Skoči do osrednje vsebine

Vključevanje varstva kulturne dediščine v postopek priprave in sprejema občinskega prostorskega načrta (OPN)

1. Splošne smernice

Na dnu te strani, v razdelku z naslovom Dokumenti, so objavljene splošne smernice, ki so podlaga za pripravo osnutka OPN. Obsegajo predvsem usmeritve za celostno ohranjanje, predloge rešitev in ukrepov varstva ter usmeritve za presojanje vplivov plana na dediščino in arheološke ostaline.

2. Posebne smernice

Občina lahko na Ministrstvo za kulturo poda vlogo za izdajo posebnih smernic, s katerimi bodo podane naslednje dodatne vsebine:

  • pregled kulturne dediščine v občini z oceno stanja in ogroženosti,
    konkretna stališča oziroma opredelitve do načrtovanih ureditev oziroma podrobne namenske rabe prostora po enotah urejanja prostora glede na dediščino in zanj veljaven varstveni režim.

Izdelava teh vsebin je mogoča le, če občina z vlogo za izdajo posebnih smernic posreduje Ministrstvu za kulturo poleg tekstualnega (vsaj strateškega) dela odloka OPN tudi vektorske podatke o enotah urejanja prostora za celotno območje občine in pripadajoči podrobni namenski rabi prostora. Digitalni podatki morajo biti pripravljeni v skladu s Tehničnimi pravili za pripravo občinskih prostorskih aktov v digitalni obliki (Ministrstvo za okolje in prostor, oktober 2008, Ljubljana) v aktivni digitalni obliki (shp obliki).

Če bodo posamezne nove ureditve (predlogi sprememb namenske rabe prostora glede na veljavni prostorski akt) posebej označene in razložene, bodo v posebnih smernicah lahko podana tudi stališča do teh ureditev.

3. Dopolnilne smernice

Če se bo za OPN izvajal postopek Celovite presoja vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO) na podlagi Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je treba pridobiti dopolnilne smernice. Z njimi Ministrstvo za kulturo opredeli, ali je treba opraviti predhodne arheološke raziskave za oceno arheološkega potenciala zemljišča. Če je raziskava potrebna, ministrstvo z dopolnilnimi smernicami poda tudi konkretizacijo predhodnih arheoloških raziskav.

4. Prvo mnenje

Ministrstvo za kulturo na podlagi objavljenega osnutka OPN in prejete vloge pripravi prvo mnenje, s katerim se preverja, kako so bile upoštevane smernice, in opozori občino na morebitne pomanjkljivosti podatkov o kulturni dediščini v prikazu stanja prostora.
S prvim mnenjem ministrstvo poda tudi mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov.
 
5. Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila

V primerih, kadar se izvaja CPVO, Ministrstvo za kulturo na podlagi prejete vloge, okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka OPN pripravi mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in ga pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.

6. Drugo mnenje

Ministrstvo za kulturo pred sprejetjem OPN izda mnenje, s katerim ugotovi sprejemljivost predlaganih rešitev v predlogu OPN z vidika varstva kulturne dediščine.

V primeru negativnega mnenja ministrstvo pojasni razloge in napoti pripravljavca OPN, da pripravi spremembe in dopolnitve.

Zahtevi za izdajo mnenja morata biti priložena predlog OPN in obrazložitev o upoštevanju smernic.

V primerih, kadar se za OPN izvaja CPVO, MK skupaj z drugim mnenjem poda tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na kulturno dediščino.

  Dokumenti

  • Splošne smernice za načrtovanje občinskega prostorskega načrta za področje varstva nepremične kulturne dediščine

    Smernice in priporočila