Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev ali sprememba okoljevarstvenega dovoljenja za obrat (SEVESO)

Obrat lahko začne obratovati, njegov upravljavec pa lahko izvede spremembo iz tretjega odstavka 135. člena zakona, za katero je treba spremeniti okoljevarstveno dovoljenje, le na podlagi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja ali pravnomočne odločbe o njegovi spremembi, kot to določa 131. člen Zakona o varstvu okolja.

 Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic določa:

  • vrsto in količino nevarnih snovi,
  • merila za razvrstitev obratov v obrate manjšega ali večjega tveganja za okolje,
  • vsebino zasnove zmanjšanja tveganja za okolje in varnostnega poročila
  • obveznost, roke in vsebino prijave obrata
  • obveznost poročanja o večji nesreči in
  • druge ukrepe za preprečevanje večje nesreče in zmanjševanje njenih posledic

Upravna taksa za vlogo za pridobitev ali vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za obrat znaša 22,60 EUR na podlagi tarifnih št. 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš). Upravno takso se plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25500-7111002-35468022.