Skoči do osrednje vsebine

Poročanje o gorivih v prometu

Poročanje o fizikalno kemijskih lastnostih tekočih goriv

Izvajalci monitoringa morajo vsako leto izdelati poročilo o izvedbi monitoringa na kraju dobave goriv, kot to zahteva 11. člen Pravilnika o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv.

Poročanje o dajanju biogoriv na trg

Dobavitelji goriv (tj. trošarinski zavezanci) morajo vsako leto izdelati poročilo o izpolnjevanju obveznosti dajanja goriv in biogoriv na trg, kot to zahteva 21. člen Uredbe o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu.

Emisijski faktor

emisijski faktor (EF) - intenzivnost TGP za električno energijo (GHG intensity) za leto 2017:

  • [kg CO2ekv/kWhe]: 0,377
  •  [g CO2ekv/MJ]:    104,722

Izdelava spremnega potrdila o izpolnjevanju trajnostnih meril za biogoriva

Proizvajalec biogoriv mora za vsako pošiljko biogoriv izdati spremno potrdilo, skladno z drugim v povezavi s tretjim odstavkom 15. člena Uredbe o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu.

Poročanje o dobavi goriva E85

Distributerji goriv, ki prodajajo goriva končnim odjemalcem, morajo poročati o številu bencinskih servisov, kjer se dobavlja gorivo E85, kot to zahteva osmi odstavek 8. člena Uredbe (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil.