Skoči do osrednje vsebine

Kakovost zraka je eden izmed najpomembnejših vidikov stanja okolja. Slaba kakovost zraka pomembno vpliva na naše zdravje, blaginjo in okolje. Onesnažen zrak vpliva na zdravje in počutje ljudi bolj kot drugi okoljski vplivi in velja za najpomembnejši vzrok zdravstvenih problemov, povezanih z onesnaževanjem okolja.

Zrak

Zrak je sestavljen iz dušika (78 %), kisika (21 %), vodne pare, argona (0,9 %), ogljikovega dioksida (0,04 %) in v precej manjših deležih še iz drugih plinov. Delež vodne pare je spremenljiv. Brez kisika lahko človek zdrži brez posledic za zdravje le pet minut, zato je zelo pomembno, kakšen zrak dihamo.

Viri onesnaževanja zraka

Onesnaženost zraka je predvsem posledica človekove dejavnosti, kakovost zraka pa lahko poslabšajo tudi naravni viri, kot so na primer požari v naravi, izbruhi ognjenikov ali puščavski prah. Viri onesnaževanja zraka so zgorevanje goriv pri proizvodnji elektrike, v prometu, industriji in gospodinjstvih, industrijski procesi in uporaba topil, kmetijstvo ter ravnanje z odpadki.

Vplivi onesnaženega zraka na zdravje ljudi in okolje

Dolgoročna izpostavljenost onesnaženemu zraku lahko pripeljeta do različnih vplivov na zdravje, ki segajo od manjših vplivov na dihalni sistem do prezgodnje umrljivosti. Onesnažen zrak povzroča ali poslabšuje srčno-žilne bolezni, obolenja dihal, rak. Onesnaženost zraka je prvi okoljski vzrok prezgodnje smrti v EU, saj zaradi onesnaženosti zraka umre desetkrat več ljudi kot v prometnih nesrečah.

Onesnažen zrak škoduje tudi okolju, povzroča zakisljevanje tal in vode, evtrofikacijo, zmanjšuje donos kmetijskih pridelkov, škodi gozdovom ter razjeda materiale.

Cilji varstva zraka

Dolgoročni cilj je doseči raven kakovosti zraka, ki nima večjih negativnih vplivov na zdravje ljudi in okolje ter ne ogroža resno zdravja ljudi in okolja. Cilji na področju varstva zraka so izraženi s količinami onesnaževal, izpuščenimi v zrak v koledarskem letu na območju države (emisije onesnaževal zraka), in s še dovoljenimi koncentracijami posameznih onesnaževal v zunanjem zraku (kakovost zraka). Koliko zrak onesnažujemo, kažejo evidence emisij onesnaževal zraka. Kakšen zrak dihamo, pa kažejo izmerjene koncentracije onesnaževal zunanjega zraka na merilnih mestih. Zmanjšanje izpostavljenosti onesnaženemu zraku bomo dosegli z zmanjšanjem emisij onesnaževal zraka ter določitvijo mejnih in ciljih vrednosti za kakovost zraka. 

Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka

Za izboljšanje kakovosti zraka smo sprejeli vrsto ukrepov na več ravneh. Pripravili smo predpise za ocenjevanje kakovosti zraka, spremljanje emisij onesnaževal v zrak in pripravo ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka, ki jih je sprejela vlada. Za zmanjšanje onesnaževanja zraka na nacionalni ravni smo pripravili Operativni program nadzora nad onesnaževanjem zraka (OPNOZ). Za prekomerno onesnažena območja z delci PM10 smo pripravili načrte za kakovost zraka.

Monitoring kakovosti zunanjega zraka in evidence onesnaževal zunanjega zraka pripravlja in izvaja Agencija Republike Slovenije za okolje.

Programi, zrak

 • Operativni program ohranjanja kakovosti zraka

  Vlada Republike Slovenije je novembra 2021 sprejela Operativni program ohranjanja kakovosti zraka.
  Strategije in programi
 • Operativni program nadzora nad onesnaževanjem zraka (OPNOZ)

  Vlada Republike Slovenije je oktobra 2019 sprejela Operativni program nadzora nad onesnaževanjem zraka (OPNOZ) za doseganje emisijskih ciljev do leta 2030.
  Strategije in programi
 • Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10 (OP PM10)

  Vlada Republike Slovenije je novembra 2009 sprejela Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10 poudarkom na izhodiščih za pripravo, sprejem in izvedbo programov ukrepov za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka v conah in aglomeracijah, ki so bili zaradi preseganja mejnih vrednostih koncentracije PM10 v zunanjem zraku opredeljena kot degradirana območja.
  Strategije in programi

Poročila, študije, publikacije, zrak