Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev pooblastila za izvajanje meritev emisije snovi v zrak

Izvajalec obratovalnega monitoringa po Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje mora pridobiti v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, pooblastilo za izvajanje prvih ali občasnih meritev emisije snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak.

Za pridobitev pooblastila  za izvajanje prvih ali občasnih meritev emisije snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak je potrebno vložiti vlogo in predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v 25. členu Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.