Skoči do osrednje vsebine

Register elektronske hrambe

Arhiv Republike Slovenije na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) in Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG) vodi Register elektronske hrambe (REH). Register je javno in brezplačno dostopen na spletnem portalu REH in v skladu z arhivsko zakonodajo vsebuje podatke treh ločenih registrov:

Vpis v register

Pogoj za vpis v register je uspešno zaključen postopek registracije ponudnika opreme in storitev, certifikacije opreme in storitev oziroma potrjevanja notranjih pravil (ali vzorčnih notranjih pravil), ki se sproži na zahtevo vložnika. Postopki za oddajo vloge, potrebna dokumentacija in upravne takse ter drugi stroški postopkov so razloženi v pripadajočih storitvah.