Skoči do osrednje vsebine

Usmeritve za določitev mejne vrednosti v predlogu programa obratovalnega monitoringa za naprave, katerim so ravni emisij določene v zaključkih o BAT

 • Ministrstvo za okolje in prostor

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22; ZVO-2) v 116. členu in Uredba vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22; v nadaljevanju: Uredba IED2) v 21. členu v povezavi s 16. in 17. členom te uredbe prinašata nekatere novosti, ki jih je treba upoštevati pri pripravi predloga obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in pripravi predloga obratovalnega monitoringa odpadnih voda.

Predlog programa obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in predlog obratovalnega monitoringa odpadnih voda mora med drugim vsebovati podatke o vrednostih emisij, ki jih naprava lahko dosega pri obratovanju v normalnih razmerah, predlog mejnih vrednosti emisij in referenčnih pogojev. Za tiste naprave, za katere veljajo Zaključki o BAT, pa mora predlog programa obratovalnega monitoringa za posamezna onesnaževala vsebovati tudi primerjavo med ravnmi emisij iz zaključkov o BAT in mejnimi vrednostmi emisij iz predpisov iz 16. člena Uredbe IED2.

Nespremenjeno pa ostaja pravilo, da v primeru, ko nacionalni predpisi določajo strožje mejne vrednosti, kot bi bile lahko določene na podlagi zaključkov o BAT, ni dopustno določiti  višjih mejnih vrednosti, kot so določene v nacionalnih predpisih.

Iz 13. točke prvega odstavka 21. člena Uredbe IED2 je razvidno, da mora vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja vsebovati Predlog programa obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in Predlog programa obratovalnega monitoringa odpadnih voda, katera morata biti izdelana v skladu s predpisi iz prvega in drugega odstavka 16. člena te uredbe.

V drugem odstavku 21. člena Uredbe IED2 je določeno: »Predlog programa obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in predlog programa obratovalnega monitoringa odpadnih voda iz 13. točke prejšnjega odstavka morata vsebovati tudi podatke o vrednostih emisij, ki jih naprava lahko dosega pri obratovanju v normalnih razmerah, primerjavo za posamezna onesnaževala med ravnmi emisij iz zaključkov o BAT in mejnimi vrednostmi emisij iz predpisov iz 16. člena te uredbe ter predlog mejnih vrednosti emisij in referenčnih pogojev, določenih v skladu s 17. členom te uredbe.«

 1. Podatki o vrednostih emisij, ki jih naprava lahko dosega pri obratovanju v normalnih razmerah
  Pri obstoječih napravah se za vrednosti emisij, ki jih naprava lahko na posameznih merilnih mestih dosega pri obratovanju v normalnih razmerah, upošteva vrednosti emisij, ki so bile izmerjene pri izvedbi obratovalnega monitoringa. Če za napravo veljajo zaključki o BAT, morajo biti emisije izražene za enaka ali krajša časovna obdobja ter pod enakimi referenčnimi pogoji kot vrednosti emisij, povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami iz zaključkov o BAT. Pri novih napravah se za vrednosti emisij, ki jih naprava lahko dosega pri obratovanju v normalnih razmerah, praviloma upošteva projektirane za emisijo (snovi v zrak in emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda), ki jih je v tehnični dokumentaciji navedel proizvajalec tehnološke enote/naprave oz. čistilne naprave za čiščenje emisije.
 2. Primerjava med ravnmi emisij iz zaključkov o BAT in mejnimi vrednostmi emisij iz predpisov iz 16. člena Uredba IED2 (če za napravo veljajo zaključki o BAT)
  Za posamezna onesnaževala je treba izvesti primerjavo med mejnimi vrednostmi emisij iz predpisov iz 16. člena Uredbe IED2 in med ravnmi emisij iz zaključkov o BAT. Pri tem je treba upoštevati opombe k tem ravnem emisij ter pragove emisij (kjer so določeni; npr v CWW zaključku o BAT) in opombe v relevantnih nacionalnih predpisih (npr. P10 iz predpisa, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja). Kadar opombe omogočajo različne ravni emisij ali mejne vrednosti ob izpolnjevanju določenih pogojev, je treba te pogoje navesti in ugotoviti, ali jih naprava izpolnjuje.
 3. Predlog mejnih vrednosti emisij in referenčnih pogojev, določenih v skladu s 17. členom Uredbe IED2 (če za napravo ne veljajo zaključki o BAT)
  Predlagane mejne vrednosti morajo biti v predlogu programa obratovalnega monitoringa iz 13. točke prvega odstavka 21. člena Uredbe IED2 utemeljene na podlagi tehničnih značilnosti naprave ob upoštevanju najboljših razpoložljivih tehnik, ob upoštevanju okoljskih značilnosti območja naprave in vrste ter možnosti prehajanja emisij iz enega dela okolja v drugega. Pri tem se pričakuje, da se predlagane emisijske vrednosti pojasni tudi iz vidika vpliva na kvaliteto zunanjega zraka v okolici naprave, kakovost površinskih voda in tal ter se upošteva tudi možnostih prehajanja onesnaževal (na primer prehajanje onesnaževal iz zraka na druge dela okolja, zlasti tla in površinske vode). V primeru iz prejšnjega stavka okoljske značilnosti območja naprave ne smejo zvišati mejne vrednosti onesnaževal glede na raven okoljske učinkovitosti, ki jo lahko naprava dosega glede na svoje tehnične značilnosti.
 4. Predlog mejnih vrednosti emisij in referenčnih pogojev, določenih v skladu s 17. členom Uredbe IED2 (če za napravo veljajo zaključki o BAT)
  Četudi je predlagana mejna vrednost za posamezni parameter enaka najnižji ravni emisij iz zaključkov o BAT, je treba predlagano mejno vrednost utemeljiti na podlagi tehničnih značilnosti naprave, ob upoštevanju okoljskih značilnosti območja naprave in vrste ter možnosti prehajanja emisij iz enega dela okolja v drugega. Pri tem se pričakuje, da se predlagane emisijske vrednosti pojasni tudi iz vidika vpliva na kvaliteto zunanjega zraka v okolici naprave, kakovost površinskih voda in tal ter se upošteva tudi možnostih prehajanja onesnaževal (na primer prehajanje onesnaževal iz zraka na druge dela okolja, zlasti tla in površinske vode). V primeru iz prejšnjega stavka okoljske značilnosti območja naprave ne smejo zvišati mejne vrednosti onesnaževal glede na raven okoljske učinkovitosti, ki jo lahko naprava dosega glede na svoje tehnične značilnosti.
  Če je predlagana mejna vrednost za posamezni parameter višja od najnižje ravni emisij iz zaključkov o BAT, je treba višjo mejno vrednost še dodatno utemeljiti na podlagi tehničnih značilnosti naprave, ob upoštevanju okoljskih značilnosti območja naprave in vrste ter možnosti prehajanja emisij iz enega dela okolja v drugega. Okoljske značilnosti območja naprave pa ne morejo biti razlog, da bi bila predlagana mejna vrednost posameznega onesnaževala višja od ravni okoljske učinkovitosti, ki jo lahko naprava dosega glede na svoje tehnične značilnosti.
  Če za napravo veljajo zaključki o BAT in je predlagana mejna vrednost za posamezni parameter višja od najvišje ravni emisij iz zaključkov o BAT, je treba poleg predloga programa obratovalnega monitoringa vlogi priložiti tudi strokovno oceno iz 14. točke prvega odstavka 21. člena Uredbe IED2.