Skoči do osrednje vsebine

Iz Raziskav onesnaženosti tal v Sloveniji (v nadaljevanju: ROTS), ki jih od leta 2008 vodi Agencija RS za okolje, je razvidno, da so tla v Sloveniji večinoma neonesnažena, izstopajo le posamezna območja, ki so obremenjena z nekaterimi anorganskimi (npr. kadmij, svinec, arzen, baker) in organskimi onesnaževali (npr. fitofarmacevtska sredstva). Najbolj obremenjena tla z onesnaževali so v Mežiški dolini, Celjski kotlini, na Jesenicah in Idriji, pri čemer sta za zdravje ljudi in okolja najbolj problematična predvsem kadmij in svinec. Onesnaženje tal z organskimi onesnaževali je v Sloveniji manj pereče.

Od leta 2008 se na območju Mežiške doline izvajajo ukrepi za izboljšanje stanja onesnaženih tal, ki so obsegali prekrivanje makadamskih površin z asfaltom in zamenjavo onesnaženih delov tal oziroma prekritje z neonesnaženimi tlemi, zatravitev, ipd. Učinkovitost sanacijskih ukrepov se preverja z monitoringom onesnaženosti tal saniranih površin in posredno oziroma deloma z ugotavljanjem vsebnosti svinca v krvi otrok (biomonitoring). Biomonitoring vsebnosti svinca v krvi otrok kaže, da je imelo pred izvedbo sanacijskih ukrepov, t.j. pred letom 2008, povišane vsebnosti svinca v krvi približno dvajset odstotkov otrok. V zadnjih letih to velja za približno desetino otrok, povišal se je tudi odstotek otrok z nizkimi vsebnostmi svinca v krvi.

V Sloveniji vzpostavljamo nov sistem varstva tal, v okviru katerega potekajo tudi aktivnosti za vzpostavitev monitoringa kakovosti tal. Podatki o stanju onesnaženosti tal, ki so bili pridobljeni v okviru ROTS, bodo služili kot osnova za določitev monitoringa kaovosti tal v Sloveniji.

Za celovit pregled stanja tal pa bo treba v prihodnosti poleg onesnaževanja upoštevati še ostale obremenitve, ki so jim tla izpostavljena, predvsem zmanjševanje organske snovi v tleh in biotske raznovrstnosti tal, zmanjševanje izgube tal zaradi prekrivanja in tesnjenja tal z neprepustnimi materiali in izgubo tal zaradi erozije.

Raziskave onesnaženosti

Pooblaščeni izvajalci