Skoči do osrednje vsebine

Izdaja kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline

Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline potrebujete iz znanstvenoraziskovalnih razlogov oziroma kadar posegate v zemeljske plasti kopenske ali podvodne registrirane nepremične dediščine in morate opraviti predhodne arheološke raziskave:

  • kot pogoj za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja oz. mnenja za poseg Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
  • z upoštevanjem smernic Ministrstva za kulturo ob pripravi prostorskih aktov.

Soglasje ni potrebno za neinvazivne arheološke raziskave, to je tiste raziskave, ki fizično ne posegajo v arheološke ostaline ali jih ne spreminjajo.

Pred izdajo soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline vlogo obravnava strokovna Komisija za arheološke raziskave, ki poda mnenje. Komisija v mnenju presoja zlasti utemeljenost razloga za izvedbo raziskave, ustreznost usposobljenosti in sestave raziskovalne skupine in ustreznost predlaganih raziskovalnih postopkov. Delo komisije poteka na rednih ali dopisnih sejah. Redne seje se sklicujejo praviloma tedensko, ob četrtkih. Komisiji so predložene le formalno popolne vloge, ki so v vložišče ministrstva v elektronski ali fizični obliki oddane najkasneje do 12. ure dva dni pred zasedanjem komisije, to je praviloma do torka do 12. ure. Kasneje prejete vloge so komisiji predložene na prvi naslednji seji. 

S soglasjem se lahko dovoli tudi odstranitev arheološke ostaline z izvedbo izravnalnega ukrepa.

V primerih (so)financiranja iz državnega proračuna je treba vlogo za kulturnovarstveno soglasje za raziskavo oddati na obrazcih, ki so predpisani za:

Vloga

Vloga za izdajo soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je dostopna na javnem portalu spletne aplikacije ISeD. Povezava bo dosegljiva od 15. septembra 2022.

Registrirani ISeD uporabniki (izvajalci raziskav) lahko vlogo oddate v aplikaciji ISeD – sklop eArheologija. Povezava bo dosegljiva od 15. septembra 2022.

Spletna aplikacija ISeD omogoča elektronsko oddajo in obdelavo zahtevkov vlagateljev in nudi podporo postopku financiranja predhodnih arheoloških raziskav iz državnega proračuna.

Aplikacija ISeD omogoča elektronsko oddajo vloge za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, vloge za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za odstranitev arheološke ostaline z izvedbo izravnalnega ukrepa, zahtevka za financiranje predhodnih arheoloških raziskav za investitorje stanovanjske gradnje in prijavo na javni poziv JP- PAR (v tekočem letu).

Aplikacija ISeD omogoča spremljanje vaših vlog in upravljanje z njimi. Z uporabniškim računom SI-PASS in uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila enega izmed slovenskih izdajateljev (SIGOV-CA, SIGEN-CA, POŠTArCA, HALCOM CA ali AC NLB) lahko vloge podpisujete z elektronskim podpisom.

Če želite naročniki predhodnih arheoloških raziskav vlogo oddati sami / v lastnem imenu (brez pooblastila izbranemu izvajalcu raziskave) in digitalnega potrdila nimate, lahko obrazec vloge ročno izpolnite ter ga po pošti posredujete Ministrstvu za kulturo.