Skoči do osrednje vsebine

Varstvo dediščine pred naravnimi in drugimi nesrečami

Zaščita in reševanje kulturne dediščine v primeru naravne ali druge nesreče je del splošnega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Na Ministrstvu za kulturo se s svojimi aktivnostmi vključujemo v ta sistem in pri tem sodelujemo predvsem z Ministrstvom za obrambo in Upravo RS za zaščito in reševanje. Pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč sodelujemo z Ministrstvom za okolje in prostor.

Izvajamo različne aktivnosti namenjene preventivni pripravljenosti, ukrepanju ob sami nesreči ter obnovi po nesreči. Vsebine varstva kulturne dediščine vključujemo v različne nivoje in vsebine:

  • sodelujemo pri pripravi predpisov in strateških dokumentov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter področja obrambe,
  • izdelane imamo načrte dejavnosti ob naravnih in drugih nesrečah za posamezne nesreče v katerih so opredeljene potrebne aktivnosti in ravnanja ministrstva v primeru, da pride do večje nesreče in aktivacije državnega načrta zaščite in reševanja,
  • sodelujemo pri ocenjevanju škode na kulturni dediščini zaradi naravne ali druge nesreče,
  • sodelujemo pri pripravi programov za odpravo posledic škode na stvareh zaradi naravne ali druge nesreče v vsebini, ki se nanaša na odpravo posledic škode na kulturni dediščini
  • v sodelovanju še z ostalimi pristojnimi organizacijami in društvi (npr. Slovensko združenje za požarno varstvo, Gasilska zveza Slovenije,…) organiziramo posvete, delavnice in druge oblike izobraževanja namenjene različnim ciljnim publikam, s katerimi prispevamo k izboljšanju poznavanja tega področja.
Iskalnik