Skoči do osrednje vsebine

Vključevanje varstva kulturne dediščine v postopek priprave in sprejema občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)

1. Smernice

Občina na Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) poda vlogo za izdajo smernic za načrtovanje. Smernice obsegajo splošni in posebni del.

Splošni del smernic za načrtovanje je objavljen v rubriki Dokumenti na dnu te strani, posebni del smernic za načrtovanje pa se izda posebej na podlagi prejete vloge občine.

V splošnem delu smernic za načrtovanje so opredeljeni veljavni predpisi s področja varstva kulturne dediščine, ki jih je treba upoštevati pri pripravi prostorskega akta, usmeritve za celostno ohranjanje kulturne dediščine, režimi varstva kulturne dediščine, obveznosti glede pridobivanja kulturnovarstvenih soglasij in usmeritve za presojo vplivov prostorskega akta na kulturno dediščino in arheološke ostaline v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje.

S posebnim delom smernic za načrtovanje se opredeli enote dediščine, na katere imajo načrtovane prostorske ureditve vpliv, podani so predlogi rešitev in ukrepov ter opredelitev do načrtovanih prostorskih ureditev. Lahko so podane tudi podrobnejše usmeritve za presojo vplivov prostorskega akta na kulturno dediščino v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje in priporočila za načrtovanje. 
 
2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov

Ministrstvo na podlagi prejete vloge izda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov ministrstvu, pristojnemu za okolje, kadar obstaja verjetnost, da bodo načrtovane rešitve v  podrobnem prostorskem aktu pomembneje vplivale na kulturno dediščino.
 
3. Dopolnilne smernice

Če se za OPPN izvaja postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) na podlagi Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je treba pridobiti dopolnilne smernice. Z njimi ministrstvo opredeli, ali je treba opraviti predhodne arheološke raziskave za oceno arheološkega potenciala zemljišča. Če je raziskava potrebna, ministrstvo z dopolnilnimi smernicami poda konkretizacijo predhodnih arheoloških raziskav.
 
4. Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila

V primerih, kadar se za podrobni prostorski akt izvaja postopek CPVO, ministrstvo na podlagi prejete vloge pripravi mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in ga pošlje ministrstvu, pristojnemu za okolje.

5. Mnenje

Ministrstvo pred sprejetjem OPPN izda mnenje, s katerim ugotovi sprejemljivost predlaganih rešitev v predlogu OPPN z vidika varstva kulturne dediščine. V primeru negativnega mnenja ministrstvo pojasni razloge in napoti pripravljavca OPPN, da pripravi spremembe in dopolnitve predloga.

Zahtevi za izdajo mnenja morata biti priložena predlog OPPN in obrazložitev o upoštevanju smernic, v primerih, kadar se za OPPN izvaja CPVO, pa tudi okoljsko poročilo.

V primerih, ko se za OPPN izvaja CPVO, ministrstvo skupaj z mnenjem poda tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na kulturno dediščino.

 

Dokumenti

  • Splošni del smernic za načrtovanje občinskih podrobnih prostorskih aktov z vidika varstva kulturne dediščine

    Smernice in priporočila