Skoči do osrednje vsebine

Letno poročanje o količinah fluoriranih plinov

Letno poročanje o količinah plinov je obveznost, ki izhaja iz 7. člena Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh.

Zavezanci za letna poročila o količinah ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinih v nepremični opremi so: (7.člen):

a) vzdrževalec avtoklim, hladilnih enot tovornjakov hladilnikov, hladilnikov priklopnikov in druge    premične opreme;

b) pooblaščena podjetja (P) = pooblaščenec;

c) upravljavec električnih stikalnih mehanizmov;

d) pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki uporablja fluorirane toplogredne pline za lastne potrebe in ima zaposlenega serviserja ter ni pooblaščeno podjetje;

e) oseba, ki daje na trg (prodaja) F pline končnim uporabnikom iz a), b), c) in d)

Vsi našteti zavezanci morajo Agenciji za okolje najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti letno poročilo o polnjenju fluoriranih toplogrednih plinov in zajemu ozonu škodljivih snovi za preteklo leto, v katerem je treba navesti tudi podatke o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini.

Poročilo je treba oddati tudi v primeru, če v preteklem letu zavezanec ni imel količin  plinov – to se vpiše pod opombe.

Prijava opreme

Nepremično (stacionarno) opremo, ki vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, mora upravljavec prijaviti Agenciji za okolje.

Upravljavec sporoči Agenciji v enem mesecu vsako spremembo (npr. odstranitev, odjava, zamenjava, prodaja opreme), ki se je zgodila v zvezi z obstoječo nepremično opremo po njeni prvi prijavi. Spremembo se vnese v spletni obrazec že prijavljene opreme, s tem, da se opiše spremembo.