Skoči do osrednje vsebine

Foto: STA / MK

S projektom »Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine« želi Ministrstvo za kulturo okrepiti uporabo e-storitev na področju kulturne dediščine ter prispevati k večji preglednosti in učinkovitosti pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin.

Višina finančne podpore za operacijo znaša 2.000.000,00 EUR.

Kulturna dediščina v slovenskem prostoru ni izjema, ampak pravilo, saj več kot 80% poseljenih površin Slovenije predstavlja kulturno dediščino, zato je praktično v vsem prostoru treba varstvo kulturne dediščine vključevati v postopke načrtovanja prostora ter presoje vplivov na okolje in gradnje.

Trenutno stanje prostorskih informacij in procesov na področju kulturne dediščine je nepopolno in ne dovolj transparentno, kar pomeni tudi veliko finančno tveganje za državo, občine in investitorje zaradi neustreznih prostorskih informacij na področju omejitev posegov v prostor z vidika kulturne dediščine.

V okviru projekta bo Ministrstvo za kulturo skupaj z ostalimi deležniki na področju kulturne dediščine izdelalo, dopolnilo in posodobilo vsebino in procese na področju varstvenih režimov kulturne dediščine v prostoru, da bi zagotovilo ustrezno pravno podlago za izvajanje postopkov "eProstor", hkrati pa tudi večjo preglednost in učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin.

Dogodki

  do
Ministrstvo za kulturo (Maistrova 10, velika sejna dvorana v pritličju)

Predstavitev rezultatov projekta eDediščina

Ministrstvo za kulturo želi s projektom Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine (e-Dediščina) okrepiti uporabo e-storitev na področju kulturne dediščine ter skupaj z ostalimi deležniki na področju kulturne dediščine posodobiti podatke in procese na področju varstvenih režimov kulturne dediščine v prostoru.

 
Video-konferenca

Predstavitev napredkov projekta eDediščina

Ministrstvo za kulturo je pripravilo predstavitev napredkov projekta eDediščina v obdobju od začetka izvajanja projekta (v drugi polovici leta 2017) do danes. Predstavitev je namenjana splošni javnosti, predvsem pa zaposlenim na pristojnih organizacijah za varstvo nepremične in nesnovne kulturne dediščine.

Cilji projekta

Operativni cilji projekta

 • Vzpostaviti sodobno in dovolj zmogljivo informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo za podatke in procese na področju varstva nepremične kulturne dediščine.
 • Vsebinsko, informacijsko in tehnološko posodobiti register nepremične in nesnovne kulturne dediščine.
 • Opredeliti varstvena območja dediščine skladno z ZVKD-1 in vzpostaviti informacijsko podporo sistemu varstvenih območij dediščine.
 • Vzpostaviti sistem za učinkovito evidentiranje in spremljanje izvajanja arheoloških raziskav.
 • Zagotoviti trajno hrambo digitalnih kulturnih vsebin (predvsem registra nepremične in žive (nesnovne) kulturne dediščine ter poročil o arheoloških raziskavah).
 • Skrajšati in povečati transparentnost postopkov pri izdajanju smernic in mnenj za prostorske akte, presojah vplivov razvojnih planov na kulturno dediščino ter izdajanju kulturnovarstvenih soglasij za posege.
 • Zagotoviti podatke za program projektov eProstor, prostorski informacijski sistem in prikaz stanja prostora.

Strateški cilji projekta

 • Povečati preglednost in učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin.
 • Omogočiti podporo učinkovitemu celostnemu ohranjanju dediščine.
 • Povečati uporabo in ponudbo e-storitev na področju kulture oz. varstva nepremične kulturne dediščine.
 • Zagotoviti vključevanje v evropski digitalni (kulturni) prostor na področju vsebin, standardov, protokolov (upoštevanje direktive INSPIRE, upoštevanje mednarodnih priporočil in standardov na področju kulturne dediščine).
 • Povečati učinkovitost javne uprave.
 • Zagotoviti večjo dostopnost, povezljivost in ponovno uporabo digitalnih vsebin na področju nepremične in nesnovne kulturne dediščine.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Storitve