GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Sektorju za muzeje, arhive in knjižnice skrbimo za razvoj in delovanje muzejske, arhivske in knjižnične dejavnosti ter varstvo premične kulturne dediščine.

V sektorju:

 • sodelujemo pri pripravi zakonodaje in strateških dokumentov za varstvo premične kulturne dediščine, muzejsko, arhivsko in knjižnično dejavnost; 
 • izvajamo skrbništvo nad javnimi zavodi (državni in pooblaščeni muzeji, arhivi, NUK); spremljamo izvajanje njihovih dejavnosti in zakonskih obveznosti ter vodimo postopke v zvezi z njihovim delovanjem (sofinanciranje delovanja, izdaja soglasij k letnim programom dela itd); 
 • spremljamo stanje, pripravljamo strokovna poročila, analize in mnenja ter ocene na področjih muzejske, arhivske in knjižnične dejavnosti ter predlagamo ukrepe; 
 • pripravljamo in izvajamo javne razpise in pozive za sofinanciranje na področjih kulturne dediščine, arhivske in knjižnične dejavnosti (poziv za izbor javnih kulturnih programov na področjih kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti, sofinanciranje knjižnične dejavnosti za slepe in slabovidne, sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah, sofinanciranje nakupa ali obnove bibliobusov sofinanciranje izvajanja nalog osrednjih območnih knjižnic, splošnih knjižnic za pripadnike narodne skupnosti in splošnih knjižnic za podporo razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih); 
 • vodimo postopke za vpis premičnin v nacionalno bogastvo in razglasitev za spomenik; 
 • sodelujemo pri reševanju problematike, vezane na restitucijo in sukcesijo; 
 • izvajamo postopke, vezane na promet s premično kulturno dediščino (dovoljenja za izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine, potrdila za oprostitev uvoznih dajatev); 
 • vodimo postopke opravljanja strokovnih izpitov in pridobivanja strokovnih nazivov v konservatorski, konservatorski-restavratorski in muzejski dejavnosti; 
 • preverjamo obvezno organiziranje službe varovanja; 
 • sodelujemo in se vključujemo v področje digitalnih kulturnih vsebin;
 • sodelujemo z vladnimi in nevladnimi strokovnimi organizacijami, združenji ter njihovimi delovnimi ali strokovnimi telesi ter s posamezniki, ki delujejo na delovnem področju sektorja.