Skoči do osrednje vsebine

Vključevanje varstva kulturne dediščine v gozdnogospodarske načrte (GGN)

Varstvo kulturne dediščine se v postopkih priprave gozdnogospodarskih načrtov zagotavlja:

  • z upoštevanjem aktov o razglasitvi spomenikov, registriranih arheoloških najdišč in dediščine iz Strokovnih zasnov varstva kulturne dediščine,
  • z upoštevanjem usmeritev za kulturno dediščino v gozdnem prostoru ter
  • s presojo vplivov na dediščino in arheološke ostaline.

Podatki o pravnih režimih kulturne dediščine, ki jo je treba upoštevati pri pripravi gozdnogospodarskih načrtov, so dostopni v sistemu pravnih režimov varstva kulturne dediščine eVRD.

Način izvedbe

Zavod za varstvo kulturne dediščine za namen priprave gozdnogospodarskih načrtov pripravi usmeritve za kulturno dediščino v gozdnem prostoru. Splošne usmeritve so dostopne na www.zvkds.si/sl/clanek/nasveti-za-lastnike. Konkretne usmeritve Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije pripravi za posamičen gozdnogospodarski načrt na podlagi vloge Zavoda za gozdove Slovenije.

V postopku celovite presoje vplivov na okolje (kulturno dediščino) sodeluje Ministrstvo za kulturo z mnenjem o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje (kulturno dediščino), mnenjem o ustreznosti okoljskega poročila in mnenjem o sprejemljivosti izvedbe plana (gozdnogospodarskega načrta) na kulturno dediščino.