GOV.SI

Izravnalni ukrep pri odstranitvi arheološke ostaline

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V primeru, da ste arheološke ostaline na območju posega skupaj s kontekstom nenadzorovano odstranili in uničili ter arheološke raziskave niso več mogoče oziroma smiselne, vam lahko skladno s kulturnovarstvenimi pogoji oziroma mnenjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije s kulturnovarstvenim soglasjem za odstranitev arheološke ostaline dovolimo odstranitev arheološke ostaline z izvedbo izravnalnega ukrepa.  

Izravnalni ukrep obsega:
- plačilo denarnega zneska v vrednosti povzročene škode, ki nastane zaradi odstranitve arheološke ostaline ali spomenika, ali
- financiranje oziroma izvedbo ukrepov za ohranitev ali oživitev drugega spomenika primerljivega pomena.

Izravnalni ukrep mora biti po učinku sorazmeren pomenu arheološke ostaline ali spomenika, katerega odstranitev se dovoli.

Zakonodaja

Vloga

  • Vloga za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline

    pod točko 3. Vrsta raziskave označite: drugo (pojasnilo: izvedba izravnalnega ukrepa). Podatkov obrazca, ki se nanašajo na izvedbo oziroma izvajalca raziskave (točke od 11. do 16.), ne izpolnjujete.
    Obrazci, prijavnice | Direktorat za kulturno dediščino