Skoči do osrednje vsebine

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje

Za odločanje o strokovnih zadevah na področju splošnega izobraževanja ter za strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev in pri pripravi predpisov je Vlada Republike Slovenije na seji dne 16. maja 1996 ustanovila Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

Splošni podatki

predsednik: dr. Kristijan Musek Lešnik
strokovna tajnica: mag. Mojca Miklavčič

Predsednik in člani Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje so imenovani za šest let. Za posamezna področja svojega delovanja strokovni svet lahko oblikuje komisije, ekspertne skupine in druga delovna telesa. Organizacijo in način dela ureja Poslovnik o delu Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela za strokovni svet opravlja ministrstvo, pristojno za izobraževanje.

Pristojnosti

(25. člen ZOFVI)

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje:

 • sprejema programe za predšolske otroke in prilagojene programe za predšolske otroke s posebnimi potrebami
 • sprejema vzgojne in posebne programe vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
 • določa vzgojne in izobraževalne programe na področju splošnega izobraževanja in daje mnenje k programom na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja za pripadnike italijanske in madžarske narodne skupnosti
 • sprejema vzgojni program domov za učence in vzgojni program dijaških domov,
 • določa predmetnike in učne načrte predmetov ali predmetnih področij za osnovno in glasbeno šolo,
 • določa predmetnike in predmetne kataloge znanj za gimnazijo in za maturitetni tečaj,
 • določa izpitne kataloge znanj za preverjanje ob koncu posameznega obdobja v osnovni šoli, glasbeni šoli in za maturo,
 • daje mnenje k predmetnim in izpitnim katalogom znanj v delu, ki se nanaša na splošnoizobraževalne predmete oziroma vsebine v poklicnem oziroma strokovnem izobraževanju,
 • določa navodila za prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov,
 • določa dejavnosti, potrebne za optimalen razvoj otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
 • sprejme navodila za prilagojeno izvajanje programa za učence Rome,
 • potrjuje učbenike v izobraževalnih programih na področju splošnega izobraževanja,
 • ugotavlja enakovredni izobrazbeni standard izobraževalnih programov zasebnih šol na področju osnovnošolskega izobraževanja ter splošnega srednjega izobraževanja,
 • ugotavlja javno veljavnost izobraževalnih programov zasebnih šol iz tretjega odstavka 17. člena tega zakona v osnovnošolskem, splošnem srednjem izobraževanju in glasbenem izobraževanju,
 • daje mnenje k splošnim vsebinam izobraževalnih programov zasebnih šol iz 17. člena tega zakona na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja,
 • daje mnenje o ustreznosti programa za predšolske otroke in predlaga ministru:
  • programe osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja,
  • program dopolnilnega izobraževanja otrok izseljencev in zdomcev,
  • program dopolnilnega izobraževanja za otroke Romov,
  • prilagojene izobraževalne programe za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
  • izobraževalni program gimnazije in maturitetnega tečaja in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Sestava strokovnega sveta

(24. člen ZOFVI)

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje ima predsednika in šestindvajset članov.
Vlada imenuje

 • šestnajst članov izmed strokovnjakov s področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja in splošnega srednjega izobraževanja,
 • deset pa izmed strokovnjakov s področja humanistike, družbenih ved, naravoslovja, tehnike in umetniških disciplin, od tega
  • devet na predlog univerz in
  • enega na predlog samostojnih visokošolskih zavodov.


Vsaj ena četrtina članov mora biti strokovnih delavcev vrtcev in šol ter zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki jih imenuje vlada na predlog strokovnih združenj in društev strokovnih delavcev s področja humanistike, družbenih ved, naravoslovja, tehnike, umetniških disciplin in s področja šolske medicine ter po en predstavnik italijanske in madžarske narodne skupnosti. Predstavnika italijanske in madžarske narodne skupnosti predlagata narodni skupnosti.

Člani strokovnega sveta

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je imenovala Vlada Republike Slovenije na 70. dopisni seji dne 27. julija 2020 in na 69. redni seji dne 13. septembra 2023. Člani so:

 1. Kristijan Musek Lešnik, predsednik
 2. Štefan István Varga
 3. Boris Aberšek
 4. Janez Vogrinc
 5. Gregor Jurak
 6. Milena Ivanuš Grmek
 7. Branka Rotar Pance
 8. Boris Štih 
 9. Marko Strle
 10. Ajda Erjavec
 11. Majda Jurkovič
 12. Klemen Lah
 13. Magdalena Šverc
 14. Andreja Ahčin
 15. Alberto Scheriani
 16. David Movrin
 17. Marko Marhl
 18. Milena Košak Babuder
 19. Nevenka Zavrl
 20. Anja Pirih
 21. Mara Cotič
 22. Silvija Komočar
 23. Barbara Kampjut
 24. Samo Fošnarič
 25. Marina Tavčar Krajnc
 26. Lidija Žigon
 27. Tomaž Grušovnik

Komisije strokovnega sveta

Za obravnavanje posameznih področij iz svoje pristojnosti Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje imenuje predsednike in člane komisij. Komisije imajo trileten mandat.

KOMISIJA ZA VRTCE
mag. Silvija Komočar, predsednica
dr. Gregor Jurak
mag. Majda Jurkovič
Elizabeta Zgonc
Janja Bogataj

KOMISIJA ZA OSNOVNO ŠOLSTVO
dr. Milena Ivanuš Grmek, predsednica
dr. Janez Vogrinc
Barbara Kampjut
dr. Gregor Jurak
mag. Majda Jurkovič
dr. David Movrin
dr. Cirila Peklaj
Marjan Gorup
Marija Lubšina Novak

KOMISIJA ZA SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNE SREDNJE ŠOLE
Lidija Žigon, predsednica
ddr. Boris Aberšek
dr. Marko Marhl
Andreja Ahčin
dr. Tomaž Grušovnik
dr. Marina Tavčar Krajnc
mag. Alenka Krapež
Ana Šterbenc
mag. Stane Berzelak

KOMISIJA ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI
dr. Milena Košak Babuder, predsednica
Marko Strle
Ajda Erjavec
Roman Brunšek
dr. Marta Licardo
mag. Simona Rogič Ožek
Nevenka Zavrl

KOMISIJA ZA GLASBENO ŠOLSTVO
Boris Štih, predsednik
dr. Branka Rotar Pance
mag. Silvija Komočar
Helena Meško
mag. Ivan Florjanc

KOMISIJA ZA ŠOLSTVO MANJŠIN
Alberto Scheriani, predsednik
Štefan Ištván Varga
dr. Janez Pirc

KOMISIJA ZA ZASEBNO ŠOLSTVO
dr. David Movrin, predsednik
dr. Magdalena Šverc
dr. Klemen Lah
mag. Martina Valant
dr. Samo Repolusk

KOMISIJA ZA UČBENIKE
dr. Marko Marhl, predsednik
Štefan Ištván Varga
dr. Anja Pirih
dr. Mara Cotič
dr. Samo Fošnarič
dr. Janja Plazar
dr. Andrej Flogie

Dokumenti

 • Neuradno prečiščeno besedilo poslovnika

  Dokumentacije