GOV.SI

Slovenski elektronski arhiv

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Vlada Republike Slovenije je marca 2016 sprejela Strategijo in izvedbeni načrt razvoja slovenskega elektronskega arhiva 2016–2020.

Vlada Republike Slovenije je marca 2016 sprejela Strategijo in izvedbeni načrt razvoja slovenskega elektronskega arhiva 2016–2020.                           

Strategija in izvedbeni načrt predstavljata okvir aktivnosti na področju arhiviranja elektronskega arhivskega gradiva v pristojnosti slovenske javne arhivske službe v obdobju 2016-2020. Gre za nadaljevanje petletne strategije , s katero so bili med leti 2010 in 2015 vzpostavljeni temelji slovenskega javnega e-arhiva. Strategija 2016-2020 temelji na dosedanjem napredku in predstavlja načrtovane aktivnosti v okviru trenutnega operativnega in strateškega okolja. To je poslovna strategija slovenske javne arhivske službe na področju dolgoročnega ohranjanja elektronskega arhivskega gradiva in je pomembna za vse zaposlene, ki so odgovorni za elektronsko arhivsko gradivo ter metapodatke, v kateri koli fazi življenjskega cikla tega gradiva. Jasno opredeljuje strateške prednostne naloge, vloge in odgovornosti vseh, ki so zadolženi za izvajanje strategije, in določa kazalnike, s katerimi bodo merjeni uspehi na tem področju. Slovenski elektronski arhiv predstavlja skupno storitev dolgoročnega ohranjanja elektronskega arhivskega gradiva, katere skrbnik so slovenski javni arhivi.

Dolgoročno ohranjanje elektronskega arhivskega gradiva vključuje prevzem elektronskega arhivskega gradiva od ustvarjalcev, dolgoročno ohranjanje po načelih varne dolgoročne hrambe, kot jih določa tudi slovenska arhivska zakonodaja (dostopnost, uporabnost, celovitost, avtentičnost, trajnost) in zagotavljanje nadaljnje dostopnosti tega gradiva vključno z možnostjo njegove ponovne uporabe.

Strategija in izvedbeni načrt temeljita na dosedanjem delu arhivov in predvidevata šest strateških prednostnih nalog do leta 2020:

 • skrb za elektronsko arhivsko gradivo pri ustvarjalcih in prevzem v okolje e-ARH.si;
 • skrb za dolgoročno ohranjanje elektronskega arhivskega gradiva v okolju e-ARH.si;
 • skrb za nadaljnjo uporabo in povečanje dostopnosti elektronskega arhivskega gradiva;
 • aktivno sodelovanje z drugimi sorodnimi inštitucijami doma in v tujini;
 • podpora strokovnemu razvoju zaposlenih pri ustvarjalcih elektronskega arhivskega gradiva in v arhivih;
 • zagotavljanje kakovosti okolja e-ARH.si v skladu s CAF (Common Assessment Framework);
 • promocija arhivske dejavnosti in varstva elektronskega arhivskega gradiva na Slovenskem.

Skupaj z izvedbenim načrtom postavlja strategija okvir za vzpostavitev stabilnega in zaupanja vrednega slovenskega elektronskega arhiva e-ARH.si do leta 2020, s čimer bo omogočena uporaba nacionalne arhivske kulturne dediščine v elektronski obliki.

 • Strategija in izvedbeni načrt razvoja slovenskega elektronskega arhiva 2016–2020

  Strategije in programi | Arhiv Republike Slovenije

Projekt vzpostavitve slovenskega javnega elektronskega arhiva (e-ARH.si)

 • V teku

  Projekt e-ARH.si

  Projekt vzpostavitve slovenskega javnega elektronskega arhiva ali kratko e-ARH.si predstavlja kompleksno okolje, ki je namenjeno e-arhiviranju. Vključuje postopke prevzemanja arhivskega gradiva (digitaliziranega in v izvorno digitalni obliki) v pristojne javne arhive, njegovo nadaljnjo strokovno obdelavo, dolgoročno ohranjanje v skladu z veljavno zakonodajo ter nadaljnjo uporabo.