Skoči do osrednje vsebine

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje

Za odločanje o strokovnih zadevah na področju splošnega izobraževanja ter za strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev in pri pripravi predpisov je Vlada Republike Slovenije na seji dne 16. maja 1996 ustanovila Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

Splošni podatki

predsednik: dr. Božidar Opara

Predsednik in člani Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje so imenovani za šest let. Za posamezna področja svojega delovanja strokovni svet lahko oblikuje komisije, ekspertne skupine in druga delovna telesa. Organizacijo in način dela ureja Poslovnik o delu Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje. Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela za strokovni svet opravlja ministrstvo, pristojno za izobraževanje.

Pristojnosti

(25. člen ZOFVI)

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje:

 • sprejema programe za predšolske otroke in prilagojene programe za predšolske otroke s posebnimi potrebami
 • sprejema vzgojne in posebne programe vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
 • določa vzgojne in izobraževalne programe na področju splošnega izobraževanja in daje mnenje k programom na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja za pripadnike italijanske in madžarske narodne skupnosti
 • sprejema vzgojni program domov za učence in vzgojni program dijaških domov,
 • določa predmetnike in učne načrte predmetov ali predmetnih področij za osnovno in glasbeno šolo,
 • določa predmetnike in predmetne kataloge znanj za gimnazijo in za maturitetni tečaj,
 • določa izpitne kataloge znanj za preverjanje ob koncu posameznega obdobja v osnovni šoli, glasbeni šoli in za maturo,
 • daje mnenje k predmetnim in izpitnim katalogom znanj v delu, ki se nanaša na splošnoizobraževalne predmete oziroma vsebine v poklicnem oziroma strokovnem izobraževanju,
 • določa navodila za prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov,
 • določa dejavnosti, potrebne za optimalen razvoj otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
 • sprejme navodila za prilagojeno izvajanje programa za učence Rome,
 • potrjuje učbenike v izobraževalnih programih na področju splošnega izobraževanja,
 • ugotavlja enakovredni izobrazbeni standard izobraževalnih programov zasebnih šol na področju osnovnošolskega izobraževanja ter splošnega srednjega izobraževanja,
 • ugotavlja javno veljavnost izobraževalnih programov zasebnih šol iz tretjega odstavka 17. člena tega zakona v osnovnošolskem, splošnem srednjem izobraževanju in glasbenem izobraževanju,
 • daje mnenje k splošnim vsebinam izobraževalnih programov zasebnih šol iz 17. člena tega zakona na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja,
 • daje mnenje o ustreznosti programa za predšolske otroke in predlaga ministru:
  • programe osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja,
  • program dopolnilnega izobraževanja otrok izseljencev in zdomcev,
  • program dopolnilnega izobraževanja za otroke Romov,
  • prilagojene izobraževalne programe za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
  • izobraževalni program gimnazije in maturitetnega tečaja in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Sestava strokovnega sveta

(24. člen ZOFVI)

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje ima predsednika in šestindvajset članov.
Vlada imenuje

 • šestnajst članov izmed strokovnjakov s področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja in splošnega srednjega izobraževanja,
 • deset pa izmed strokovnjakov s področja humanistike, družbenih ved, naravoslovja, tehnike in umetniških disciplin, od tega
  • devet na predlog univerz in
  • enega na predlog samostojnih visokošolskih zavodov.


Vsaj ena četrtina članov mora biti strokovnih delavcev vrtcev in šol ter zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki jih imenuje vlada na predlog strokovnih združenj in društev strokovnih delavcev s področja humanistike, družbenih ved, naravoslovja, tehnike, umetniških disciplin in s področja šolske medicine ter po en predstavnik italijanske in madžarske narodne skupnosti. Predstavnika italijanske in madžarske narodne skupnosti predlagata narodni skupnosti.

Člani strokovnega sveta

 1. dr. Božidar Opara, predsednik
 2. dr. Kristijan Musek Lešnik
 3. Alberto Scheriani
 4. Janja Bogataj
 5. dr. Blaž Zmazek
 6. dr. Mojca Lipec Stopar
 7. Gregor Pečan
 8. Alojz Pluško
 9. Herman Pušnik
 10. dr. David Movrin
 11. dr. Marko Marhl
 12. dr. Roman Globokar
 13. Jožica Selan
 14. dr. Mitja Slavinec
 15. dr. Samo Repolusk
 16. dr. Boris Aberšek
 17. dr. Marjeta Kovač
 18. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
 19. dr. Milena Ivanuš Grmek
 20. Andrej Grafenauer
 21. mag. Marija Lubšina Novak
 22. dr. Ljubica Marjanovič Umek
 23. mag. Jožica Frigelj
 24. Štefan István Varga
 25. dr. Janez Vogrinc
 26. Boris Štih 
 27. mesto trenutno ni zasedeno

Komisije strokovnega sveta

Za obravnavanje posameznih področij iz svoje pristojnosti Strokovni svet RS za splošno izobraževanje imenuje predsednike in člane komisij. Komisije imajo trileten mandat.

Komisija za vrtce

 1. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, predsednica
 2. dr. Ljubica Marjanovič Umek, članica
 3. Janja Bogataj, članica
 4. Ivana Leskovar, zunanja članica
 5. Nada Verbič, zunanja članica

Komisija za osnovno šolstvo

 1. dr. Milena Ivanuš Grmek, predsednica
 2. dr. Janez Vogrinc, član
 3. Gregor Pečan, član
 4. mag. Marija Lubšina Novak, članica
 5. dr. Jana Kalin, zunanja članica
 6. Marjan Gorup, zunanji član

Komisija za splošno izobraževalne srednje šole

 1. Alojz Pluško, predsednik
 2. Herman Pušnik, član
 3. dr. Marko Marhl, član
 4. dr. Blaž Zmazek, član
 5. dr. Boris Aberšek, član
 6. dr. Marjeta Kovač, članica
 7. mag. Stane Berzelak, zunanji član
 8. mag. Branka Hrast Debeljak, zunanja članica
 9. Egon Pipan, zunanji član

Komisija za otroke s posebnimi potrebami

 1. dr. Kristijan Musek Lešnik, predsednik
 2. dr. Mojca Lipec Stopar, članica
 3. Jožica Selan, članica
 4. Marija Verbič, zunanja članica
 5. dr. Mitja Krajnčan, zunanji član

Komisija za glasbeno šolstvo

 1. Andrej Grafenauer, predsednik
 2. Boris Štih, član
 3. dr. Roman Globokar, član
 4. Helena Meško, zunanja članica
 5. mag. Ivan Florjanc, zunanji član

Komisija za šolstvo manjšin

 1. Alberto Scheriani, predsednik
 2. Štefan Varga, član
 3. dr. Janez Pirc, zunanji član

Komisija za zasebno šolstvo

 1. dr. Roman Globokar, predsednik
 2. dr. Samo Repolusk, član
 3. dr. David Movrin, član
 4. mag. Martina Valant, zunanja članica
 5. dr. Andrej Flogie, zunanji član

Komisija za učbenike

 1. dr. Marko Marhl, predsednik
 2. Štefan Varga, član
 3. mag. Jožica Frigelj, članica
 4. dr. Mitja Slavinec, član
 5. Alojz Pluško, član
 6. dr. Stane Granda, zunanji član
 7. dr. Katarina Susman, zunanja članica
 8. dr. Janja Plazar, zunanja članica

Dokumenti

 • Neuradno prečiščeno besedilo poslovnika

  Dokumentacije | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Iskalnik