Skoči do osrednje vsebine

Oddaja vloge za registracijo ponudnika opreme in storitev za elektronsko hrambo

Registracija ponudnika opreme in storitev za elektronsko hrambo in vpis v register

Za opravljanje dejavnosti dobave opreme oziroma izvajanja storitev na področju zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki ni potrebno posebno dovoljenje.

Ponudnik opreme in storitev mora na podlagi 83. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) in 29. člena Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG) svojo dejavnost prijaviti arhivu najmanj osem dni pred začetkom opravljanja dejavnosti.

Vpis v register ponudnikov opreme in storitev za elektronsko hrambo

Arhiv Republike Slovenije vpis v register ponudnikov opreme in storitev za elektronsko hrambo opravi po uspešno zaključenem postopku registracije storitve oziroma certifikaciji opreme na zahtevo vložnika. 

Kdo lahko poda vlogo za registracijo:

  • pravne ali fizične osebe, ki na trgu ponujajo storitve hrambe ali spremljevalne storitve (zajem, pretvorba, urejanje, odbiranje, uničevanje, …) oziroma opremo (strojno ali programsko) za izvajanje hrambe, zajema in spremljevalnih storitev.

Zahteva za registracijo ponudnika strojne in programske opreme oziroma storitev za zajem in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki ali spremljevalnih storitev

Zahteva za registracijo bodočega ponudnika strojne in programske opreme oziroma storitev za zajem in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki ali spremljevalnih storitev, se vloži pri arhivu na predpisanem obrazcu zahteve za registracijo ponudnika opreme in storitev (priloga 6 k UVDAG) osebno, po pošti ali elektronsko prek spletne aplikacije. Slednja omogoča pripravo osnutka ter nato oddajo zahtevka.

Arhiv na podlagi prijave preveri popolnost prijave in z upravno odločbo odredi vpis ponudnika v register ponudnikov opreme oziroma storitev za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki.

Pristojni organi:

Podatki, ki jih lahko pridobi organ

Arhiv lahko pridobiva in osvežuje identifikacijske podatke o ponudniku opreme, storitev hrambe ali spremljevalnih storitev z elektronskim oddaljenim dostopom do Poslovnega registra Slovenije.

Dodatne informacije

Kakršno koli spremembo bistvenih podatkov v vlogi ali v priloženi dokumentaciji je treba v pisni ali elektronski obliki na predpisanem obrazcu prijaviti arhivu praviloma osem dni pred spremembo, vendar najpozneje v petnajstih dneh po spremembi. 

Arhiv bo prijavljeno spremembo proučil in odločil, če je zaradi nje treba popraviti navedbo v registru. Če bo arhiv ugotovil spremembo pomembnejših podatkov o ponudniku, ponujani opremi ali storitvah ali pomembnejših podatkov v vlogi ali priloženi dokumentaciji, bo po uradni dolžnosti začel postopek iz prejšnjega odstavka in o tem obvestil ponudnika.

Upravne takse in drugi stroški postopkov

Za registracijo ponudnika opreme oziroma storitev za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki oziroma spremljevalnih storitev se mora plačati upravna taksa v skladu z Zakonom o upravnih taksah (ZUT), in sicer v višini 4,50 € za vlogo ter v višini 18,10 € za odločbo, skupaj 22,60 €.

Zgoraj omenjena upravna taksa se lahko plača na račun 01100-1000315637, Model 11, sklic 33413-7111002 (obvezno!). 

Arhiv bo izstavil potrdilo o plačani upravni taksi samo na zahtevek plačnika takse.

Arhiv ni zavezanec za plačilo DDV na podlagi 5. točke 5. člena in 13. točke 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Vlagatelj ima zoper odločitev arhiva pravico do pritožbe oziroma ugovora zoper odločbo ali sklep na Ministrstvo za kulturo v petnajstih dneh po prejemu odločitve. V tem primeru mora vlagatelj plačati upravno takso v skladu z ZUT, in sicer v višini 18,10 €.