Skoči do osrednje vsebine

Stara okoljska bremena predstavljajo močno onesnažena območja, na katerih je kljub prenehanju onesnaževanja in njegovi časovni oddaljenosti še vedno zaznati veliko obremenitev za zdravje ljudi.

Blaženje ali odprava okoljskih posledic na območjih, ki so jih v preteklosti obremenila težka onesnaževanja, je enako pomembno kot urejanje in nadzorovanje sedanjih ali prihodnjih obremenitev okolja. Gre za zahtevno področje delovanja, saj so to običajno kompleksna onesnaženja večjih razsežnosti. Njihovi škodljivi vplivi na zdravje tamkaj živečih ljudi pa bodo brez ustreznega posega še naprej prisotni.

Posledice onesnaževanja

Odprava posledic tovrstnih onesnaženj je vsebinsko zahtevna in dolgotrajna. Izdelati moramo obsežno tehnično dokumentacijo, zagotoviti izdatna finančna sredstva in pogosto predhodno reševati tudi lastniška razmerja. Postopek sanacije izvajamo v šestih fazah: 1. Opredelitev območja, 2. Določitev odgovornosti za sanacijo, 3. Določitev načina in obsega sanacije, 4. Zagotovitev ustreznih javnih finančnih sredstev (ko gre za odgovornost države), 5. Izvedba sanacije in 6. Izvedba monitoringa izvedenih sanacijskih ukrepov.

Obvezo sanacije v preteklosti onesnaženih območij izvajamo na podlagi veljavnega Zakona o varstvu okolja. Opredeljena je v delu, kjer Zakon obravnava degradirana območja in subsidiarno odgovornost države in občine.

Sanacija tal

Pri preteklih bremenih, ki jih je potrebno sanirati, gre najpogosteje za sanacijo onesnaženih tal oz. zemljišč. Običajno so to opuščena odlagališča odpadkov, opuščena območja proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter onesnažene podzemne jame. Sanacije, ki jih izvajamo ali pripravljamo, sodijo pod pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor, pri njih pa je finančno udeležena tudi občina onesnaženega območja.

V Sloveniji smo že zaključili sanacijo gudronske jame v Pesnici, v teku pa so sanacija Zgornje Mežiške doline, sanacija nelegalnega odlagališča gum v Kidričevem in sanacija tal v vrtcih Mestne občine Celje.

V pripravi imamo še sanacije naslednjih onesnaženih območij: odlagališča sadre Globovnik v občini Ilirska Bistrica, nelegalnega odlagališča Bukovžlak – Teharje in odlagališča Rakovnik v občini Šmartno pri Litiji.

Sanacija tal v vrtcih Mestne občine Celje

V letu 2019 smo pristopili k sanaciji zemljine vrtcev v Mestni občini Celje, saj so podrobne preiskave iz leta 2017 pokazale, da so tla v večini vrtcev onesnažena. Tekom sanacije bomo nadomestili onesnaženo zemljino in posledično na novo uredili okolico vrtcev, vključno z morebitno zamenjavo ograj, hidroizolacijo stavb, zamenjavo komunalnih vodov in podobnim.

Izvajalec sanacije onesnaženo zemljino odstrani skladno s predpisi, ki urejajo odpadke. Nadzor nad izvedbo sanacije izvajajo strokovnjaki, ki jih za to pooblastimo.

Seznam vrtcev v Mestni občini Celje, kjer bomo izvedli sanacijo igrišč in okolice:

  1. Vrtec Anice Černejeve, Enota Mavrica, Čopova ulica 21, Celje
  2. Vrtec Zarja, Enota Živ-žav, Zagajškova ulica 8, Celje
  3. Vrtec Zarja, Enota Ringa Raja, Nušičeva ulica 2, Celje
  4. Vrtec Zarja, Enota Mehurček, Cesta v Lokrovec 30, Celje
  5. Vrtec Tončke Čečeve, Enota Center, Kocenova ulica 10, Celje