Skoči do osrednje vsebine

Onesnaženje in druge obremenitve okolja so neizbežna posledica civilizacijskega razvoja ter vplivajo tako na okolje kot na zdravje in počutje ljudi. Kot okoljsko ozaveščena država si zato prizadevamo za vzdržen razvoj, pri čemer spodbujamo tehnološke izboljšave za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje ter zakonsko omejujemo in nadzorujemo količine škodljivih izpustov.

Varovanje okolja je del razvojnih izzivov človeštva

Življenjska okolja povsod po svetu so izpostavljena onesnaževanju, tudi s čedalje kompleksnejšimi snovmi. Ključni povzročitelji obremenjevanja okolja so človekove dejavnosti in prevladujoči vzorci potrošnje. Glavna pozornost pri varovanju okolja se tako preusmerja od omejevanja onesnaženja k zagotavljanju trajnostnega razvoja, organizaciji gospodarstva, infrastrukturi, poselitvi in načinu življenja v okviru nosilne sposobnosti okolja in naravnih virov.

Upoštevanje okolja med ključnimi dejavniki industrijskega razvoja

Industrijska proizvodnja ima pomembno vlogo pri zagotavljanju ekonomske blaginje in trajnostnega razvoja Slovenije, a ima tudi velik vpliv na okolje. Veliki industrijski obrati prispevajo znaten delež ključnih onesnaževal zraka ter imajo tudi druge pomembne okoljske vplive, predvsem izpuste v vode in onesnaženje tal, nastajanje odpadkov in rabo energije.

Naš nacionalni program varstva okolja izpostavlja tri področja delovanja: varovanje, ohranjanje in izboljševanje naravnega kapitala; razvoj v smeri nizkoogljične družbe, ki učinkovito ravna z viri, preprečuje odpadke in jih ponovno uporablja ali reciklira; ter varstvo pred okoljskimi tveganji.

Mejne vrednosti obremenitev okolja določamo skladno z visokimi okoljskimi standardi EU, na  posameznih področjih, npr. pri svetlobnem onesnaževanju, tudi strožje. Redno merimo kakovost zraka in vode ter spremljamo obremenitev okolja s sevanji.

Okoljski podatki so javno dostopni

Pomemben element okoljskih strategij in uredb EU, ki ga dosledno izvajamo tudi v Sloveniji, je neposredna dostopnost okoljskih podatkov javnosti. Poleg spremljanja podatkov o stanju okolja lahko javnost dostopa do predlogov in veljavnih okoljskih predpisov ter drugih dokumentov, nekatere pa ima tudi možnost sooblikovanja.

Med drugim so v Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal dostopni podatki o letnih količinah ključnih onesnaževal v izpustih v vode ali zrak ter prenosu odpadkov izven kraja nastanka za  slovenska podjetja, ki so vključena v ta poročevalski tok. Evropska okoljska agencija pa letno objavlja profile držav glede industrijskih izpustov. Poročila vključujejo podatke o izpustih v zrak in vodo, nastajanju odpadkov, porabi energije in vode, količine pa ocenjuje upoštevaje pomembnostjo industrije, v kateri nastajajo.