Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za okolje pripravljamo in spremljamo osnovne strateške dokumente in usmeritve s področja okolja, pripravljamo poročila, analize ter druga gradiva za nacionalno, EU in mednarodno raven.

Vodimo politike strateških usmeritev ukrepov zmanjšanja emisij onesnaževal zraka ter politike za doseganje ustrezne kakovosti zunanjega zraka, varstva pred hrupom, elektromagnetnim ter svetlobnim onesnaževanjem, varstva tal, preprečevanjem industrijskega onesnaževanja in preprečevanjem velikih industrijskih nesreč ter sistema biološke varnosti na področju biotehnologij in njihovih produktov gensko spremenjenih organizmov glede njihove uporabe v zaprtih sistemih, sproščanju v okolje in dajanju na trg.

Odločamo v upravnih postopkih na področju emisij v vode in sicer okoljevarstvena dovoljenja za druge naprave, odločbe o spremembi okoljevarstvenih dovoljenj, odločbe o izvajanju obratovalnega monitoringa, pooblastila za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih voda in pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa površinskih voda.

Izdajamo okoljevarstvena dovoljenja za naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, pooblastila za izvajanje monitoringa virov hrupa, elektromagnetnega sevanja, emisij snovi v zrak in kakovosti tekočih goriv. Izdajamo spričevala o usposobljenosti za ravnanje s fluoriranimi toplogrednimi plini in ozonu škodljivimi snovmi. Izdajamo potrdila in dovoljenja za zaprte sisteme in delo z GSO v zaprtih sistemih, za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje in dajanje gensko spremenjenih organizmov na trg.

Organizacijske enote sektorja

Teme

 • Emisije CO2 in onesnaževal iz avtomobilov

  Promet je ena izmed človekovih dejavnosti, ki dodajajo v ozračje ogromne količine toplogrednih plinov (predvsem CO2) k tistim, ki so prisotni v ozračju naravno, kar povečuje učinek tople grede in povzroča globalno segrevanje. Promet tudi močno onesnažuje zrak. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.

 • Dimnikarske storitve

  Z izvedbo dimnikarskih storitev lahko uporabniki brezskrbno uporabljajo svoje kurilne naprave za predviden namen. Glavne prednosti storitev, ki jih opravljajo licencirani dimnikarji, je varovanje okolja, požarna in zdravstvena varnost ter manjša poraba goriva.

 • Zmanjševanje onesnaževanja zraka

  V zadnjih desetletjih so se emisije mnogih onesnaževal zraka močno zmanjšale, zaradi česar se je kakovost zunanjega zraka izboljšala. Kljub temu je potrebno onesnaževanje zraka še zmanjšati, ker je negativen vpliv onesnaženega zraka na zdravje ljudi in okolje še vedno previsok.

 • Hrup v okolju

  Dolgotrajna izpostavljenost hrupu je človeku škodljiva. Škodljivi učinki se med drugim kažejo v motnjah spanja, povečanem tveganju bolezni srca in ožilja, povečani vznemirjenosti ter zmanjšani uspešnosti pri delu in učenju. Prizadevamo si, da dolgoročno postopno znižamo število prebivalcev, ki so v svojem življenjskem okolju izpostavljeni višjim ravnem hrupa, hkrati pa varujemo tista območja v urbanem in naravnem okolju, ki s hrupom niso (pre)obremenjena.

 • Industrijsko onesnaževanje

  Industrijska proizvodnja ima pomembno mesto pri zagotavljanju ekonomske blaginje in trajnostnega razvoja Slovenije in EU, a ima tudi velik vpliv na okolje. Industrijske naprave prispevajo znaten delež emisij h ključnim onesnaževalom zraka ter imajo tudi druge pomembne okoljske vplive, kot so emisije v vode in tla, nastajanje odpadkov in raba energije.

 • Kakovost zraka

  Kakovost zunanjega zraka v Sloveniji se je v zadnjih desetletjih bistveno izboljšala, vendar je koncentracija nekaterih onesnaževal v zunanjem zraku še vedno previsoka. Zrak je v Sloveniji onesnažen predvsem z delci PM10 in benzo(a)pirenom (BaP) pozimi ter prizemnim ozonom poleti.

 • Obremenitev okolja z elektromagnetnim sevanjem

  Obremenitev okolja z elektromagnetnim sevanjem povzroča moteče učinke na zdravje in počutje človeka. Z oddaljenostjo od vira elektromagnetnega sevanja ter njegovo kratkotrajno uporabo, je vpliv sevanja možno umiliti oziroma izničiti.

 • Sanacija starih okoljskih bremen

  Stara okoljska bremena predstavljajo močno onesnažena območja, na katerih je kljub prenehanju onesnaževanja in njegovi časovni oddaljenosti še vedno zaznati veliko obremenitev za zdravje ljudi.

 • Spremljanje kakovosti tal

  Iz Raziskav onesnaženosti tal v Sloveniji (ROTS), ki jih od leta 2008 vodi Agencija Republike Slovenije za okolje, je razvidno, da so tla v Sloveniji večinoma neonesnažena, izstopajo le posamezna območja, ki so obremenjena z nekaterimi anorganskimi (na primer kadmij, svinec, arzen, baker) in organskimi onesnaževali (na primer fitofarmacevtska sredstva). Najbolj obremenjena tla z onesnaževali so v Mežiški dolini, Celjski kotlini, na Jesenicah in Idriji, pri čemer sta za zdravje ljudi in okolja najbolj problematična predvsem kadmij in svinec. Onesnaženje tal z organskimi onesnaževali je v Sloveniji manj pereče.

 • Svetlobno onesnaženje

  Neprimerna osvetlitev povzroča motečo osvetljenost, ki vpliva na ljudi, ptice in žuželke, ob hkrati nepotrebni veliki porabi električne energije za osvetljevanje. S primernimi ukrepi je to možno omiliti.

 • Trajnostno upravljanje in varstvo tal

  Tla so del zemeljske skorje med površino in kamninsko podlago, ki ga sestavljajo mineralne in organske snovi, voda, zrak in živi organizmi. Zaradi različne kamninske podlage in pedogenetskih procesov nastajajo različne vrste tal (talni tipi), z različnimi fizikalnimi in kemijskimi lastnostmi.

 • Varstvo pred industrijskimi nesrečami v večjih industrijskih obratih z nevarnimi snovmi

  Industrijske nesreče, ki so posledica nehotenih izpustov velike količine nevarnih snovi, lahko onesnažijo okolje in škodijo zdravju ljudi. Zaradi varstva ljudi in okolja izvajamo ukrepe za preprečevanje takih nesreč in zmanjševanje škodljivih posledic v primeru nesreče.

 • Onesnaževanje voda

  Za čistost voda ter varstvo okolja in narave skrbimo tudi z zmanjševanjem in preprečevanjem emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Z okoljevarstvenimi dovoljenji za obratovanje naprav tako omejujemo emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v okolje in postavljamo pogoje za doseganje ciljev varstva voda.