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic.
    Seznami in evidence

Evidenca srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev

  • Evidenca srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev

    Evidenca srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev, kot določa 8. člen Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev.
    Seznami in evidence

Predpisi za druge dejavnosti: Emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod