Skoči do osrednje vsebine

Muzeji so institucije s tradicijo, ki skrbijo za zbirke predmetov kulturne dediščine, jih proučujejo in predstavljajo javnosti. Velik del premične dediščine hranijo tudi zasebni muzeji, verske skupnosti, društva, podjetja in posamezniki. Naš interes je, da nacionalno pomembno dediščino ohranimo zase in za bodoče rodove na ozemlju Republike Slovenije.

Državna javna služba muzejev

Državna javna služba muzejev obsega skrb za nacionalno pomembne zbirke, strokovno pomoč zasebnim lastnikom nacionalnega bogastva ter razvoj stroke in strokovnega dela za delo s premično kulturno dediščino. Muzeji, ki takšno službo izvajajo, skrbijo, da so posamezni predmeti in zbirke varovani, urejeni, dokumentirani in dostopni skladno z mednarodnimi standardi, da je muzej odprt za javnost, da so zbirke prezentirane na razstavah, da z obrazstavnimi dogodki poglabljajo znanje o dediščini, skrbijo za razvoj stroke in usposabljanje strokovnih kadrov, sodelujejo in dajejo nasvete zasebnim lastnikom, strokovna mnenja državnim organom,..

Državno javno službo muzejev izvajajo državni muzeji in tisti lokalni muzeji, ki so pridobili pooblastilo Vlade RS za izvajanje te službe – pooblaščeni muzeji.

Status muzejev in premične kulturne dediščine

Muzej lahko ustanovi kdor koli. Predpisi v ničemer ne omejujejo nastajanja muzejev in tudi ne uporabe imena muzej. Muzeji, ki želijo delovati po strokovnih standardih, pa se pri ministrstvu lahko vpišejo v razvid muzejev, če izpolnjujejo predpisane pogoje. Njihove inventarizirane zbirke s tem pridobijo status nacionalnega bogastva.

Muzeji, ki izvajajo državno javno službo muzejev, morajo biti vpisani v razvid muzejev. Ustanoviteljica državnih muzejev je država. Ustanoviteljice velike večine pooblaščenih muzejev so občine. Vlada RS je pooblastilo podelila z razpisom v letih 2009 in 2013, ki velja do preklica. Nov razpis za podelitev pooblastila ni predviden. Inventarizirani predmeti in zbirke v državnih in pooblaščenih muzejih so kulturni spomenik in hkrati tudi nacionalno bogastvo.

Predmeti in zbirke, ki niso inventarizirani v muzeju iz razvida, lahko ne glede na lastništvo in ob izpolnjevanju kvalitativnih kriterijev pridobijo status nacionalnega bogastva ali kulturnega spomenika.  Postopek pridobitve statusa nacionalnega bogastva in postopek razglasitve za kulturni spomenik državnega pomena vodi ministrstvo za kulturo, status spomenika lokalnega pomena podeli pristojni organ občine.

Kulturni spomeniki so hkrati tudi nacionalno bogastvo, nacionalno bogastvo pa je potrebno varovati in ohranjati, ga trajno obdržati na ozemlju RS, v primeru protipravne odtujitve z ozemlja RS, pa država zanj lahko zahteva vračilo. Spomeniki morajo biti za razliko od drugega nacionalnega bogastva javno dostopni.

Financiranje

Ministrstvo za kulturo iz proračuna RS zagotavlja sredstva za izvajanje državne javne službe državnim in pooblaščenim muzejem. Sredstva vključujejo stroške dela, splošne materialne in programske materialne stroške. Muzeji poleg sredstev državnega proračuna pridobivajo sredstva tudi iz proračunov občin, EU, del prihodka pa zagotovijo sami s prihodki iz javne službe (prodaja vstopnic,…) ali tržne dejavnosti.

Poročila o delu

Starejša poročila o delu

Priporočila in omejitve

Nacionalno pomembno dediščino želimo ohraniti na ozemlju Republike Slovenije, hkrati pa spoštujemo dediščino drugih držav. Premična dediščina je lahko ogrožena in zlorabljena na različne načine, največkrat tam, kjer je nadzor slab, in na območjih kriznih žarišč. Lepi in dragoceni predmeti so predmet tatvin, kriminalnih združenj,…

Lastnikom priporočamo, da vsak predmet kulturne dediščine evidentirajo na predlaganem obrazcu.

Za legalen pretok dediščine preko državne meje pridobite ustrezno dovoljenje ministrstva.

Vsem, ki kupujete predmete premične dediščine pa priporočamo preverjanje provenience.

Muzeji in galerije

Zakonodaja

Podzakonski predpisi

Mednarodni predpisi in priporočila

Mednarodne konvencije

Iskalnik