Skoči do osrednje vsebine

Vloge za uskladitev obstoječih naprav z Zaključki o BAT

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Zakon o varstvu okolja (ZVO-2, Uradni list RS, št. 44/22) v 120. členu določa zahteve glede spremembe okoljevarstvenega dovoljenja po objavi zaključkov o BAT. Tako je določeno, da mora upravljavec naprave vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki je namenjena prilagoditvi zaključkom o BAT, najkasneje 15 mesecev pred iztekom štirih letih od objave novega zaključka o BAT.

ZVO-2 v prehodnih določbah določa zahteve glede opredelitev upravljavcev obstoječih naprav do zaključkov o BAT, ki so izšli več kot pol leta pred uveljavitvijo ZVO-2 in obveznost spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obstoječe upravljavce v povezavi z zaključki o BAT za glavno dejavnost naprave. Tako je v 277. členu ZVO-2 določeno, da mora upravljavec naprave, za katero so zaključki o BAT, ki se nanašajo na njeno dejavnost, že izšli in je že poteklo obdobje štirih letih od objave, ministrstvo pa do uveljavitve ZVO-2 še ni začelo postopka preverjanja usklajenosti naprave z zaključki o BAT, najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi ZVO-2 vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki je namenjena prilagoditvi zaključkom o BAT. V 287. členu ZVO-2 pa je določeno, da primeru, da so zaključki o BAT za njegovo glavno dejavnost izšli pred več kot 33 meseci pred uveljavitvijo ZVO-2, mora upravljavec vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja v skladu s 120. členom ZVO-2 najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi ZVO-2.

Na podlagi zgoraj navedenih pravnih podlag je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje pripravil v Preglednici 1 pregled relevantnih zaključkov o BAT in rokov do katerih morajo upravljavci naprav vložiti vlogo za uskladitev njihovih naprav z Zaključki o BAT.

Vloga za uskladitev naprav z Zaključki o BAT (vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja) mora vsebovati vsebine kot so navedene v prvem odstavku 22. člena v povezavi z 21. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22, v nadaljevanju: Uredba IED2). Tako mora vloga na podlagi 9. in 13. točke prvega odstavka ter drugega odstavka 21. člena Uredbe IED2 vsebovati:

  • podatke o usklajenosti naprave z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, predpisanimi v zaključkih o BAT, izdelane z uporabo navodil iz Priloge 7 k Uredbi IED2, ali podatke o tem, da so predlagani tehnološki postopki in druge tehnologije enakovredni najboljšim razpoložljivim tehnikam, izdelane z upoštevanjem meril iz Priloge 6 k Uredbi IED2 in
  • predlog programa obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in predlog programa obratovalnega monitoringa odpadnih voda, izdelana v skladu s predpisi iz prvega in drugega odstavka 16. člena Uredbe IED2, v kolikor v napravi nastajajo emisije v vode in zrak. Oba predloga programa obratovalnega monitoringa morata vsebovati tudi podatke in vsebine, ki so določene v drugem odstavku 21. člena Uredbe IED2.

Ministrstvo za okolje in prostor je za pomoč pri pripravi vloge pripravilo za nekatere Zaključke o BAT  Navodila za prikaz skladnosti naprave s sprejetimi zaključki o BAT. Za ta navodila se lahko obrnete na uslužbence Ministrstva za okolje in prostor na Sektorju za okolje ali na elektronski naslov: ied.mop@gov.si.

Hkrati vas seznanjamo z določbo prvega odstavka 26. člena Uredbe IED2, iz katere izhaja, da mora upravljavec za napravo, za katero je bilo ob uveljavitvi te uredbe že izdano dokončno ali pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje, s katerim je ministrstvo potrdilo usklajenost naprave z zaključki o BAT na podlagi Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15), do 30. junija 2026 vložiti vlogo zaradi ponovnega preverjanja in uskladitve z mejnimi vrednostmi iz zaključkov o BAT, določenimi na podlagi 17. člena Uredbe IED2. Vloga iz prejšnjega stavka mora vsebovati predlog programa obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in predlog programa obratovalnega monitoringa odpadnih voda iz 13. točke prvega odstavka 21. člena Uredbe IED2, izdelan na način iz drugega odstavka 21. člena Uredbe IED2.

Preglednica 1: Roki za vložitev vloge za uskladitev z zaključki o BAT

Zaključki O BAT Objavljeni 287. člen izšli pred 13.7.2019 glavna dejavnost Datum uveljavite 277. člen uveljavljeni pred 13.4.2022 120. člen ZVO-2 Datum do katerega je potrebno vložiti vlogo
Zaključki O BAT Objavljeni 287. člen izšli pred 13.7.2019 glavna dejavnost Datum uveljavite 277. člen uveljavljeni pred 13.4.2022 120. člen ZVO-2 Datum do katerega je potrebno vložiti vlogo
ZAKLJUČKI O BAT za proizvodnjo celuloze, papirja in kartona (PP) 30. 9. 2014 X 30. 9. 2018 X / 13. 8. 2022
ZAKLJUČKI O BAT a za industrijo neželeznih kovin (NFM) 30. 6. 2016 X 30. 6. 2020 X / 13. 8. 2022
ZAKLJUČKI O BAT za intenzivno rejo perutnine ali prašičev (IRPP) 21. 2. 2017 X 21. 2. 2021 X / 13. 8. 2022
ZAKLJUČKI O BAT za LCP 17. 8. 2017 X 17. 8. 2021 X / 13. 8. 2022
ZAKLJUČKI O BAT ZA proizvodnjo organskih kemikalij v velikih količinah (LVOC) 17. 12. 2017 X 17. 12. 2021 X / 13. 8. 2022
Zaključek o BAT za čiščenje odpadnih voda in plinov ter ravnanje z njimi v kemični industriji (CWW) 9. 6. 2016 X 9. 6. 2020 X / 13. 8. 2022
Zaključek o BAT za obdelavo odpadkov (WT) 17. 8. 2018 X 17. 8. 2022 / / 12. 6. 2022
Zaključek o BAT za industrijo hrane, pijače in mleka (FDM) 14. 12. 2019 / 14. 12. 2019 / X 4. 9. 2022
Zaključek o BAT za sežiganje odpadkov (WI) 3. 12. 2019 / 3.12.023 / X 3. 9. 2022
Zaključek o BAT za površinsko obdelavo z organskimi topili vključno z zaščito lesa in lesnih izdelkov s kemikalijami (STS) 9. 12. 2020 / 9. 12. 2024 / X 9. 9. 2023
Vloga Vloga v 60 dneh Vloga v 4 mesecih Vloga v 15 mesecih pred datumom, ko stopijo v veljavo