GOV.SI

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je zadolžen za sledeče naloge:

 • sprejema programe za predšolske otroke in prilagojene programe za predšolske otroke s posebnimi potrebami,
 • sprejema vzgojne in posebne programe vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
 • določa vzgojne in izobraževalne programe za pripadnike italijanske in madžarske narodne skupnosti,
 • sprejema vzgojni program domov za učence in vzgojni program dijaških domov,
 • določa predmetnike in učne načrte predmetov ali predmetnih področij za osnovno in glasbeno šolo,
 • določa predmetnike in predmetne kataloge znanj za gimnazijo in za maturitetni tečaj,
 • določa izpitne kataloge znanj za preverjanje ob koncu posameznega obdobja v osnovni šoli, glasbeni šoli in za maturo,
 • določa predmetne in izpitne kataloge znanj splošno-izobraževalnih predmetov v poklicnem oziroma strokovnem izobraževanju,
 • določa navodila za prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov,
 • določa dejavnosti, potrebne za optimalen razvoj otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
 • sprejme navodila za prilagojeno izvajanje programa za učence Rome,
 • potrjuje učbenike in učila za splošnoizobraževalne predmete,
 • ugotavlja enakovredni izobrazbeni standard izobraževalnih programov zasebnih šol na področju osnovnošolskega izobraževanja ter splošnega srednjega izobraževanja,
 • ugotavlja javno veljavnost izobraževalnih programov zasebnih šol iz tretjega odstavka 17. člena tega zakona,
 • daje mnenje o ustreznosti programa za predšolske otroke in predlaga ministru:
 1.  programe osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja, program dopolnilnega izobraževanja otrok izseljencev in zdomcev,program dopolnilnega izobraževanja za otroke Romov,
 2. program priprave na zaključno preverjanje v osnovni šoli v desetem letu,
 3. prilagojene izobraževalne programe za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
 4. izobraževalni program gimnazije in maturitetnega tečaja in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.