Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak in ocena o letnih emisijah snovi v zrak

O izvajanju obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak morajo poročati upravljavci naprav, ki povzročajo emisije snovi v zrak. Obseg in način izvajanja obratovalnega monitoringa je določen v okoljevarstvenem dovoljenju oziroma za naprave, ki dovoljenja ne potrebujejo, v programu obratovalnega monitoringa, ki ga izdela izvajalec obratovalnega monitoringa. Upravljavec naprave mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisije snovi in v njegovem okviru zagotoviti izvajanje prvih meritev, občasnih ali trajnih meritev emisije snovi.

Obratovalni monitoring lahko izvaja le pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa, ki ima pooblastilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa in je vpisan v evidenco izvajalcev (izvajanje prvih ali občasnih meritev emisije snovi in izdelava ocene o letnih emisijah snovi v zrak  ter izvajanje kalibracije in rednega letnega testiranja delovanja merilne opreme za trajne meritve).

Način izvedbe

Prve in občasne meritve

Poročilo prvih ali občasnih meritev mora izvajalec obratovalnega monitoringa predložiti zavezancu v elektronski obliki najkasneje 60 dni po opravljenih meritvah. Zavezanci morajo Agenciji za okolje posredovati poročilo prvih ali občasnih meritev v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročila na elektronski naslov gp.arso-zrak@gov.si.

Trajne meritve

Poročilo o trajnih meritvah emisije snovi mora izvajalec obratovalnega monitoringa izdelati za vsako koledarsko leto najpozneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto pisno in ga v elektronski obliki predložiti zavezancu. Poročilo o trajnih meritvah emisije snovi mora zavezanec poslati na Agencijo za okolje najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto v elektronski obliki na elektronski naslov gp.arso-zrak@gov.si.

Oblika poročila o trajnih meritvah.

Upravljavec mora zagotoviti, da se v skladu s standardom SIST EN 14181 vsako leto izvede redno letno preizkušanje opreme, ki je namenjena trajnim meritvam emisij snovi. O rezultatih rednega letnega preizkušanja opreme je treba izdelati poročilo, ki ga mora upravljavec posredovati Agenciji za okolje in pristojnemu inšpektorju pisno in v elektronski obliki, in sicer v roku dvanajstih tednov po opravljenem rednem letnem preizkušanju opreme.

Upravljavec mora zagotoviti, da se v skladu s standardom SIST EN 14181 v času poskusnega obratovanja naprave in nato najmanj enkrat na vsake tri leta izvede kalibracija opreme. O rezultatih kalibracije opreme je treba izdelati poročilo. To poročilo mora upravljavec posredovati ministrstvu in pristojnemu inšpektorju pisno in v elektronski obliki, in sicer v roku dvanajstih tednov po opravljeni kalibraciji opreme.

Ocena o letnih emisijah snovi v zrak

Oceno o letnih emisijah snovi v zrak mora za vsako leto, izdelati izvajalec obratovalnega monitoringa, ki je izvedel obratovalni monitoring na napravi. Oceno o letnih emisijah snovi v zrak mora izvajalec obratovalnega monitoringa predložiti zavezancu najpozneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto pisno in v elektronski obliki, zavezanec pa jo mora poslati Agenciji za okolje v elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto na elektronski naslov gp.arso-zrak@gov.si.