Skoči do osrednje vsebine

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje

Za odločanje o strokovnih zadevah na področju splošnega izobraževanja ter za strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev in pri pripravi predpisov je Vlada Republike Slovenije na seji dne 16. maja 1996 ustanovila Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

Splošni podatki

predsednik: dr. Kristijan Musek Lešnik
strokovna tajnica: mag. Mojca Miklavčič

Predsednik in člani Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje so imenovani za šest let. Za posamezna področja svojega delovanja strokovni svet lahko oblikuje komisije, ekspertne skupine in druga delovna telesa. Organizacijo in način dela ureja Poslovnik o delu Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela za strokovni svet opravlja ministrstvo, pristojno za izobraževanje.

Pristojnosti

(25. člen ZOFVI)

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje:

 • sprejema programe za predšolske otroke in prilagojene programe za predšolske otroke s posebnimi potrebami
 • sprejema vzgojne in posebne programe vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
 • določa vzgojne in izobraževalne programe na področju splošnega izobraževanja in daje mnenje k programom na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja za pripadnike italijanske in madžarske narodne skupnosti
 • sprejema vzgojni program domov za učence in vzgojni program dijaških domov,
 • določa predmetnike in učne načrte predmetov ali predmetnih področij za osnovno in glasbeno šolo,
 • določa predmetnike in predmetne kataloge znanj za gimnazijo in za maturitetni tečaj,
 • določa izpitne kataloge znanj za preverjanje ob koncu posameznega obdobja v osnovni šoli, glasbeni šoli in za maturo,
 • daje mnenje k predmetnim in izpitnim katalogom znanj v delu, ki se nanaša na splošnoizobraževalne predmete oziroma vsebine v poklicnem oziroma strokovnem izobraževanju,
 • določa navodila za prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov,
 • določa dejavnosti, potrebne za optimalen razvoj otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
 • sprejme navodila za prilagojeno izvajanje programa za učence Rome,
 • potrjuje učbenike v izobraževalnih programih na področju splošnega izobraževanja,
 • ugotavlja enakovredni izobrazbeni standard izobraževalnih programov zasebnih šol na področju osnovnošolskega izobraževanja ter splošnega srednjega izobraževanja,
 • ugotavlja javno veljavnost izobraževalnih programov zasebnih šol iz tretjega odstavka 17. člena tega zakona v osnovnošolskem, splošnem srednjem izobraževanju in glasbenem izobraževanju,
 • daje mnenje k splošnim vsebinam izobraževalnih programov zasebnih šol iz 17. člena tega zakona na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja,
 • daje mnenje o ustreznosti programa za predšolske otroke in predlaga ministru:
  • programe osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja,
  • program dopolnilnega izobraževanja otrok izseljencev in zdomcev,
  • program dopolnilnega izobraževanja za otroke Romov,
  • prilagojene izobraževalne programe za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
  • izobraževalni program gimnazije in maturitetnega tečaja in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Sestava strokovnega sveta

(24. člen ZOFVI)

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje ima predsednika in šestindvajset članov.
Vlada imenuje

 • šestnajst članov izmed strokovnjakov s področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja in splošnega srednjega izobraževanja,
 • deset pa izmed strokovnjakov s področja humanistike, družbenih ved, naravoslovja, tehnike in umetniških disciplin, od tega
  • devet na predlog univerz in
  • enega na predlog samostojnih visokošolskih zavodov.


Vsaj ena četrtina članov mora biti strokovnih delavcev vrtcev in šol ter zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki jih imenuje vlada na predlog strokovnih združenj in društev strokovnih delavcev s področja humanistike, družbenih ved, naravoslovja, tehnike, umetniških disciplin in s področja šolske medicine ter po en predstavnik italijanske in madžarske narodne skupnosti. Predstavnika italijanske in madžarske narodne skupnosti predlagata narodni skupnosti.

Člani strokovnega sveta

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je imenovala Vlada Republike Slovenije na 70. dopisni seji dne 27. julija 2020.

