Skoči do osrednje vsebine

Kulturna dediščina

Republika Slovenija ima bogato in raznoliko kulturno dediščino ter dolgo tradicijo njenega organiziranega varstva. Dediščino so z znanjem in védenjem ustvarili, jo prepoznavajo in ohranjajo posamezniki in družba. Je dokument obstoja narodne in državne skupnosti in hkrati priložnost za njen razvoj. Kulturno dediščino celostno ohranjamo in jo uveljavljamo kot vir za gospodarski, družbeni in lokalni razvoj.

Vlaganje v kulturno dediščino se splača!

Država lahko pri vzdrževanju nepremične kulturne dediščine s 16,4 milijoni subvencij spodbudi gospodarsko dejavnost z neposrednim in zlasti močnim posrednim vplivom na:

 • 137 milijonov evrov ustvarjenega prihodka,
 • 61 milijonov evrov dodane vrednosti ter
 • 1800 angažiranimi zaposlenimi.

Neto javnofinančni učinek je pozitiven za 6 milijonov evrov.

 • Kratek povzetek študije

  Analize in raziskave | Ministrstvo za kulturo
 • Članek v angleškem jeziku

  Effects of renewal investments in immovable cultural heritage on Slovenian public finances: convergence with selected EU countries; Borut Vojinović, France Križanič, Vasja Kolšek. Objavljeno v Društvena istraživanja, stran 149.
  Učinci ulaganja u obnovu nepokretne kulturne baštine na slovenske javne financije: konvergencija s odabranim zemljama EU-a
  Brošure, publikacije | Ministrstvo za kulturo

Kulturna dediščina je vrednota v vseh svojih pojavnih oblikah. Je pomemben in nedeljiv del lokalne, regionalne, nacionalne in evropske identitete, predstavlja kakovost življenjskega okolja in je ključni vir uravnoteženega razvoja regij ter Republike Slovenije. Dediščina je temelj kulturne pestrosti Slovenije, ki se prepleta z izjemno krajinsko in biotsko raznovrstnostjo, privlačnosti države za življenje naših državljanov, za izobraževanje, za razvoj, za umetniško ustvarjanje, za turizem in druge gospodarske dejavnosti. Kulturna dediščina širi prepoznavnosti Slovenije v mednarodni skupnosti.

V raziskavi Eurobarometer (2017) se je 92 % vprašanih Slovencev izreklo, da je kulturna dediščina pomembna za našo državo, 76 % vprašanih pa je ponosno na skupno dediščino.

Celostno ohranjanje kulturne dediščine

Celostno ohranjanje kulturne dediščine je mogoče doseči z bolj usklajenim sodelovanjem med vsemi javnimi, institucionalnimi in zasebnimi dejavniki. Pravica do dediščine spada med človekove pravice, saj ohranjanje dediščine in njena trajnostna uporaba spodbujata človekov družbeno kulturni razvoj in izboljšujeta kakovost življenja. Dediščina ima pomembno vlogo tudi pri graditvi bolj povezane, mirne in demokratične družbe ter obenem pospešuje trajnostni razvoj, spodbuja kulturne raznolikosti in sodobne ustvarjalnosti.

Naše delo na področju varstva kulturne dediščine med drugim vključuje identificiranje dediščine, njeno dokumentiranje, preučevanje in interpretiranje, celostno ohranjanje dediščine in njeno vključevanje v sodobno življenje, razvijanje zavesti o njenih vrednotah, omogočanje dostopa do dediščine, izobraževanje in informiranje,  prepoznavanje potencialov kulturne dediščine za gospodarski, družbeni in trajnostni razvoj ter kontinuirano vključevanje v razvojne projekte na lokalni in nacionalni ravni. Vedenje o dediščini vključujemo v vzgojo, izobraževanje in usposabljanje na vseh ravneh, varstvo in ohranjanje dediščine pa si želimo voditi v dialogu z vsemi deležniki.

Dolgoročni cilji na področju kulturne dediščine

Naši dolgoročni cilji na področju kulturne dediščine so mnogovrstni. Želimo povečati zavedanje  o družbenih vrednotah dediščine in izboljšati njeno dostopnost, spodbuditi vključevanje posameznikov, skupnosti in drugih deležnikov v dediščinske dejavnosti in doseči večjo prepoznavnost dediščine v Sloveniji in mednarodnem prostoru. Na področju razvoja so naši cilji spodbuditi raznoliko uporabo in ponovno uporabo dediščine ter izkoriščanje njenih potencialov, povečati učinkovitosti pravnega in finančnega okvira varstva in ohranjanja dediščine, zagotoviti večjo usposobljenost in učinkovitost javnega sektorja varstva dediščine ter izboljšati medresorsko sodelovanje in izboljšati kakovost življenja z ohranjanjem dediščine in spodbujanjem dediščinskih dejavnosti. Pozornost posvečamo dvigovanju ravni znanj, veščin in vrednot, povezanih z dediščino, in spodbujanju kakovostnih dediščinskih raziskav. Zavedamo se tudi pomembnosti vključevanja dediščine v informacijsko družbo.

Pomembni dokumenti