Skoči do osrednje vsebine

Vpis v razvid muzejev

Država zagotavlja izvajanje državne javne službe muzejev z ustanavljanjem državnih muzejev ter pooblaščanjem in financiranjem drugih muzejev za izvajanje nalog varstva premične in nesnovne dediščine širšega pomena. Muzeji, ki opravljajo državno javno službo, morajo biti vpisani v razvid muzejev. Razvid je javna listina, v katero se vpisujejo muzeji, ki izpolnjujejo osnovne prostorske, finančne in kadrovske zahteve za hranjenje dediščine in njenega varstva.  V razvid se lahko vpisujejo tudi  muzeji, ki ne opravljajo državne javne službe muzejev, izpolnjujejo pa zahteve.

Muzej se lahko vpiše v razvid, če  zagotavlja  dostopnost javnosti do zbirk, ima izdelan načrt fizičnega in tehničnega varovanja, škodnega zavarovanja muzejskih zbirk,  izpolnjuje minimalne strokovne, prostorske in tehnične  zahteve, opredeljene v Pravilniku o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev, ter ima  določen odpiralni čas in vstopnino.

Predlog (vlogo) za vpis v razvid muzejev da muzej ob soglasju svojega ustanovitelja. Ministrstvo za kulturo vpisuje muzeje v razvid v upravnem postopku. 

Vloga