Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev ali sprememba okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki povzroča industrijske emisije (IED)

Upravljavec mora za obratovanje naprave, v kateri se izvaja ena ali več dejavnosti, ki povzročajo industrijske emisije (v nadaljevanju: IED naprava), pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, kot to določa 110. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22; v nadaljevanju: ZVO-2).

Upravljavec mora tudi za vsako nameravano spremembo v vrsti ali delovanju IED naprave ali razširitvi IED naprave, ki bi lahko vplivala na okolje, ali zaradi spremembe upravljavca vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, kot to določa 119. člen ZVO-2. Prav tako mora upravljavec vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja zaradi prilagoditve zaključkom o BAT kot to določajo 120., 277. in 287. členom ZVO-2. V skladu z 286. členom ZVO-2 pa mora upravljavec predložiti oceno možnosti onesnaženja, delno izhodiščno poročilo oziroma izhodiščno poročilo. 

Vrste dejavnosti, ki se izvajajo v IED napravah, so določene v Prilogi 1 Uredbe IED2. 

Vsebina vloge za pridobitev in spremembo IED okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 21. in 22. členu Uredbe IED2. V Uredbi IED2 je v 8. do vključno 13. členu v povezavi s 7. členom ter Prilogami 2, 3 in 4 podrobneje določena tudi vsebina ocene možnosti onesnaženja, delnega izhodiščnega poročila in izhodiščnega poročila.

Priprava vloge

Prikaz skladnosti naprav z zaključki o BAT

Ministrstvo za okolje in prostor je za pomoč pri pripravi vloge pripravilo Navodila za prikaz skladnosti naprave s sprejetimi zaključki o BAT. Za ta navodila se lahko obrnete na uslužbence Ministrstva za okolje in prostor na Sektorju za okolje.

Upravna taksa

Upravna taksa, skladno s tarifno št. 77 ZUT, za vlogo za okoljevarstveno dovoljenje znaša 550 EUR. Upravno takso lahko plačate plača na podračun javnofinančnih prihodkov, naziv: Upravne takse – državne, številka računa: 0110 0100 0315 637, referenca: 11 25704-7111002-35432023.

Upravna taksa, skladno s tarifno št. 77 ZUT, za vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja znaša 250 EUR.  Upravno takso lahko plačate plača na podračun javnofinančnih prihodkov, naziv: Upravne takse – državne, številka računa: 0110 0100 0315 637, referenca: 11 25704-7111002-35432023

Obrazci in navodila za postopke, ki se vodijo po ZVO-1 in Uredbi IED1