Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev strokovne ocene vplivov emisije snovi v zrak

Pri posegih v prostor za naprave, ki ne potrebujejo okoljevarstvenega dovoljenja ali za njih ni predpisano okoljevarstveno soglasje, mora investitor pridobiti strokovno oceno, kot predpisuje 45. člen spodnje Uredbe. 

Strokovno oceno vplivov emisije snovi v zrak iz naprave lahko izdela samo pravna ali fizična oseba, ki je v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, pridobila pooblastilo za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa.

Izdelovalec strokovne ocene vplivov emisije snovi v zrak iz naprave mora strokovno oceno, ki jo je predal investitorju zaradi namena pridobitve gradbenega dovoljenja, poslati Ministrstvu za okolje in prostor v elektronski obliki.

Ministrstvo za okolje in prostor za okolje vodi evidenco o strokovnih ocenah vplivov emisije snovi v zrak.