Skoči do osrednje vsebine

Vključevanje varstva kulturne dediščine v postopek priprave in sprejema državnega prostorskega načrta (DPN)

1. Splošne smernice

Na dnu te strani, v razdelku Dokumenti, so objavljene splošne smernice, ki so podlaga za pripravo pobude. Obsegajo predvsem usmeritve za celostno ohranjanje in predloge rešitev in ukrepov varstva, usmeritve za presojanje vplivov plana na dediščino ter arheološke ostaline in smernice priporočilne narave.

2. Posebne smernice

Koordinator Ministrstvu za kulturo posreduje pobudo, na podlagi katere ministrstvo izda posebne smernice; z njimi se opredeli do variant iz pobude in poda konkretne usmeritve za varstvo kulturne dediščine, in sicer:

  • pregled kulturne dediščine na območju načrtovanih variant in vplivnem območju,
  • konkretna stališča oziroma opredelitve do načrtovanih ureditev glede na zvrst dediščine in veljaven varstveni režim.

3. Obravnava analize smernic in osnutka sklepa o pripravi načrta na prostorski konferenci

Ministrstvo za kulturo s sodelovanjem na prostorski konferenci poskrbi za ustrezno vključitev kulturne dediščine in z njo povezanih aktivnosti, na primer načina pridobivanja podatkov o arheoloških ostalinah v postopku načrtovanja, s tem povezane naloge, roke in njihovo financiranje.

4. Sklep o pripravi načrta

Sklep o pripravi DPN sprejme Vlada RS, Ministrstvo za kulturo sodeluje v medresorskem usklajevanju.

5. Študija variant in okoljsko poročilo

Kadar je za DPN treba izvesti  celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO), se zanj izdela okoljsko poročilo. V študiji variant se obravnavajo samo z okoljskim poročilom pozitivno ocenjene variante. Hkrati z javno seznanitvijo študije variant in predloga najustreznejše variante ter okoljskega poročila Ministrstvo za kulturo poda mnenje o ustreznosti okoljskega poročila.

6. Dopolnilne smernice

Če se za DPN izvaja postopek CPVO, se izvedejo predhodne arheološke raziskave za oceno arheološkega potenciala; na njihovi podlagi se določijo morebitna nova arheološka najdišča in z dopolnilnimi smernicami predpišejo ukrepi za varstvo arheoloških ostalin (izogib ali nadaljnje predhodne arheološke raziskave).

7. Prvo mnenje

Po objavi stališč do pripomb in predlogov javnosti ter na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav za oceno potenciala izdelovalec dopolni in zaključi študijo variant, predlog najustreznejše variante in okoljsko poročilo ter pojasni, kako so bile upoštevane smernice. Ministrstvo za kulturo v prvem mnenju poda mnenje k predlogu najustreznejše variante, hkrati pa tudi pogoje za podrobnejše načrtovanje predloga najustreznejše variante in mnenje o sprejemljivosti vplivov predloga najustreznejše variante.

8. Potrditev variante na Vladi RS

Vlada s sklepom potrdi predlog najustreznejše variante, ki je osnova za podrobnejše načrtovanje. Ministrstvo za kulturo sodeluje v medresorskem usklajevanju. Na osnovi potrditve najustreznejše variante na Vladi RS je dana osnova za raziskave terena.

9. Načrtovanje potrjene variante

Za potrjeno varianto se pripravijo podrobnejše tehnične rešitve na podlagi predhodno podanih pogojev z vidika varstva kulturne dediščine.

10. Drugo mnenje

Izdelovalec na podlagi stališč do pripomb in predlogov javnosti ter občin izdela predlog DPN  ter pojasni, kako so bili upoštevani smernice za načrtovanje ter pogoji za podrobnejše načrtovanje predloga najustreznejše variante. Ministrstvo za kulturo v drugem mnenju ugotovi, ali so rešitve z vidika varstva kulturne dediščine sprejemljive, in izda projektne pogoje za pripravo projektne dokumentacije. Če se v postopku priprave DPN izvaja postopek presoje vplivov na okolje, se Ministrstvo za kulturo opredeli tudi do sprejemljivosti nameravanega posega.

11. Sprejem načrta

Vlada RS po pridobitvi drugega mnenja in pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja sprejme DPN z uredbo. Ministrstvo za kulturo sodeluje v medresorskem usklajevanju.

Dokumenti

  • Splošne smernice za načrtovanje državnih prostorskih načrtov za področje varstva nepremične kulturne dediščine

    Smernice in priporočila