Skoči do osrednje vsebine

Industrijska proizvodnja ima pomembno mesto pri zagotavljanju ekonomske blaginje in trajnostnega razvoja Slovenije in EU, a ima tudi velik vpliv na okolje. Industrijske naprave prispevajo znaten delež emisij h ključnim onesnaževalom zraka ter imajo tudi druge pomembne okoljske vplive, kot so emisije v vode in tla, nastajanje odpadkov in raba energije.

Javne objave

Trenutno ni aktualnih objav. Celoten seznam je na voljo v zbirki javne objave.

Pridobitev IED okoljevarstvenega dovoljenja

IED naprava je naprava, v kateri se bo opravljala dejavnost, ki lahko povzroči onesneževanje okolja večjega obsega. Upravljavec IED naprave mora za obratovanje naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje (IED okoljevarstveno dovoljenje).

Sprememba IED okoljevarstvenega dovoljenja in upravljavca naprave

Upravljavec IED naprave mora vsako nameravano spremembo, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave, ali spremembo glede upravljavca pisno prijaviti Ministrstvu za okolje in prostor. Ministrstvo za nameravano spremembo izda sklep, v katerem odloči ali je nameravana sprememba večja, ali je za nameravano spremembo treba spremeniti pogoje in ukrepe v IED okoljevarstvenem dovoljenju ter ali je za nameravano spremembo treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. V primeru, da je zaradi nameravane spremembe potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v IED okoljevarstvenem dovoljenju, mora upravljavec IED naprave na Ministrstvo za okolje in prostor vložiti vlogo za spremembo IED okoljevarstvenega dovoljenja. Če iz sklepa izhaja, da mora upravljavec za nameravano spremembo izvesti tudi presojo vplivov na okolje, mora pred vložitvijo vloge za spremembo IED okoljevarstvenega dovoljenja pridobiti okoljevarstveno soglasje. Če je za nameravano spremembo treba poleg presoje vplivov na okolje pridobiti tudi gradbeno dovoljenje se le to pridobiva s skupnem, v tako imenovanem integralnem postopku.

Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave in dejavnosti

Za obratovanje naprave ali za spremembo v obratovanju naprave, v kateri se izvaja dejavnost, ki povzroča emisije v zrak, vode ali tla in so zanjo predpisane mejne vrednosti emisij, je treba, v kolikor predpisi, ki urejajo ta področja to zahtevajo, pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za okolje in prostor

Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obrat ali sprememba le tega (SEVESO)

Glede na vrste in količine nevarnih snovi, ki se v obratu proizvajajo, skladiščijo ali kakor koli drugače uporabljajo, se obrati razvrščajo v obrate manjšega ali večjega tveganja za okolje. Upravljavec mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obrat.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za okolje in prostor
  • Register obratov

    Seznami in evidence | Ministrstvo za okolje in prostor
  • Skupine obratov z možnimi verižnimi učinki

    Za skupino obratov z možnimi verižnimi učinki veljajo skupine, ki jih sestavljajo obrati, katerih medsebojna razdalja je manjša ali enaka 700 m, kot določa prvi odstavek 18. člena Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic.
    Seznami in evidence | Ministrstvo za okolje in prostor

Strokovna in druga gradiva

Predpisi za druge dejavnosti: Emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod