Skoči do osrednje vsebine

Spremembe na področju industrijskega onesnaževanja po novem Zakonu o varstvu okolja

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Spremembe na področju izdaje in sprememb okoljevarstvenih dovoljenj

Zakon med drugim:

  • spreminja poimenovanje naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (v angleščini Industry Emissions Directive- IED naprave), v naprave, ki povzročajo industrijske emisije (IED naprave),
  • uvaja postopek predložitve izhodiščnega poročila v dveh korakih,
  • ukinja določitev vplivnega območja v postopkih pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za IED naprave in v postopkih njihovih večjih sprememb,
  • uvaja spremembe na področju sodelovanja zainteresirane javnosti v upravnih postopkih ter
    ukinja postopek prijave spremembe v obratovanju IED naprav.

ZVO-2 v prehodnih določbah tudi določa, da se postopki za izdajo in spremembo IED okoljevarstvenega dovoljenja iz 68. člena ZVO-1, ki so bili začeti na podlagi ZVO-1, končajo po določbah ZVO-1, zaradi česar Navodila za pripravo vloge s pripadajočimi tabelami tako ostajajo v veljavi za vse začete postopke po ZVO-1. ZVO-2 določa, da bo podrobnejšo vsebino in sestavine vloge za pridobitev IED okoljevarstvenega dovoljenja ter podrobnejšo vsebino izhodiščnega poročila in merila za določitev zadevnih nevarnih snovi predpisala vlada. Predpis je v pripravi.

Imenovanje skrbnika varstva okolja po novem Zakonu o varstvu okolja

V skladu s 66. členom ZVO-2 mora imeti povzročitelj obremenitve, ki mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za napravo iz 110. člena tega zakona ali za obrat iz 131. člena tega zakona ali okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov iz 126. člena tega zakona, v delovnem ali pogodbenem razmerju najmanj eno osebo, ki opravlja naloge varstva okolja (skrbnik varstva okolja). Povzročitelj obremenitve mora imenovati skrbnika varstva okolja ter določiti njegove naloge v skladu z drugim odstavkom 66. člena ZVO-2 in morebitna pooblastila pisno. O imenovanju skrbnika in podatkih iz šestega odstavka 66. člena ZVO-2 ter njegovih nalogah in morebitnih pooblastilih, spremembah njegovih nalog ali morebitnih pooblastil ali o njegovi razrešitvi mora povzročitelj obremenitve obvestiti ministrstvo.

Zaradi vodenja postopkov po ZVO-2 ministrstvo o skrbnikih vodi evidenco, ki vsebuje podatke o:

  • osebnem imenu;
  • podjetju, za katerega opravlja funkcijo skrbnika varstva okolja in
  • izobrazbi.


Razširitev obveznih nalog skrbnikov varstva okolja

Iz drugega odstavka 272. člena ZVO-2 izhaja, da se evidenca pooblaščencev za varstvo okolja iz 30. člena ZVO-1 šteje za evidenco skrbnikov varstva okolja iz šestega odstavka 66. člena ZVO-2. V skladu s prvim odstavkom 272. člena ZVO-2 se pooblaščenec za varstvo okolja, imenovan na podlagi 30. člena ZVO-1, šteje za skrbnika varstva okolja iz 66. člena ZVO-2. Povzročitelj obremenitve, ki ima pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za napravo iz 110. Člena ZVO-2 ali za obrat iz 131. člena ZVO-2, mora najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi ZVO-2 skrbniku varstva okolja kot obvezne naloge določiti tudi naloge iz 3., 11., 12. in 13. točke drugega odstavka 66. člena ZVO-2 ter o tem obvestiti ministrstvo v skladu s šestim odstavkom 66. člena ZVO-2.