Skoči do osrednje vsebine

Iz Raziskav onesnaženosti tal v Sloveniji (ROTS), ki jih od leta 2008 vodi Agencija Republike Slovenije za okolje, je razvidno, da so tla v Sloveniji večinoma neonesnažena, izstopajo le posamezna območja, ki so obremenjena z nekaterimi anorganskimi (na primer kadmij, svinec, arzen, baker) in organskimi onesnaževali (na primer fitofarmacevtska sredstva). Najbolj obremenjena tla z onesnaževali so v Mežiški dolini, Celjski kotlini, na Jesenicah in Idriji, pri čemer sta za zdravje ljudi in okolja najbolj problematična predvsem kadmij in svinec. Onesnaženje tal z organskimi onesnaževali je v Sloveniji manj pereče.

Od leta 2008 se na območju Mežiške doline izvajajo ukrepi za izboljšanje stanja onesnaženih tal, ki so obsegali prekrivanje makadamskih površin z asfaltom in zamenjavo onesnaženih delov tal oziroma prekritje z neonesnaženo zemljino, zatravitev in podobno. Učinkovitost sanacijskih ukrepov se preverja z načrtnim spremljanjem ali monitoringom onesnaženosti tal saniranih površin in posredno oziroma deloma z ugotavljanjem vsebnosti svinca v krvi otrok (biomonitoring). Biomonitoring vsebnosti svinca v krvi otrok kaže, da je imelo pred izvedbo sanacijskih ukrepov, to je pred letom 2008, povišane vsebnosti svinca v krvi približno 20 % otrok. V zadnjih letih to velja za približno desetino otrok, povišal se je tudi odstotek otrok z nizkimi vsebnostmi svinca v krvi.

V Sloveniji vzpostavljamo nov sistem varstva tal, v okviru katerega smo pripravili Program monitoringa kakovosti tal za obdobje 2022-2026.

Za celovit pregled stanja tal pa bo treba v prihodnosti poleg onesnaževanja upoštevati še druge obremenitve, ki so jim tla izpostavljena, predvsem zmanjševanje organske snovi v tleh in biotske raznovrstnosti tal, zmanjševanje izgube tal zaradi prekrivanja in tesnjenja tal z neprepustnimi materiali in izgubo tal zaradi erozije.

Monitoring kakovosti tal

Obratovalni monitoring stanja tal

Za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal je potrebno pridobiti pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa tal.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo