Skoči do osrednje vsebine

Varstvo dediščine pred naravnimi in drugimi nesrečami

Zaščita in reševanje kulturne dediščine v primeru naravne ali druge nesreče sta del splošnega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

V sistem zaščite in reševanje kulturne dediščine ob naravnih in drugih nesrečah se s svojimi aktivnostmi vključujemo na Ministrstvu za kulturo in pri tem sodelujemo predvsem z Ministrstvom za obrambo in Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč sodelujemo z Ministrstvom za okolje in prostor.

Izvajamo različne aktivnosti za preventivno pripravljenost, ukrepanje ob sami nesreči in obnovo po nesreči. Vsebine varstva kulturne dediščine vključujemo v različne ravni in vsebine:

  • sodelujemo pri pripravi predpisov in strateških dokumentov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter področja obrambe,
  • izdelane imamo načrte dejavnosti ob naravnih in drugih nesrečah za posamezne nesreče, v katerih so opredeljene potrebne aktivnosti in ravnanje ministrstva v primeru večje nesreče in aktivacije državnega načrta zaščite in reševanja,
  • sodelujemo pri ocenjevanju škode na kulturni dediščini zaradi naravne ali druge nesreče,
  • sodelujemo pri pripravi programov za odpravo posledic škode na stvareh zaradi naravne ali druge nesreče v vsebini, ki se nanaša na odpravo posledic škode na kulturni dediščini,
  • v sodelovanju z drugimi pristojnimi organizacijami in društvi (na primer Slovensko združenje za požarno varstvo, Gasilska zveza Slovenije in drugi) organiziramo posvete, delavnice in druge oblike izobraževanja za različna ciljna občinstva, s katerimi prispevamo k izboljšanju poznavanja tega področja.
Iskalnik