Skoči do osrednje vsebine

Varstvo dediščine pred naravnimi in drugimi nesrečami

Zaščita in reševanje kulturne dediščine v primeru naravne ali druge nesreče sta del splošnega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Pri varstvu kulturne dediščine pred naravnimi in drugimi nesrečami sodelujejo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za obrambo in Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč pa tudi Ministrstvo za okolje in prostor.

Aktivnosti za preventivno pripravljenost, ukrepanje ob sami nesreči in obnovo po nesreči na področju kulturne dediščine zajemajo raznolike vsebine:

  • pripravo predpisov in strateških dokumentov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter področja obrambe,
  • izdelavo načrtov dejavnosti ob naravnih in drugih nesrečah za posamezne vrste nesreč, v katerih so opredeljene potrebne aktivnosti in ravnanja deležnikov v primeru večje nesreče in aktivacije državnega načrta zaščite in reševanja,
  • ocenjevanje škode na kulturni dediščini zaradi naravne ali druge nesreče,
  • pripravo programov za odpravo posledic škode na stvareh zaradi naravne ali druge nesreče v vsebini, ki se nanaša na odpravo posledic škode na kulturni dediščini,
  • organizacijo posvetov, delavnic in drugih oblik izobraževanja za različna ciljna občinstva, s katerimi prispevamo k izboljšanju poznavanja tega področja; izvaja jih Ministrstvo za kulturo v sodelovanju z drugimi pristojnimi organizacijami in društvi, kot so Slovensko združenje za požarno varstvo, Gasilska zveza Slovenije in drugi.