Skoči do osrednje vsebine

Poročanje o gorivih v prometu

Poročanje o fizikalno kemijskih lastnostih tekočih goriv

Izvajalci monitoringa morajo vsako leto izdelati poročilo o izvedbi monitoringa na kraju dobave goriv, kot to zahteva 11. člen Pravilnika o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv.

Poročanje o dajanju biogoriv na trg

Dobavitelji goriv (tj. trošarinski zavezanci) morajo vsako leto izdelati poročilo o izpolnjevanju obveznosti dajanja goriv in biogoriv na trg, kot to zahteva 18. člen Uredbe o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov goriv.

Emisijski faktor

Emisijski faktor (EF) - intenzivnost TGP za električno energijo (GHG intensity) za leto 2020:

  • [kg CO2ekv/kWhe]: 0,327
  • [g CO2ekv/MJ]: 90,965

Evidenca izpustov CO2/TGP na enoto električne energije in daljinske toplote za pretekla leta se posodablja na spletni strani: Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost

Izdelava spremnega potrdila o izpolnjevanju trajnostnih meril za biogoriva

Proizvajalec biogoriv mora za vsako pošiljko biogoriv izdati spremno potrdilo, skladno z drugim v povezavi s tretjim odstavkom 12. člena Uredbe o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov goriv.