GOV.SI

Financiranje interventnih ukrepov varstva kulturnih spomenikov

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Zakon o varstvu kulturne dediščine (40. člen) omogoča Ministrstvu za kulturo sofinanciranje interventnih ukrepov varstva brez javnega razpisa oz. poziva v primerih, ko so ti ukrepi nujni in zahtevajo takojšnjo izvedbo.

Interventni ukrepi varstva kulturne dediščine so namenjeni zaščiti kulturne dediščine, ki ji zaradi poškodb in nevarnosti uničenja ali porušitve grozi izguba varovanih lastnosti. Ogroženost kulturne dediščine ne sme biti posledica namernega ali nenamernega zanemarjanja vzdrževanja lastnika, temveč posledica višje sile ali vzrokov, na katerih nastanek in delovanje upravičenec ni mogel vplivati.

Sredstva za financiranje interventnih ukrepov varstva kulturne dediščine se dodeljujejo na podlagi pisne vloge lastnika (pooblaščenca oz. upravljavca) kulturnega spomenika. Oblika vloge ni predpisana, vendar mora vsebovati vsaj naslednje elemente:

  • vsebinsko obrazložitev razlogov za interventni ukrep varstva,
  • predračun in popis upravičenih nujnih posegov,
  • soglasje/mnenje strokovne službe za varstvo kulturne dediščine (Zavod za varstvo kulturne dediščine).

Višina odobrenih interventnih sredstev se določi s sklepom ministra.

Zakonodaja