 1. dr. Kristijan Musek Lešnik, predsednik
 2. Štefan István Varga
 3. ddr. Boris Aberšek
 4. dr. Janez Vogrinc
 5. dr. Gregor Jurak
 6. dr. Milena Ivanuš Grmek
 7. red. prof. dr. Branka Rotar Pance
 8. Boris Štih 
 9. mag. Marko Strle
 10. Ajda Erjavec
 11. mag. Majda Jurkovič
 12. mag. Špela Drstvenšek
 13. dr. Klemen Lah
 14. dr. Magdalena Šverc
 15. izr. prof. dr. Kozma Ahačič
 16. Alberto Scheriani
 17. Janja Bogataj
 18. dr. Blaž Zmazek
 19. dr. Mojca Lipec Stopar
 20. Gregor Pečan
 21. Jožica Selan
 22. Herman Pušnik
 23. dr. David Movrin
 24. dr. Marko Marhl
 25. dr. Roman Globokar
 26. dr. Mitja Slavinec

Komisije strokovnega sveta

Za obravnavanje posameznih področij iz svoje pristojnosti Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje imenuje predsednike in člane komisij. Komisije imajo trileten mandat.

Komisija za vrtce

 1. Janja Bogataj, predsednica
 2. dr. Gregor Jurak, član
 3. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, zunanja članica
 4. mag. Majda Jurkovič, članica
 5. Branka Kovaček, zunanja članica

Komisija za osnovno šolstvo

 1. dr. Milena Ivanuš Grmek, predsednica
 2. dr. Janez Vogrinc, član
 3. Gregor Pečan, član
 4. dr. Kozma Ahačič, član
 5. mag. Majda Jurkovič, članica
 6. dr. Cirila Peklaj, zunanja članica
 7. Marjan Gorup, zunanji član
 8. dr. Andrej Flogije, zunanji član
 9. mag. Marija Lubšina Novak, zunanja članica

Komisija za splošno izobraževalne srednje šole

 1. mag. Stane Berzelak, predsednik
 2. Herman Pušnik, član
 3. dr. Marko Marhl, član
 4. dr. Blaž Zmazek, član
 5. ddr. Boris Aberšek, član
 6. dr. Klemen Lah, član
 7. mag. Branka Hrast Debeljak, zunanja članica
 8. Ana Šterbenc, zunanji članica

Komisija za otroke s posebnimi potrebami

 1. dr. Mojca Lipec Stopar, predsednica
 2. Jožica Selan, članica
 3. mag. Špela Drstvenšek, članica
 4. mag. Marko Strle, član
 5. Ajda Erjavec, članica
 6. dr. Marta Licardo, zunanja članica
 7. mag. Simona Rogič Ožek, zunanja članica

Komisija za glasbeno šolstvo

 1. Boris Štih, predsednik
 2. dr. Branka Rotar Pance, članica
 3. dr. Roman Globokar, član
 4. Helena Meško, zunanja članica
 5. mag. Ivan Florjanc, zunanji član

Komisija za šolstvo manjšin

 1. Štefan Ištván Varga, predsednik
 2. Alberto Scheriani, član
 3. dr. Janez Pirc, zunanji član

Komisija za zasebno šolstvo

 1. dr. Roman Globokar, predsednik
 2. dr. Magdalena Šverc, član
 3. dr. David Movrin, član
 4. mag. Martina Valant, zunanja članica
 5. dr. Samo Repolusk, zunanji član

Komisija za učbenike

 1. dr. Marko Marhl, predsednik
 2. Štefan Ištván Varga, član
 3. dr. Mitja Slavinec, član
 4. dr. Kozma Ahačič, član
 5. dr. Blaž Zmazek, član
 6. dr. Stane Granda, zunanji član
 7. dr. Katarina Susman, zunanja članica
 8. dr. Janja Plazar, zunanja članica

Delovne komisije imajo mandat do 28. 7. 2023.

Dokumenti

 • Neuradno prečiščeno besedilo poslovnika

  Dokumentacije