Skoči do osrednje vsebine

Na današnji 41. redni seji Vlade RS sprejeta Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada RS je na 41 redni seji obravnavala 7 točk s področja Ministrstva za okolje in prostor, med njimi tudi Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem. S to uredbo se sistemsko zagotavlja ureditev, ki bo pripomogla k preprečevanju onesnaženja okolja in v največji meri preprečila izredne dogodke, kot so požari in požigi.

Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem

Vlada RS je izdala Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem. Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov je namenjena predvsem preprečevanju onesnaženja okolja pri skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem in pri izrednih dogodkih.

V njej so določene zahteve za skladišča, v katerih se na prostem skladiščijo trdni gorljivi odpadki (nad 200 m3), pogoje za skladiščenje takih odpadkov v teh skladiščih ter ukrepe varstva pred požarom. Ureditve skladiščenja so določene z izhodiščem, da skladišča trdnih gorljivih odpadkov lahko predstavljajo nevarnost za onesnaženje okolja, predvsem voda in tal, in sicer tudi v primeru izrednih dogodkov v skladiščih, kot so na primer požari, kar so potrdili primeri v preteklosti. Med trdne gorljive odpadke spadajo: odpadna plastika, odpadna guma (razen izrabljenih gum iz predpisa, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami), odpadni papir, odpadni les, odpadni tekstil ali mešanica teh odpadkov, trdni odpadki, ki vsebujejo plastiko, gumo, papir, les ali tekstil ali druge gorljive odpadne materiale, ter trdno gorivo iz predpisa, ki ureja predelavo nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovo uporabo.

Odlok o določitvi vrtcev Mavrica in Zarja v Celju za degradirano okolje in programu ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na teh območjih

Vlada RS je izdala Odlok o določitvi otroškega igrišča v vrtcu Anice Černejeve – Enota Mavrica in otroškega igrišča v vrtcu Zarja – Enota Ringa raja v Mestni občini Celje za degradirano okolje in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na teh območjih. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je skupaj z Mestno občino Celje (MOC) podpisalo Dogovor o sanaciji onesnažene zemljine na območju vrtcev v MOC. Ugotovljeno je,  da so tla onesnažena s cinkom in kadmijem, povečane vsebnosti so bile zabeležene tudi za svinec, živo srebro in delno arzen. Na podlagi te ugotovitve je območje razglašeno za degradirano območje. Zaradi preseženih opozorilnih in kritičnih vrednosti teh nevarnih snovi v tleh je na območju vrtcev potrebno izvesti sanacijski ukrep zamenjave zemljine. To bo doseženo z odstranitvijo onesnažene zemljine, dovozom in vgradnjo nove zemljine, zunanjo ureditvijo vrtca, zamenjavo pohodnih površin in  ponovna ureditvijo igral.

V letih 2019 - 2020 naj bi izvedli sanacijo  desetih onesnaženih vrtcev v Celju. V prvi fazi projekta bo izveden Program ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na območju vrtca Anice Černejeve - Enota Mavrica in vrtca Zarja – Enota Ringa raja v Mestni občini Celje, v naslednjih fazah pa se bo izvajala sanacija še v preostalih osmih vrtcih v Mestni občini Celje.

Aneks h koncesijski pogodbi za rabo termalne vode  za dejavnost Terme Topolšica

Vlada RS je sklenila Aneks št. 2 h koncesijski pogodbi z dne 15. 1. 2016 v zvezi z rabo termalne vode iz izvira Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – Terme Topolšica.  S tem aneksom je vlada potrdila spremenjene koordinate izvira Toplica in povečane letne količine dovoljenega odvzema termalne vode iz izvira Toplica in dodani dejavnosti ogrevanje in hlajenje, kot je določeno v Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč - Terme Topolšica.

