Skoči do osrednje vsebine

Izpis podatkov iz registra ponudnikov opreme in storitev za elektronsko hrambo

Arhiv Republike Slovenije na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) in Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG) vodi Register ponudnikov opreme in storitev za elektronsko hrambo. Register je javno in brezplačno dostopen na spletnem portalu REH.

Podatki v registru

Register vsebuje naslednje podatke:

  1. ime oziroma naziv ponudnika opreme oziroma storitev;
  2. sedež oziroma naslov ponudnika;
  3. matično številko ponudnika;
  4. elektronski poštni in spletni naslov (če obstaja) ponudnika;
  5. telefonsko številko ponudnika in številko njegovega telefaksa;
  6. ponujano storitev oziroma opremo;
  7. datum in številko odločbe o registraciji;
  8. datum, številko sklepa in druge podatke o certifikaciji ter veljavnost certifikata.

Vpis v register ponudnikov opreme in storitev za elektronsko hrambo

Za opravljanje dejavnosti dobave opreme oziroma izvajanja storitev na področju zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki ni potrebno posebno dovoljenje.

Ponudnik opreme in storitev mora na podlagi 83. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) in 29. člena Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG) svojo dejavnost prijaviti arhivu najmanj osem dni pred začetkom opravljanja dejavnosti.

Arhiv Republike Slovenije vpis v register ponudnikov opreme in storitev za elektronsko hrambo opravi po uspešno zaključenem postopku registracije storitve oziroma certifikaciji opreme na zahtevo vložnika. Postopek za oddajo vloge, potrebna dokumentacija in upravne takse ter drugi stroški postopka so razloženi v pripadajoči storitvi.

Registracija ponudnika opreme in storitev