GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Sektorju za nepremično kulturno dediščino zagotavljamo in razvijamo ukrepe za varstvo nepremične kulturne dediščine, izvajamo pa tudi nekatere skupne naloge na področju varstva kulturne dediščine.

V sektorju

 • pripravljamo pravne podlage za varstvo kulturne dediščine;
 • izvajamo skrbništvo nad javnimi zavodi (Zavod za varstvo kulturne dediščine, Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija in Arboretum Volčji Potok); spremljamo izvajanje njihovih dejavnosti in zakonskih obveznosti ter vodimo postopke v zvezi z njihovim delovanjem (sofinanciranje delovanja, izdaja soglasij k letnim programom dela itd);
 • pripravljamo in izvajamo javne razpise in pozive za sofinanciranje nepremične kulturne dediščine  (spomeniškovarstveni razpis, sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine);
 • (so)financiramo interventne ukrepe za zaščito kulturne dediščine, ki ji zaradi poškodb in nevarnosti uničenja ali porušitve grozi izguba varovanih lastnosti;
 • vključujemo varstvo kulturne dediščine v strateške razvojne dokumente;
 • vključujemo varstvo kulturne dediščine v predpise s področja urejanja prostora in prostorskega načrtovanja, graditve objektov, ohranjanja narave, varstva okolja, razvoja podeželja;
 • zagotavljamo varstvo kulturne dediščine v prostoru ter vključujemo vsebine varstva kulturne dediščine v prostorske akte (smernice, mnenja) in presoje vplivov na okolje;
 • izdajamo kulturnovarstvena soglasja za odstranitev in raziskavo arheoloških ostalin in nepremične dediščine, ki ni arheološka ostalina;
 • spremljamo izvajanje in koordiniramo poročanje po mednarodnih pogodbah in konvencijah na področju varstva dediščine (konvencije Sveta Evrope in Unesco konvencije);
 • sodelujemo z vladnimi in nevladnimi strokovnimi organizacijami, združenji ter njihovimi delovnimi ali strokovnimi telesi ter s posamezniki, ki delujejo na delovnem področju sektorja;
 • koordiniramo izvajanje arhitekturne politike.