Odgovor o problematiki oskrbe s pitno vodo obalnih občin

Vlada RS je sprejela Odgovor v zvezi s sklepi Državnega sveta o problematiki oskrbe s pitno vodo obalnih občin v luči izrednega dogodka z dne 25. junija  letos, in sicer v zvezi iztirjenja vagonov v železniškem predoru pri Hrastovljah v Mestni občini Koper. V odgovoru je med drugim pojasnjeno, da se vlada zaveda težave zagotovitve dodatnega vodnega vira za prebivalce in prebivalke slovenske Istre. Zato je bila ustanovljena   posebna delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki ministrstva za okolje in prostor, Direkcije RS za vode (DRSV), izvajalcev oskrbe s pitno vodo v Slovenski Istri in Krasu ter župani prizadetih občin. Delovno skupino vodi direktor DRSV Tomaž Prohinar.

Pojasnjeno je tudi, da se Načrti zaščite in reševanja ter tudi standardni operativnih postopkov redno posodabljajo in dopolnjujejo.

Mnenje o pobudi glede  ustavnosti Zakona o nepremičninskem posredovanju

Vlada RS je je sprejela mnenje o o pobudi družbe AEON NEPREMIČNINE, d. o. o., Ljubljana in drugih za začetek postopka za oceno ustavnosti 5. člena in tretjega odstavka 25. a člena Zakona o nepremičninskem posredovanju in o njihovem predlogu za zadrževanje izvrševanja njegovih določb, ker naj bi imelo izvrševanje izpodbijanih določb težko popravljive škodljive posledice za pobudnike. Vlada RS v mnenju meni, da v zvezi s predlaganim začasnim zadržanjem izvrševanja 5. člena in tretjega odstavka 25. a člena Zakona o nepremičninskem posredovanju pogoji za začasno zadržanje izvrševanja niso izpolnjeni.

Mnenje o pobudi glede pobude o ustavnosti Zakona o dimnikarskih storitvah

Vlada RS je je sprejela mnenje o Pobudi družbe Cadea d.o.o., Planina in ostalih za oceno ustavnosti 6. člena, devetega in desetega odstavka 7. člena, prvega in tretjega odstavka 15. člena, tretje alineje prvega odstavka 16. člena, 19. člena in petega, sedmega, devetega in desetega odstavka 33. člena Zakona o dimnikarskih storitvah (ZDimS). Vlada Ustavnemu sodišču RS predlaga, da ugotovi, da je Zakon o dimnikarskih storitvah skladen z ustavo. V mnenju je med drugim pojasnjeno, da veljavna zakonska ureditev pomeni regulacijo dejavnosti, potreba po regulaciji pa izhaja iz že omenjenega zagotavljanja ciljev na področju varstva okolja in življenja, premoženja ter zdravja ljudi. Eden od ciljev ZDimS uresničuje določbe 72. člena Ustave RS, ki zagotavlja pravico do zdravega življenjskega okolja, saj je izvajanje ZDimS pomembno za zagotavljanje kakovosti zraka. To je bistveno tako za kakovost življenja prebivalcev kot zaradi zahtev Evropske unije, ki od držav članic zahteva ukrepanje v smeri zmanjševanja onesnaževanja zunanjega zraka.

Vlada je imenovala direktorico Javnega zavoda Krajinski park Goričko

Vlada RS je izdala odločbo, s katero Stanislavo Dešnik, imenuje na mesto direktorice Javnega zavoda Krajinski park Goričko, za dobo štirih (4) let, in sicer od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2023, z možnostjo ponovnega imenovanja. Stanislava Dešnik je na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani pridobila naziv univerzitetni diplomirani inženir krajinske arhitekture. V Javnem zavodu Krajinski park Goričko je zaposlena že od leta 2004 dalje. Od 3. septembra 2014 do 1. septembra 2015 je bila vršilka dolžnosti direktorja od 1. septembra dalje pa je direktorica Javnega zavoda Krajinski park Goričko. Imenovana je bila izbrana kot najprimernejša kandidatka na podlagi javnega razpisa za imenovanje direktorja JZ KP Goričko, ki je bil javno objavljen in izpolnjuje vse pogoje določene v Statuta Javnega zavoda Krajinski park Goričko.