Skoči do osrednje vsebine

Izdaja kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline

Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline potrebujete iz znanstvenoraziskovalnih razlogov oziroma kadar posegate v zemeljske plasti kopenske ali podvodne registrirane nepremične dediščine in morate opraviti predhodne arheološke raziskave:

  • kot pogoj za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja oz. mnenja za poseg Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
  • z upoštevanjem smernic Ministrstva za kulturo ob pripravi prostorskih aktov.

Soglasje ni potrebno za neinvazivne arheološke raziskave, to je tiste raziskave, ki fizično ne posegajo v arheološke ostaline ali jih ne spreminjajo.

Pred izdajo soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline vlogo obravnava strokovna Komisija za arheološke raziskave, ki poda mnenje. Komisija v mnenju presoja zlasti utemeljenost razloga za izvedbo raziskave, ustreznost usposobljenosti in sestave raziskovalne skupine in ustreznost predlaganih raziskovalnih postopkov. Delo komisije poteka na sejah, izjemoma dopisno. Seje se sklicujejo praviloma tedensko, ob četrtkih. Komisiji so predložene le tiste vloge, ki v vložišče ministrstva prispejo najkasneje do 12. ure dva dni pred zasedanjem komisije, to je praviloma do torka do 12. ure. Kasneje prejete vloge so komisiji predložene na prvi naslednji seji. 

S soglasjem se lahko dovoli tudi odstranitev arheološke ostaline z izvedbo izravnalnega ukrepa.

V primerih (so)financiranja iz državnega proračuna je treba vlogo za kulturnovarstveno soglasje za raziskavo oddati na obrazcih, ki so predpisani za:

Vloga

Obrazec vloge je dostopen na spletnem portalu eUprava, do katerega vodi povezava v desnem stolpcu.