Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Ministrstvo za okolje in prostor zbira, vodi in obdeluje podatke iz evidenc, ki so sestavni del registra varstva okolja.

Evidenca oseb, ki so pridobile okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje

Evidenca oseb, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje

Okoljevarstvena dovoljenja za naprave, ki povzročajo industrijske emisije

Okoljevarstvena dovoljenja za druge naprave in dejavnosti

Okoljevarstvena dovoljenja za obrate SEVESO

Evidenca upravljavcev naprav ali izvajalcev dejavnosti, ki morajo svojo napravo ali dejavnost prijaviti ministrstvu

Evidenca oseb, ki imajo pooblastila ali potrdila za opravljanje dejavnosti monitoringa ter drugih dejavnosti varstva okolja

Vode

Zrak

Tla

Odpadki

Hrup

Elektromagnetno sevanje

Goriva

Evidenca oseb, ki imajo pridobljeno odločbo o dovolitvi opravljanja priglašene dejavnosti

Evidenca nevladnih organizacij, ki na področju varstva okolja in ohranjanja narave delujejo v javnem interesu