Skoči do osrednje vsebine

Odločitve 47. redne seje Vlade RS s področja MOP

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada RS je na 47. redni seji obravnavala dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Operativni program nadzora nad onesnaževanjem zraka

Vlada je sprejela Operativni program nadzora nad onesnaževanjem zraka (OPNOZ). Operativni program je potreben za doseganje nacionalnih zgornjih mej emisij za osnovna onesnaževala zunanjega zraka, ki so določene v novi direktivi o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka, ki je prenesena v slovenski pravni red z Uredbo o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka. V OPNOZ so vključeni ukrepi v vseh ustreznih sektorjih, vključno s kmetijstvom, energetiko, industrijo, cestnim prometom, ogrevanjem v gospodinjstvih, topili in uporabo necestne mobilne mehanizacije.

Doseganje ciljev leta 2030 je realno dosegljivo za dušikove okside (NOx), žveplov dioksid (SO2) in amoniak (NH3), in sicer  ob nadaljnjem izvajanju širokega nabora ukrepov, ki so vključeni v programe za blaženje podnebnih sprememb ter  druge sektorske programe

Za doseganje ciljnega zmanjšanja drobnih delcev PM2.5 in nemetanskih ogljikovodikov (NMVOC), pa bodo poleg že obstoječih, potrebni  še dodatni ukrepi. Za doseganje ciljnega zmanjšanja NMVOC bo treba analizirati dodatne možnosti zmanjšanja emisij iz rabe topil, pri PM2.5 pa dodatne ukrepe za zmanjšanje emisij iz malih kurišč.

Do septembra 2020 se bo pripravila nova verzija OPNOZ, ki bo usklajena z Nacionalnim podnebno energetskim načrtom (NEPN). Na podlagi analize doseganja ciljev do 2030 bodo  določeni dodani ukrepi, ki bodo doprinesli k doseganju ciljnih emisij onesnaževal zraka v letu 2030.

Poročilo o problematiki in dinamiki priprave državnih prostorskih načrtov za obdobje junij 2018 – maj 2019

Vlada se je seznanila s Poročilom o problematiki in dinamiki priprave državnih prostorskih načrtov za obdobje junij 2018 – maj 2019, in sicer s predlogi ukrepov za pospešitev postopkov njihove priprave. Vlada je vsem ministrstvom naložila, da v okviru opravljanja nalog iz svoje delovne pristojnosti zagotavljajo pripravo strokovnih gradiv, smernic in mnenj v skladu s predpisi, ki se nanašajo na urejanje prostora, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, predpisi, ki urejajo varstvo narave,  in  sicer ob upoštevanju časovnic priprave državnih prostorskih načrtov.

 Na podlagi analize spremljanja priprave vseh DPN je bilo ugotovljeno, da dinamika priprave DPN, kljub številnim že izvedenim aktivnostim za pospešitev, v mnogih primerih še vedno zaostaja za določenimi časovnicami.