Skoči do osrednje vsebine

Predložitev bilance uporabljenih organskih topil

Upravljavec naprave HOS/HHOS mora do 31. marca tekočega leta predložiti Agenciji v pisni ali elektronski obliki bilanco uporabljenih organskih topil za preteklo koledarsko leto in podatke iz opravljenih meritev na predpisanem obrazcu, kot to zahteva 24. člen Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila.