Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev strokovne ocene vplivov emisije snovi v zrak

Za naprave, ki ne potrebujejo okoljevarstvenega dovoljenja ali za njih ni predpisano okoljevarstveno soglasje, mora investitor pridobiti strokovno oceno.

Pri posegih v prostor za naprave, ki ne potrebujejo okoljevarstvenega dovoljenja ali zanje ni predpisano okoljevarstveno soglasje, mora investitor pridobiti strokovno oceno, kot jo predpisuje 45. člen Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja

Strokovno oceno vplivov emisije snovi v zrak iz naprave lahko izdela samo pravna ali fizična oseba, ki je v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, pridobila pooblastilo za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa.

Način izvedbe

Izdelovalec strokovne ocene vplivov emisije snovi v zrak iz naprave mora strokovno oceno, ki jo je predal investitorju zaradi namena pridobitve gradbenega dovoljenja, poslati Ministrstvu za okolje,  podnebje in energijo v elektronski obliki.

Ministrstvo za za okolje, podnebje in energijo vodi evidenco o strokovnih ocenah vplivov emisije snovi v zrak.