Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za muzeje, arhive in knjižnice skrbimo za razvoj in delovanje muzejske, arhivske in knjižnične dejavnosti ter varstvo premične kulturne dediščine.

V sektorju:

 • sodelujemo pri pripravi zakonodaje in strateških dokumentov za varstvo premične kulturne dediščine, muzejsko, arhivsko in knjižnično dejavnost; 
 • izvajamo skrbništvo nad javnimi zavodi (državni in pooblaščeni muzeji, arhivi, NUK); spremljamo izvajanje njihovih dejavnosti in zakonskih obveznosti ter vodimo postopke v zvezi z njihovim delovanjem (sofinanciranje delovanja, izdaja soglasij k letnim programom dela itd); 
 • spremljamo stanje, pripravljamo strokovna poročila, analize in mnenja ter ocene na področjih muzejske, arhivske in knjižnične dejavnosti ter predlagamo ukrepe; 
 • pripravljamo in izvajamo javne razpise in pozive za sofinanciranje na področjih kulturne dediščine, arhivske in knjižnične dejavnosti (poziv za izbor javnih kulturnih programov na področjih kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti, sofinanciranje knjižnične dejavnosti za slepe in slabovidne, sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah, sofinanciranje nakupa ali obnove bibliobusov sofinanciranje izvajanja nalog osrednjih območnih knjižnic, splošnih knjižnic za pripadnike narodne skupnosti in splošnih knjižnic za podporo razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih); 
 • vodimo postopke za vpis premičnin v nacionalno bogastvo in razglasitev za spomenik; 
 • sodelujemo pri reševanju problematike, vezane na restitucijo in sukcesijo; 
 • izvajamo postopke, vezane na promet s premično kulturno dediščino (dovoljenja za izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine, potrdila za oprostitev uvoznih dajatev); 
 • vodimo postopke opravljanja strokovnih izpitov in pridobivanja strokovnih nazivov v konservatorski, konservatorski-restavratorski in muzejski dejavnosti; 
 • preverjamo obvezno organiziranje službe varovanja; 
 • sodelujemo in se vključujemo v področje digitalnih kulturnih vsebin;
 • sodelujemo z vladnimi in nevladnimi strokovnimi organizacijami, združenji ter njihovimi delovnimi ali strokovnimi telesi ter s posamezniki, ki delujejo na delovnem področju sektorja.

Teme

 • Muzeji in premična dediščina

  Muzeji so ustanove s tradicijo, ki skrbijo za zbirke predmetov kulturne dediščine, jih proučujejo in predstavljajo javnosti. Velik del premične dediščine hranijo tudi zasebni muzeji, verske skupnosti, društva, podjetja in posamezniki. Naš interes je, da nacionalno pomembno dediščino ohranimo zase in za prihodnje rodove na ozemlju Republike Slovenije.

 • Javna arhivska mreža

  Arhivsko javno službo opravljajo Arhiv Republike Slovenije in regionalni arhivi.

 • Arhivsko gradivo

  Arhivsko gradivo zaradi njegove neprecenljive vrednosti obravnavamo kot kulturni spomenik. Je manjši, a najbolj žlahtni del dokumentarnega gradiva, ki ima trajen pomen za zgodovino, druge znanosti in kulturo ter trajen pomen za pravni interes pravnih in fizičnih oseb. Njegova podoba se je v preteklosti spreminjala; različnih oblik in vsebin, izvirno ali pa reproducirano je tudi današnje.

 • Skrb za arhivsko kulturno dediščino

  Arhivsko gradivo je tisti del dokumentarnega gradiva, ki ima trajen pomen za zgodovino, druge znanosti in kulturo ter trajen pomen za pravno varnost pravnih in fizičnih oseb. Arhivsko gradivo je kulturni spomenik.

 • Slovenski elektronski arhiv

  Dokumentarno in arhivsko gradivo se zaradi intenzivnega uvajanja informacijske tehnologije v vsakdanjem življenju, predvsem pa njene uporabe na vseh področjih v sodobni družbi in na vseh ravneh njenega delovanja pojavlja v vse več oblikah. To postavlja slovenske javne arhive pred nove izzive.

 • Knjižnična dejavnost

  Knjižnična javna služba na področju kulture je organizacijsko povezano delovanje nacionalne knjižnice in mreže splošnih knjižnic, informacijsko podprto z usklajenim in vodenim vzajemnim bibliografskim sistemom COBISS.

 • Knjižnično gradivo

  Knjižnično gradivo so objavljeni tiskani, zvočni, slikovni, elektronski ali kako drugače tehnično izdelani zapisi ter rokopisi in drugo neobjavljeno gradivo (tipkopisi, elektronski zapisi in podobno), ki jih zbirajo in javnosti predstavljajo knjižnice ter so namenjeni za potrebe kulture, izobraževanja, raziskovanja in informiranja.

 • Splošne knjižnice

  Knjižnice, ustanove z večstoletno tradicijo, nedvomno spadajo med najstarejše storitvene dejavnosti na področju kulture, izobraževanja in znanosti. Sodobne slovenske splošne knjižnice s svojim gradivom v papirni ali drugačni, tehnološko bolj moderni obliki, s svojim tradicionalnim delovanjem ali sodobnimi storitvami skrbijo, da ima vsak prebivalec Slovenije možnost izvedeti ali se naučiti, prebrati ali se sprostiti, družiti se ali zgolj udeležiti, sodelovati ali samo uporabiti enega ali več iz nepregledne množice številnih domačih in tujih avtorskih dosežkov.

 • Potujoče knjižnice

  Potujoča knjižnica je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost z bibliobusom oziroma bibliokombijem. Z njima slovenski knjižničarji obiskujejo tiste podeželske kraje in urbane predele, kjer ni krajevnih knjižnic in je oddaljenost od splošnih knjižnic velika.

Objava pobud in predlogov interesnih organizacij v povezavi z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)