GOV.SI

Katalog informacij javnega značaja: Ministrstvo za kulturo

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Ministrstvo za kulturo

Naslov: Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 369 59 00

E-naslov: gp.mk@gov.si

Odgovorna oseba: mag. Zoran Poznič, minister

Datum prve objave kataloga: 14. 2. 2006

Datum zadnje spremembe: 19. 9. 2019

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=28

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Ministrstvo za kulturo.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Ministrstvo za kulturo opravlja naloge na delovnih področjih:
- kulture,
- umetnosti,
- kulturne dediščine,
- filma in avdiovizualne dejavnosti,
- medijev,
- slovenskega jezika,
- državnih proslav,
- kulturne raznolikosti in človekovih pravic ter
- verske svobode.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Archives of the Republic of Slovenia
Zvezdarska ulica 1, 1102 Ljubljana
01 241 42 00
ars@gov.si

Archives of the Republic of Slovenia
Zvezdarska ulica 1, 1102 Ljubljana
01 241 42 00
ars@gov.si

Arhiv Republike Slovenije
dr. Bojan Cvelfar, direktor
Zvezdarska ulica 1, 1102 Ljubljana
01 241 42 00
ars@gov.si

Arhivski svet
Maistrova 10, 1000 Ljubljana
01 369 59 00
gp.mk@gov.si

Delovna skupina za trajni dialog s samozaposlenimi v kulturi
Maistrova 10, 1000 Ljubljana
01 369 59 00
gp.mk@gov.si

Delovna skupina za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi
Maistrova 10, 1000 Ljubljana
01 369 59 00
gp.mk@gov.si

Direktorat za kulturno dediščino
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
01 400 79 00
gp.mk@gov.si

Direktorat za kulturno dediščino_2
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
01 400 79 00
gp.mk@gov.si

Direktorat za medije
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
01 369 59 00
gp.mk@gov.si

Direktorat za medije_2
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
01 369 59 00
gp.mk@gov.si

Direktorat za ustvarjalnost
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
01 369 59 00
gp.mk@gov.si

Direktorat za ustvarjalnost_2
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
01 369 59 00
gp.mk@gov.si

Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije
Sonja Trančar, glavna inšpektorica
Metelkova ulica 4, 1000 Ljubljana
01 400 79 01
gp.irskm@gov.si

Kabinet ministra
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
01 300 58 06
gp.mk@gov.si

Kabinet ministra_2
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
01 300 58 06
gp.mk@gov.si

Nacionalni svet za knjižnično dejavnost
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
01 369 59 00
nskd.mk@gov.si

Nacionalni svet za knjižnično dejavnost_2
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
01 369 59 00
nskd.mk@gov.si

Nacionalni svet za kulturo
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
01 369 59 20
nsk.mk@gov.si

Prešernov sklad
Maistrova 10, 1000 Ljubljana
01 369 59 00
gp.mk@gov.si

Sekretariat
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
01 369 59 00
gp.mk@gov.si

Služba za državne proslave
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
01 369 59 00
gp.mk@gov.si

Služba za državne proslave_2
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
01 369 59 00
gp.mk@gov.si

Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
01 369 59 00
gp.mk@gov.si

Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje_2
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
01 369 59 00
gp.mk@gov.si

Služba za investicije in ravnanje s stvarnim premoženjem
Anton Golob, vodja
Maistrova ulica 10 , 1000 Ljubljana
01 369 59 43
gp.mk@gov.si

Služba za izvajanje kohezijske politike
Irena Marš, vodja
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
01 369 59 00
gp.mk@gov.si

Služba za kulturne raznolikosti in človekove pravice
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
01 369 59 00
gp.mk@gov.si

Služba za kulturne raznolikosti in človekove pravice_2
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
01 369 59 00
gp.mk@gov.si

Služba za notranjo revizijo
Maistrova ulica 10, Ljubljana 1000
01 369 59 00
gp.mk@gov.si

Služba za notranjo revizijo_2
Maistrova ulica 10, Ljubljana 1000
01 369 59 00
gp.mk@gov.si

Služba za odnose z javnostmi
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
01 369 59 00
pr.mk@gov.si

Služba za odnose z javnostmi_2
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
01 369 59 00
pr.mk@gov.si

Služba za pravne in kadrovske zadeve
Matej Srdinšek Firm, vodja
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
01 369 58 70
gp.mk@gov.si

Služba za proračun in finance
Urška Gruden, vodja
Maistrova ulica 10 , 1000 Ljubljana
01 369 59 00
gp.mk@gov.si

Služba za slovenski jezik
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
01 369 59 00
gp.mk@gov.si

Služba za slovenski jezik_2
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
01 369 59 00
gp.mk@gov.si

Služba za slovenski jezik_3
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
01 369 59 00
gp.mk@gov.si

Služba za upravno poslovanje, splošne zadeve in informatiko
Kristijan Martinović, vodja
Maistrova ulica 10 , 1000 Ljubljana
01 369 58 59
gp.mk@gov.si

Stalne strokovne komisije Ministrstva za kulturo
Maistrova 10, 1000 Ljubljana
01 369 59 00
gp.mk@gov.si

Svet vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji
Maistrova 10, 1000 Ljubljana
01 369 59 00
gp.mk@gov.si

Urad za verske skupnosti
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
01 369 59 00
gp.mk@gov.si

Urad za verske skupnosti_2
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
01 369 59 00
gp.mk@gov.si

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Matjaž Modic

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za kulturo

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Kultura splošno – zakoni
Kultura splošno – podzakonski predpisi
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti
Kultura splošno – drugi dokumenti
Varstvo kulturne dediščine – zakoni
Varstvo kulturne dediščine – podzakonski predpisi
Varstvo kulturne dediščine – mednarodne konvencije
Arhivska dejavnost – zakoni
Arhivska dejavnost – podzakonski predpisi
Arhivska dejavnost - drugi dokumenti
Knjižnična dejavnost – zakoni
Knjižnična dejavnosti – podzakonski predpisi
Knjižnična dejavnost – drugi dokumenti
Mediji – zakoni
Mediji – podzakonski predpisi
Knjiga – zakoni
Knjiga – podzakonski predpisi
Knjiga – drugi dokumenti
Kulturna raznolikost in človekove pravice – zakoni
Slovenski jezik – zakoni
Slovenski jezik – podzakonski predpisi
Verska svoboda – veljavni predpisi
Državne proslave

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Ministrstvo za kulturo
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek 09.00 - 12.00
 • Sreda 09.00 - 12.00 14.00 - 16.00
 • Petek 09.00 - 12.00

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 €,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 €,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 €,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.


Katalogi informacij javnega značaja