Skoči do osrednje vsebine

Muzeji so ustanove s tradicijo, ki skrbijo za zbirke predmetov kulturne dediščine, jih proučujejo in predstavljajo javnosti. Velik del premične dediščine hranijo tudi zasebni muzeji, verske skupnosti, društva, podjetja in posamezniki. Naš interes je, da nacionalno pomembno dediščino ohranimo zase in za prihodnje rodove na ozemlju Republike Slovenije.

Državna javna služba muzejev

Državna javna služba muzejev zajema skrb za nacionalno pomembne zbirke, strokovno pomoč zasebnim lastnikom nacionalnega  bogastva ter razvoj stroke in strokovnega dela za delo s premično kulturno dediščino. Muzeji, ki takšno službo izvajajo, skrbijo, da so posamezni predmeti in zbirke varovani, urejeni, dokumentirani in dostopni skladno z mednarodnimi standardi, da je muzej odprt za javnost, so zbirke predstavljene na razstavah, da z obrazstavnimi prireditvami poglabljajo znanje o dediščini, skrbijo pa tudi za razvoj stroke in usposabljanje strokovnih kadrov, sodelujejo in dajejo nasvete zasebnim lastnikom, strokovna mnenja državnim organom in podobno.

Državno javno službo muzejev izvajajo državni muzeji in tisti lokalni muzeji, ki so pridobili pooblastilo Vlade Republike Slovenije za izvajanje te službe (pooblaščeni muzeji), skladno s svojo področno pristojnostjo.

Status muzejev in premične kulturne dediščine

Muzej lahko ustanovi kdor koli. Predpisi v ničemer ne omejujejo nastajanja muzejev in tudi ne uporabe imena muzej. Muzeji, ki želijo delovati po strokovnih standardih, se pri ministrstvu lahko vpišejo v razvid muzejev, če izpolnjujejo predpisane pogoje. Njihove inventarizirane zbirke s tem pridobijo status nacionalnega bogastva.

Muzeji, ki izvajajo državno javno službo muzejev, morajo biti vpisani v razvid muzejev. Ustanoviteljica državnih muzejev je država. Ustanoviteljice velike večine pooblaščenih muzejev so občine. Vlada Republike Slovenije je pooblastilo za izvajanje državne javne službe muzejev podelila z razpisom v letih 2009 in 2013 ter velja do preklica. Nov razpis za podelitev pooblastila ni predviden. Inventarizirani predmeti in zbirke v državnih in pooblaščenih muzejih so kulturni spomenik in hkrati tudi nacionalno bogastvo.

Predmeti in zbirke, ki niso inventarizirani v muzeju iz razvida, lahko ne glede na lastništvo in ob izpolnjevanju kvalitativnih meril pridobijo status nacionalnega bogastva ali kulturnega spomenika. Postopek pridobitve statusa nacionalnega bogastva in postopek razglasitve za kulturni spomenik državnega pomena vodi Ministrstvo za kulturo, status spomenika lokalnega pomena podeli pristojni organ občine.

Kulturni spomeniki so hkrati tudi nacionalno bogastvo. Nacionalno bogastvo je treba varovati in ohranjati, ga trajno obdržati na ozemlju Republike Slovenije, v primeru protipravne odtujitve z ozemlja Republike Slovenije pa država lahko zahteva njegovo vračilo. Spomeniki morajo biti v primerjavi z drugim nacionalnim bogastvom javno dostopni.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za kulturo

Financiranje

Državnim in pooblaščenim muzejem Ministrstvo za kulturo iz proračuna Republike Slovenije zagotavlja sredstva za izvajanje državne javne službe. S sredstvi se plačujejo stroški dela ter splošni materialni in programski materialni stroški. Muzeji poleg sredstev iz državnega proračuna pridobivajo tudi sredstva iz proračunov občin, EU, del prihodka pa zagotovijo sami s prihodki iz javne službe (prodaja vstopnic in podobno) ali tržne dejavnosti.

Priporočila in omejitve

Nacionalno pomembno dediščino želimo ohraniti na ozemlju Republike Slovenije, hkrati pa spoštujemo dediščino drugih držav. Premična dediščina je lahko ogrožena in zlorabljena na različne načine, največkrat tam, kjer je nadzor slab, in na območjih kriznih žarišč. Lepi in dragoceni predmeti so predmet tatvin, kriminalnih združenj in podobno.

Lastnikom priporočamo, da vsak predmet kulturne dediščine evidentirajo na predlaganem obrazcu, ki je objavljen ob koncu smernic za opisovanje umetnin z Identifikacijskim obrazcem predmeta kulturne dediščine.

Vsem, ki kupujete predmete premične dediščine, priporočamo preverjanje izvora.

Za legalen pretok predmetov kulturne dediščine (izvoz, iznos in uvoz) preko državne meje pridobite ustrezno dovoljenje ministrstva.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za kulturo

Muzeji in galerije

Strokovni izpiti in strokovni nazivi v dejavnostih varstva kulturne dediščine