Skoči do osrednje vsebine

Za zagotavljanje kakovosti zraka izvajamo ukrepe in postopke za preprečevanje ali zmanjševanje onesnaženosti zraka iz naprav, ki zaradi obratovanja povzročajo onesnaževanje zunanjega zraka.

Emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja

Naprava je nepremična tehnološka enota, ki lahko povzroča onesnaževanje zunanjega zraka, ker v njej poteka eden ali več tehnoloških procesov. Na istem kraju lahko potekajo še drugi neposredno tehnološko povezani procesi, ki prav tako povzročajo emisijo snovi v zrak. Naprave so tudi objekti za vzrejo živali, ki so vključeni v proizvodno enoto posameznega kmetijskega gospodarstva. Med naprave sodijo še območja za:

  • pridobivanje mineralnih surovin,
  • obdelavo, predelavo, pretovarjanje ali skladiščenje mineralnih surovin ali njim podobnih materialov,
  • predelavo ali obdelavo pred odstranjevanjem trdnih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, vključno z vsemi stavbami, gradbenimi inženirskimi objekti in stroji, ki so na območju namenjenimi izkopavanju, obdelavi, predelavi, pretovarjanju ali skladiščenju. Vendar se emisija snovi v zrak iz motorjev z notranjim zgorevanjem, ki so namenjeni za pogon teh strojev, ne šteje za emisijo snovi iz naprave, če se v njih uporablja gorivo, ki je na trgu dosegljivo končnim uporabnikom.

Za obratovanje naprav ali za spremembo v obratovanju morajo upravljavci naprav, v kolikor predpisi, ki urejajo to področje to zahtevajo, pridobiti okoljevarstveno dovoljenje ali njegovo spremembo.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Emisije snovi v zrak iz naprav, ki uporabljajo organska topila

Za naprave, ki uporabljajo organska topila veljajo posebne zahteve povezane s preprečevanjem in zmanjševanjem emisije hlapnih in halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak. Med naprave, ki uporabljajo organska topila uvrščamo:

Za obratovanje naprav, v katerih se uporabljajo organska topila morajo upravljavci naprav pridobiti potrdilo o vpisu v evidenco.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Pooblaščeni izvajalci obratovalnega monitoringa

Za izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v morajo izvajalci na podlagi vloge pri Ministrstvu pridobiti pooblastilo za vsako od naslednjih vrst obratovalnega monitoringa:

  • izvajanje prvih ali občasnih meritev emisije snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak,
  • kalibracijo in redno letno testiranje delovanja merilne opreme za trajne meritve,
  • ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja.

Po pridobljenem pooblastilu izvajalce obratovalnega monitoringa Ministrstvo vpiše v evidence izvajalcev obratovalnega monitoringa.

Monitoring emisij snovi v zrak