Skoči do osrednje vsebine

Skrb za arhivsko kulturno dediščino

Arhivsko gradivo je tisti del dokumentarnega gradiva, ki ima trajen pomen za zgodovino, druge znanosti in kulturo ter trajen pomen za pravno varnost pravnih in fizičnih oseb. Arhivsko gradivo je kulturni spomenik.

V usnje vezana knjiga. Knjižni blok se v hrbtnem delu zvija v notranjost knjige. Knjiga je nastale med 1546 in 1549. Hrani jo Arhiv Republike Slovenije v Ljubljani.

Imenjska knjiga za Kranjsko [Ljubljana, 1546-1549] . SI AS 173, Imenjska knjiga za Kranjsko, glavna knjiga št. 2. | Avtor Arhiv Republike Slovenije

Življenjski cikel arhivskega gradiva

Arhivsko gradivo pri ustvarjalcih

Celostno skrb za arhivsko gradivo delimo na skrb pred prevzemom v arhivsko ustanovo, imenujemo jo tudi izvajanje tako imenovane zunanje službe, in po njem. Čim bolj se ukvarjamo z gradivom na njegovem izvoru, pri ustvarjalcih, lažje je naše delo, ko pride v arhiv. Arhivi strokovno nadziramo in vrednotimo dokumentarno gradivo zavezancev, ki so vpisani v registru ustvarjalcev javnega arhivskega gradiva, in sodelujemo z morebitnimi lastniki zasebnega arhivskega gradiva. Izdajamo pisna strokovna navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega ter ga nato popisanega in tehnično urejenega v zakonsko določenem roku prevzemamo. Pri tem v skladu z zakonodajo ščitimo vse vrste tajnosti in varovanih osebnih podatkov, v zasebnem arhivskem gradivu tudi tiste sklope gradiva, ki jih določi izročitelj. 
Z obveznimi strokovnimi usposabljanji predajamo različne vrste znanja delavcem, ki upravljajo dokumentarno gradivo pri ustvarjalcih, in tistim, ki imajo opravka z elektronskim gradivom, da potem lahko izpeljemo čim varnejši prenos arhivskega gradiva v arhiv. Kažemo jim izboljšave pisarniškega poslovanja, predstavimo jim merila za vrednotenje gradiva in določitev rokov hranjenja. Povemo jim, kako popisati in pripraviti arhivsko gradivo za predajo. Predstavimo jim varstvo gradiva v digitalni obliki, njegov zajem, pretvorbo in pravno veljavno dolgoročno hrambo. In ker je klasičnih papirnih dokumentov še zmeraj največ, opozorimo na njegove tipične poškodbe, kako jih lahko preprečimo ali vsaj zmanjšamo ter se izognemo izgubi in dokončnemu uničenju.

Urejanje in uporaba arhivskega gradiva v arhivih

Prevzeto arhivsko gradivo, bodisi zaradi njegove pomembnosti, starosti in redkosti, pa tudi zaradi materialne ogroženosti podrobneje strokovno obdelamo. Po mednarodnih standardih uredimo, popišemo in izdelamo pripomočke za uporabo v obliki arhivskega popisa, inventarja ali vodnika. Tovrstno delo od arhivista zahteva dobro poznavanje gradiva, zlasti pa razumevanje okoliščin, v katerih je nastalo. Če je ohranjena, se upošteva prvotna ustvarjalčeva ureditev oziroma razvrstitev gradiva, sicer pa se oblikuje na podlagi funkcij in nalog, ki jih je ustvarjalec gradiva opravljal. Arhivisti pri obdelovanju starejšega gradiva potrebujemo dodatno strokovno znanje s področja paleografije, diplomatike in kronologije; to znanje delimo tudi na različnih tečajih in delavnicah.

Kar najhitreje želimo omogočiti uporabo arhivskega gradiva čim širšemu krogu uporabnikov. Dajanje arhivskega gradiva v uporabo v arhivski čitalnici, izdajanje reprodukcij gradiva in potrdil na podlagi dokumentov je del našega delovnega vsakdana. 
Pomembno je ozaveščanje o kulturnih vrednotah v zvezi z arhivskim gradivom bodisi posameznih osnovnošolskih, srednješolskih in drugih skupin ter posameznikov ali pa z organizacijo lastnih in gostujočih razstav ter raznovrstnih predavanj in projekcij filmov. 
Raziskovalna dejavnost v obliki sodelovanja pri raziskovalnih projektih na področju arhivistike, zgodovine in drugih ved ter objava strokovnih člankov in razprav sta neločljivo povezani s strokovnim delom Arhiva Republike Slovenije. Arhiv je doslej izdal tudi približno 200 publikacij z vseh področij svojega dela.

Skrb za poškodovano arhivsko gradivo

Skrb za poškodovano arhivsko gradivo je od leta 1980 z ustanovitvijo restavratorske delavnice, današnjega Centra za konserviranje in restavriranje, na visoki strokovni ravni. 
Arhiv od leta 1968 posebej skrbi tudi za slovensko filmsko dediščino. Postopoma je oblikoval posebno organizacijsko enoto – Slovenski filmski arhiv, ki se v celoti posveča njenemu varstvu.

Elektronsko arhivsko gradivo

Veliko pozornosti namenjamo skrbi za elektronsko arhivsko gradivo. V sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in vsemi slovenskimi javnimi arhivi vzpostavljamo celovito okolje, namenjeno elektronskemu arhiviranju. To vključuje postopke prevzemanja elektronskega gradiva v pristojne arhive in njegovo strokovno obdelavo, pa tudi učinkovito upravljanje in uporabo ter dolgoročno hrambo.
Ta dela so pomembno dopolnilo dosedanje skrbi za arhivsko kulturno dediščino, ki jo izvaja slovenska arhivska javna služba. S tem vstopamo v dobo elektronskih dokumentov, ki v marsičem spreminjajo ravnanje s pisno kulturno dediščino.

Evidence arhivskega gradiva

Poleg navedenih del Arhiv Republike Slovenije vodi in usklajuje metode in postopke varstva arhivskega gradiva v državi ter vodi nekaj temeljnih evidenc: zbirno evidenco javnega arhivskega gradiva v državi, evidenco arhivskega gradiva v tujini, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence, ter evidenco javnih simbolov, grbov, zastav, pečatov, žigov in štampiljk na ravni države.