Skoči do osrednje vsebine

Da se zaščiti zdravje ljudi in okolje, morajo tekoča goriva (dizelsko gorivo, motorni bencin, goriva za plovila), ki se uporabljajo za cestna vozila in necestne premične stroje (gradbena mehanizacija, traktorji in podobno) ter katerakoli plovila v teritorialnem morju Republike Slovenije, izpolnjevati stroge zahteve glede kakovosti. Kakovost goriv hkrati zagotavlja, da se le ta brez omejitve lahko uporabljajo v vseh vozilih, ne glede na tip ali starost vozila. Kakovost goriv se glede vsebnosti žvepla nadzira tudi za goriva, ki se uporabljajo za kurilne naprave, kot je na primer kurilno olje.

Zgorevanje tekočih in plinastih goriv v cestnem, necestnem in pomorskem prometu ter v kurilnih napravah za ogrevanje ali industrijske namene povzroča emisije onesnaževal zunanjega zraka, ki škodijo zdravju ljudi in okolju, in emisije toplogrednih plinov, ki povzročajo podnebne spremembe.

Pravila o kakovosti goriva prispevajo:

  • k zmanjšanju onesnaženosti zraka,
  • z dodanim deležem biogoriv k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov,
  • k vzpostavitvi enotnega trga goriv in zagotavljajo, da lahko vozila delujejo povsod v EU.

Monitoring fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv

Z namenom nadzora emisij žveplovega dioksida in ostalih škodljivih snovi (svinec, mangan, žveplo), ki nastanejo pri uporabi nekaterih vrst goriva, sta bila sprejeta Uredba o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv in Pravilnik o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv.

Distributerji tekočih goriv so dolžni zagotavljati monitoring kakovosti tekočih goriv za pogon motornih vozil v cestnem prometu in v plovilih.

Pooblaščeni izvajalci monitoringa goriv vzamejo vzorec goriva v skladišču distributerja tekočih goriv ali v sklopu neposredne dobave goriva (pretakanje iz enega prevoznega sredstva v drugo prevozno sredstvo mimo skladiščnega rezervoarja), upoštevajoč pri tem tržni delež posameznega distributerja goriv. Večji ko je tržni delež, pogostejši je nadzor. 

Izvajalci monitoringa morajo vsako leto izdelati poročilo o izvedbi monitoringa na kraju dobave goriv.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za okolje

Monitoring trajnostnih meril za biogoriva

Biogoriva so ena izmed alternativnih virov energij z nizkimi emisijami toplogrednih plinov v prometu in spadajo med obnovljive vire energije.

Cilj je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v prometu za do 10 % glede na izhodiščni standard za goriva. Uredba določa obveznosti dobaviteljev goriv, ki morajo glede na izhodiščni standard za goriva, zmanjšati emisije toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriva na enoto energije iz tekočega ali plinastega goriva, ki se uporablja v prometu, in sicer od vključno leta 2021 dalje za najmanj 6 % s tem, da dajejo na trg biogoriva, ki izpolnjujejo trajnostna merila iz te uredbe in z  uporabo električne energije, ki je dana na trg za pogon električnih cestnih vozil.

Monitoring trajnostnih meril za biogoriva je podrobno predpisan z Uredbo o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov goriv ter s Pravilnikom o monitoringu trajnostnih meril za biogoriva.

Delež primešanih biogoriv v fosilnih gorivih se preverja v sklopu monitoringa fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv. V dizelsko gorivo se lahko vmeša do 7 %, v motorni bencin pa do 10 % biokomponente. V primeru večjega deleža biokomponente mora distributer na prodajnem mestu jasno označiti delež biokomponente. Priporoča se, da se goriva s povišanim deležem biokomponente uporabljajo samo v motorjih, ki so primerni za takšno gorivo.

Dobavitelji goriv morajo poročati o dajanju biogoriv na trg. Proizvajalec biogoriv mora za vsako pošiljko biogoriv izdati spremno potrdilo s katerim se izkazuje skladnost biogoriva s trajnostnimi merili. Biogoriva, ki nimajo potrdila o izpolnjevanju trajnostnih meril, se ne upoštevajo kot obnovljiv vir energije oziroma nimajo doprinosa k 6 % prihranku emisij toplogrednih plinov v prometu.

Monitoring kakovosti ali sestave (to je fizikalno-kemijske lastnosti) biogoriv ni predpisan in se ne izvaja.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za okolje