Skoči do osrednje vsebine

Razglašanje nepremičnih kulturnih spomenikov

Zakon o varstvu kulturne dediščine (poglavje 3. Nepremični spomeniki) določa, da se nepremična dediščina, ki je vpisana v register in izpolnjuje zakonsko predpisane kriterije (11. člen) ter kriterije strokovnega vrednotenja, lahko razglasi za kulturni spomenik državnega ali lokalnega pomena. Spomenik državnega pomena se razglasi z aktom vlade, spomenik lokalnega pomena pa z odlokom predstavniškega organa občine. Pobudo za razglasitev lahko da vsak, predlog pa mora formalno pripraviti Zavod za varstvo kulturne dediščine. Če Zavod zavrne pobudo za razglasitev, mora pobudnika seznaniti s svojo odločitvijo in z razlogi zanjo.

Ministrstvo za kulturo za kulturo na osnovi predlogov Zavoda za varstvo kulturne dediščine pripravlja vladna gradiva za razglasitev za kulturni spomenik državnega pomena. Hkrati opravlja nadzor nad pravilnostjo in zakonitostjo aktov o razglasitvi za kulturne spomenike lokalnega pomena, ki jih izdajajo občine.

Na tem mestu so zbrani obrazci oziroma dokumenti, ki jih je ministrstvo v sodelovanju z zavodom pripravilo kot pripomoček v postopkih razglašanja kulturnih spomenikov.

Predlog za razglasitev kulturnega spomenika

 • Obvezni elementi predloga za razglasitev nepremičnega kulturnega spomenika (obrazec MK.KS.2014.1)

  Obrazec je informativne narave. Postopek priprave predloga je digitaliziran in se izvaja v okviru Informacijskega sistema eDediščina (ISeD).
  Obrazci, prijavnice
 • Seznam krajevne in vsebinske pristojnosti muzejev

  Seznam krajevne in vsebinske pristojnosti muzejev, pristojnih za premično dediščino, ki se razglaša skupaj z nepremično dediščino.
  Seznami in evidence

Vzorec odloka o razglasitvi za kulturni spomenik lokalnega pomena

 • Odlok o razglasitvi za kulturni spomenik lokalnega pomena (vzorec, verzija 2014.1)

  Vzorec povzema določila ZVKD-1 glede obveznih vsebin odloka in v variantah pokriva možne različice posameznih določil. Vzorec je izdelan za razglasitev posameznega kulturnega spomenika. Če se z odlokom razglaša več kulturnih spomenikov, se oblika odloka prilagodi, pri čemer se smiselno povzamejo vse obvezne sestavine. Vzorec je usklajen z obrazcem predloga za razglasitev kulturnega spomenika, ki ga mora skladno z 12. členom ZVKD-1 pripraviti zavod in je osnova za odlok o razglasitvi, ki ga pripravi in sprejme občina.

  Vzorec odloka je pripomoček oziroma priporočilo in za občine ni zavezujoč dokument.
  Smernice in priporočila