Skoči do osrednje vsebine

V Informacijsko-dokumentacijskem centru za dediščino zagotavljamo podatke za postopke varstva kulturne dediščine.

V centru

 • vodimo register nepremične in nesnovne kulturne dediščine;
 • opravljamo naloge osrednjega dokumentacijskega centra za varstvo nepremične kulturne dediščine;
 • vodimo osrednjo specialno knjižnico za varstvo kulturne dediščine;
 • vodimo postopke razglašanja kulturnih spomenikov državnega pomena;
 • izvajamo naloge, ki izhajajo iz predkupne pravice države glede kulturnih spomenikov;
 • vodimo projekt celovite informacijske podpore procesom varstva nepremične kulturne dediščine (eDediščina). 

Teme

 • Register kulturne dediščine

  Register kulturne dediščine je osrednja zbirka podatkov o dediščini v Sloveniji. Vodimo ga zaradi informacijske podpore izvajanju varstva dediščine, namenjen pa je tudi predstavljanju in raziskovanju dediščine ter vzgoji, izobraževanju in razvijanju zavesti javnosti o dediščini.

 • Dokumentacija o kulturni dediščini

  Opredelitev dediščine, njenih vrednot in vrednosti, njeno dokumentiranje in preučevanje spadajo med osnovne ukrepe za varstvo kulturne dediščine.

 • Specialna knjižnica za področje varstva kulturne dediščine

  Specialna knjižnica za področje varstva kulturne dediščine deluje v okviru Informacijsko-dokumentacijskega centra za dediščino (INDOK center). Gradivo knjižnice je javno dostopno.

Projekti

 • Projekt eDediščina

  Okrepiti želimo uporabo e-storitev na področju kulturne dediščine ter prispevati k večji preglednosti in učinkovitosti pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin.

 • Projekt Nepremična eDediščina

  Posodobili in vzpostavili bomo nove e-storitve, ki podpirajo varstvo nepremične kulturne dediščine. Povečali bomo učinkovitost in odpornost poslovanja ter zmanjšali administrativne ovire za lastnike kulturne dediščine.