Skoči do osrednje vsebine

Izravnalni ukrep pri odstranitvi arheološke ostaline

V primeru, da ste arheološke ostaline na območju posega skupaj s kontekstom nenadzorovano odstranili in uničili ter arheološke raziskave niso več mogoče oziroma smiselne, vam lahko skladno s kulturnovarstvenimi pogoji oziroma mnenjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije s kulturnovarstvenim soglasjem za odstranitev arheološke ostaline dovolimo odstranitev arheološke ostaline z izvedbo izravnalnega ukrepa.  

Izravnalni ukrep obsega:
- plačilo denarnega zneska v vrednosti povzročene škode, ki nastane zaradi odstranitve arheološke ostaline ali spomenika, ali
- financiranje oziroma izvedbo ukrepov za ohranitev ali oživitev drugega spomenika primerljivega pomena.

Izravnalni ukrep mora biti po učinku sorazmeren pomenu arheološke ostaline ali spomenika, katerega odstranitev se dovoli.

Višino izravnalnega ukrepa Ministrstvo za kulturo določi v ugotovitvenem postopku, in sicer na podlagi obsega prizadetega arheološkega najdišča in primerjalnega vrednotenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno z Navodilom za določitev in izvedbo izravnalnega ukrepa pri odstranitvi arheoloških ostalin.

Način izvedbe

Obrazec vloge za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za odstranitev arheološke ostaline je dostopen na javnem portalu spletne aplikacije ISeD Moja eDediščina (https://ised.gov.si).

Spletna aplikacija ISeD omogoča elektronsko oddajo in obdelavo zahtevkov vlagateljev in nudi podporo postopku financiranja predhodnih arheoloških raziskav iz državnega proračuna.

Aplikacija ISeD omogoča elektronsko oddajo vloge za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, vloge za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za odstranitev arheološke ostaline z izvedbo izravnalnega ukrepa, zahtevka za financiranje predhodnih arheoloških raziskav za investitorje stanovanjske gradnje in prijavo na javni poziv JP- PAR (v tekočem letu).

Aplikacija ISeD omogoča spremljanje vaših vlog in upravljanje z njimi. Z uporabniškim računom SI-PASS in uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila enega izmed slovenskih izdajateljev (SIGOV-CA, SIGEN-CA, POŠTArCA, HALCOM CA ali AC NLB) lahko vloge podpisujete z elektronskim podpisom.

Če digitalnega potrdila nimate, lahko obrazec zahtevka ročno izpolnite ter ga z obveznimi prilogami po pošti posredujete Ministrstvu za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (e-pošta: gp.mk@gov.si).