Skoči do osrednje vsebine

Onesnaženje in druge obremenitve okolja so neizbežna posledica civilizacijskega razvoja. Ta vpliva tako na okolje kot na zdravje in počutje ljudi. Kot okoljsko osveščena država si zato prizadevamo za vzdržen razvoj, pri čemer spodbujamo tehnološke izboljšave za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in zakonsko omejujemo ter nadzorujemo količine škodljivih izpustov.

Varovanje okolja je del razvojnih izzivov človeštva

Življenjska okolja povsod po svetu so izpostavljena onesnaževanju, tudi z vse bolj kompleksnimi snovmi. Ključni povzročitelji obremenjevanja okolja so človekove dejavnosti in prevladujoči vzorci potrošnje. Glavna pozornost pri varovanju okolja se tako preusmerja od omejevanja onesnaženja k zagotavljanju trajnostnega razvoja, ki pomeni organizacijo gospodarstva, infrastrukture, poselitve in načina življenja v okviru nosilne sposobnosti okolja in naravnih virov.

Upoštevanje okolja med ključnimi dejavniki industrijskega razvoja

Industrijska proizvodnja ima pomembno vlogo pri zagotavljanju ekonomske blaginje in trajnostnega razvoja Slovenije, a ima tudi velik vpliv na okolje. Veliki industrijski obrati prispevajo znaten delež ključnih onesnaževal zraka ter imajo tudi druge pomembne okoljske vplive, predvsem izpuste v vode in onesnaženje tal, nastajanje odpadkov in raba energije.

Naš nacionalni program varstva okolja izpostavlja tri področja delovanja: varovanje, ohranjanje in izboljševanje naravnega kapitala; razvoj v smeri nizkoogljične družbe, ki učinkovito ravna z viri, preprečuje odpadke ter jih ponovno uporablja ali reciklira; in varstvo pred okoljskimi tveganji.

Mejne vrednosti obremenitev okolja določamo skladno z visokimi okoljskimi standardi EU, na  posameznih področjih, npr. pri svetlobnem onesnaževanju, tudi strožje. Redno izvajamo meritve kakovosti zraka in vode ter spremljamo obremenitev okolja s sevanji.

Okoljski podatki so javno dostopni

Pomemben element okoljskih strategij in uredb EU, ki ga dosledno izvajamo tudi v Sloveniji, je neposredna dostopnost okoljskih podatkov javnosti. Poleg spremljanja podatkov o stanju okolja lahko javnost dostopa tudi do predlogov in veljavnih okoljskih predpisov ter drugih dokumentov, pri nekaterih pa ima tudi možnost sooblikovanja.

Med drugim so v Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal dostopni podatki o letnih količinah ključnih onesnaževal v izpustih v vode ali zrak ter prenosu odpadkov izven kraja nastanka za  slovenska podjetja, ki so vključena v ta poročevalski tok. Evropska okoljska agencija pa letno objavlja profile držav glede industrijskih izpustov. Poročila vključujejo podatke o izpustih v zrak in vodo, nastajanju odpadkov, porabi energije in vode, količine pa ocenjuje v korelaciji s pomembnostjo industrije, v sklopu katere nastajajo.

Iskalnik